Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,655  
144,577  
129,186  
135,613  
117,698  
89,639  
94,170  
78,217  
83,276  
62,499  
68,754  
64,090  
62,281  
70,064  
50,970  
0  
0  
0  
0  
0  
19,957  
29,255  
15,142  
12,418  
10,298  
927  
824  
794  
794  
1,231  
0  
0  
0  
0  
0  
49,016  
50,408  
50,969  
52,336  
55,199  
0  
0  
0  
0  
0  
47,987  
49,068  
49,319  
50,376  
52,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,029  
1,339  
1,650  
1,960  
2,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,655  
144,577  
129,186  
135,613  
117,698  
10,909  
10,601  
3,843  
5,882  
3,606  
10,909  
10,601  
3,843  
5,882  
3,606  
0  
0  
0  
0  
0  
127,746  
133,977  
125,342  
129,730  
114,092  
127,746  
133,977  
125,342  
129,730  
114,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0