Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,566  
135,644  
128,480  
136,584  
130,462  
39,994  
44,783  
34,590  
39,541  
34,809  
2,932  
8,576  
5,129  
2,159  
642  
4,400  
4,400  
0  
0  
0  
31,934  
30,992  
27,459  
33,606  
31,619  
593  
617  
1,830  
3,682  
2,375  
135  
197  
172  
94  
173  
88,571  
90,861  
93,890  
97,042  
95,653  
56,468  
58,583  
60,787  
62,990  
64,685  
29,735  
30,293  
30,854  
31,422  
30,279  
0  
0  
0  
0  
0  
879  
237  
237  
237  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488  
1,748  
2,013  
2,393  
689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,566  
135,644  
128,480  
136,584  
130,462  
14,764  
22,779  
9,200  
19,034  
16,530  
10,317  
18,490  
4,781  
14,121  
12,518  
4,447  
4,290  
4,419  
4,914  
4,013  
113,802  
112,865  
119,280  
117,549  
113,932  
113,802  
112,865  
119,280  
117,549  
113,932  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0