Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,552  
183,177  
188,715  
 
 
161,649  
74,638  
78,028  
 
 
33,465  
939  
2,240  
 
 
59,000  
0  
0  
 
 
16,893  
15,001  
15,294  
 
 
51,976  
58,668  
60,494  
 
 
315  
30  
0  
 
 
100,903  
108,539  
110,686  
 
 
0  
0  
0  
 
 
97,912  
104,202  
106,328  
 
 
0  
0  
0  
 
 
545  
1,315  
1,318  
 
 
2,446  
3,023  
3,041  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,552  
183,177  
188,715  
 
 
113,886  
243,431  
246,044  
 
 
113,886  
242,636  
178,169  
 
 
0  
796  
67,876  
 
 
148,667  
-60,254  
-57,330  
 
 
148,667  
-60,254  
-57,330  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0