Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,644  
128,480  
136,584  
130,462  
129,491  
44,783  
34,590  
39,541  
34,809  
48,844  
8,576  
5,129  
2,159  
642  
6,399  
4,400  
0  
0  
0  
0  
30,992  
27,459  
33,606  
31,619  
39,460  
617  
1,830  
3,682  
2,375  
2,922  
197  
172  
94  
173  
63  
90,861  
93,890  
97,042  
95,653  
80,647  
58,583  
60,787  
62,990  
64,685  
49,114  
30,293  
30,854  
31,422  
30,279  
10,477  
0  
0  
0  
0  
0  
237  
237  
237  
0  
20,337  
0  
0  
0  
0  
0  
1,748  
2,013  
2,393  
689  
718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,644  
128,480  
136,584  
130,462  
129,491  
22,779  
9,200  
19,034  
16,530  
18,346  
18,490  
4,781  
14,121  
12,518  
13,329  
4,290  
4,419  
4,914  
4,013  
5,017  
112,865  
119,280  
117,549  
113,932  
111,145  
112,865  
119,280  
117,549  
113,932  
111,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0