Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,450,437  
1,439,262  
1,479,717  
1,516,460  
1,463,236  
131,124  
122,438  
153,190  
151,141  
49,300  
51,094  
51,847  
87,192  
93,914  
5,346  
0  
0  
0  
0  
0  
27,522  
19,689  
18,291  
7,380  
2,358  
48,964  
47,159  
45,132  
49,384  
39,298  
3,545  
3,743  
2,574  
462  
2,298  
1,319,313  
1,316,824  
1,326,527  
1,365,319  
1,413,936  
0  
0  
0  
0  
0  
1,204,300  
1,205,590  
1,228,596  
1,163,582  
1,197,419  
0  
0  
0  
0  
0  
91,669  
89,505  
78,733  
184,686  
202,164  
3,000  
3,000  
3,000  
0  
0  
20,344  
18,729  
16,199  
17,052  
14,353  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,450,437  
1,439,262  
1,479,717  
1,516,409  
1,463,236  
606,464  
601,065  
583,723  
616,132  
589,312  
246,829  
248,216  
231,156  
259,819  
178,654  
359,634  
352,849  
352,567  
356,313  
410,658  
843,973  
838,197  
895,994  
900,277  
873,923  
843,973  
838,197  
895,994  
900,277  
873,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0