Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
153,272  
138,655  
144,577  
129,186  
135,613  
105,164  
89,639  
94,170  
78,217  
83,276  
90,355  
68,754  
64,090  
62,281  
70,064  
0  
0  
0  
0  
0  
14,005  
19,957  
29,255  
15,142  
12,418  
804  
927  
824  
794  
794  
0  
0  
0  
0  
0  
48,107  
49,016  
50,408  
50,969  
52,336  
0  
0  
0  
0  
0  
46,920  
47,987  
49,068  
49,319  
50,376  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,029  
1,339  
1,650  
1,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
153,272  
138,655  
144,577  
129,186  
135,613  
12,464  
10,909  
10,601  
3,843  
5,882  
12,464  
10,909  
10,601  
3,843  
5,882  
0  
0  
0  
0  
0  
140,808  
127,746  
133,977  
125,342  
129,730  
140,808  
127,746  
133,977  
125,342  
129,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0