Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,407  
76,798  
63,370  
51,912  
51,463  
85,482  
71,819  
59,180  
37,994  
47,652  
83,910  
70,429  
58,769  
37,550  
47,166  
1,572  
1,389  
411  
444  
487  
4,925  
4,980  
4,190  
13,918  
3,811  
0  
0  
0  
0  
0  
544  
468  
182  
55  
75  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,471  
335  
4,381  
4,511  
4,008  
3,393  
3,401  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,407  
76,798  
63,370  
51,912  
51,463  
5,171  
4,060  
2,545  
388  
266  
5,171  
4,060  
2,545  
388  
266  
0  
0  
0  
0  
0  
85,236  
72,738  
60,825  
51,524  
51,197  
85,236  
72,738  
60,825  
51,524  
51,197  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0