Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,646  
144,193  
153,272  
138,655  
144,577  
81,865  
96,625  
105,164  
89,639  
94,170  
63,619  
78,057  
90,355  
68,754  
64,090  
0  
0  
0  
0  
0  
17,397  
17,719  
14,005  
19,957  
29,255  
849  
849  
804  
927  
824  
0  
0  
0  
0  
0  
49,781  
47,568  
48,107  
49,016  
50,408  
0  
0  
0  
0  
0  
45,262  
46,339  
46,920  
47,987  
49,068  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,519  
1,228  
1,187  
1,029  
1,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,646  
144,193  
153,272  
138,655  
144,577  
9,156  
5,069  
12,464  
10,909  
10,601  
9,156  
5,069  
12,464  
10,909  
10,601  
0  
0  
0  
0  
0  
122,490  
139,124  
140,808  
127,746  
133,977  
122,490  
139,124  
140,808  
127,746  
133,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0