Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,177  
188,715  
 
 
 
74,638  
78,028  
 
 
 
939  
2,240  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
15,001  
15,294  
 
 
 
58,668  
60,494  
 
 
 
30  
0  
 
 
 
108,539  
110,686  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
104,202  
106,328  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,315  
1,318  
 
 
 
3,023  
3,041  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,177  
188,715  
 
 
 
243,431  
246,044  
 
 
 
242,636  
178,169  
 
 
 
796  
67,876  
 
 
 
-60,254  
-57,330  
 
 
 
-60,254  
-57,330  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0