Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,193  
153,272  
138,655  
144,577  
129,186  
96,625  
105,164  
89,639  
94,170  
78,217  
78,057  
90,355  
68,754  
64,090  
62,281  
0  
0  
0  
0  
0  
17,719  
14,005  
19,957  
29,255  
15,142  
849  
804  
927  
824  
794  
0  
0  
0  
0  
0  
47,568  
48,107  
49,016  
50,408  
50,969  
0  
0  
0  
0  
0  
46,339  
46,920  
47,987  
49,068  
49,319  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,228  
1,187  
1,029  
1,339  
1,650  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,193  
153,272  
138,655  
144,577  
129,186  
5,069  
12,464  
10,909  
10,601  
3,843  
5,069  
12,464  
10,909  
10,601  
3,843  
0  
0  
0  
0  
0  
139,124  
140,808  
127,746  
133,977  
125,342  
139,124  
140,808  
127,746  
133,977  
125,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0