Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,305  
131,646  
144,193  
153,272  
138,655  
73,404  
81,865  
96,625  
105,164  
89,639  
65,682  
63,619  
78,057  
90,355  
68,754  
0  
0  
0  
0  
0  
7,082  
17,397  
17,719  
14,005  
19,957  
640  
849  
849  
804  
927  
0  
0  
0  
0  
0  
50,901  
49,781  
47,568  
48,107  
49,016  
0  
0  
0  
0  
0  
44,187  
45,262  
46,339  
46,920  
47,987  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,714  
4,519  
1,228  
1,187  
1,029  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,305  
131,646  
144,193  
153,272  
138,655  
9,816  
9,156  
5,069  
12,464  
10,909  
9,816  
9,156  
5,069  
12,464  
10,909  
0  
0  
0  
0  
0  
114,489  
122,490  
139,124  
140,808  
127,746  
114,489  
122,490  
139,124  
140,808  
127,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0