Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,698  
110,479  
114,046  
133,784  
124,358  
62,499  
54,555  
56,291  
73,318  
59,825  
50,970  
44,931  
51,129  
56,224  
43,195  
0  
0  
0  
0  
0  
10,298  
8,392  
4,203  
16,134  
15,084  
1,231  
1,231  
959  
959  
590  
0  
0  
0  
0  
956  
55,199  
55,924  
57,755  
60,466  
64,532  
0  
0  
0  
0  
0  
52,526  
55,106  
57,686  
60,266  
63,578  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,673  
818  
69  
199  
954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,698  
110,479  
114,046  
133,784  
124,358  
3,606  
3,770  
1,525  
24,974  
4,523  
3,606  
3,770  
1,525  
24,974  
4,523  
0  
0  
0  
0  
0  
114,092  
106,709  
112,521  
108,810  
119,835  
114,092  
106,709  
112,521  
108,810  
119,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0