Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,613  
117,698  
110,479  
114,046  
133,784  
83,276  
62,499  
54,555  
56,291  
73,318  
70,064  
50,970  
44,931  
51,129  
56,224  
0  
0  
0  
0  
0  
12,418  
10,298  
8,392  
4,203  
16,134  
794  
1,231  
1,231  
959  
959  
0  
0  
0  
0  
0  
52,336  
55,199  
55,924  
57,755  
60,466  
0  
0  
0  
0  
0  
50,376  
52,526  
55,106  
57,686  
60,266  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,960  
2,673  
818  
69  
199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,613  
117,698  
110,479  
114,046  
133,784  
5,882  
3,606  
3,770  
1,525  
24,974  
5,882  
3,606  
3,770  
1,525  
24,974  
0  
0  
0  
0  
0  
129,730  
114,092  
106,709  
112,521  
108,810  
129,730  
114,092  
106,709  
112,521  
108,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0