Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,460,823  
1,450,437  
1,439,262  
1,479,717  
1,516,460  
156,535  
131,124  
122,438  
153,190  
151,141  
47,574  
51,094  
51,847  
87,192  
93,914  
0  
0  
0  
0  
0  
21,893  
27,522  
19,689  
18,291  
7,380  
83,024  
48,964  
47,159  
45,132  
49,384  
4,045  
3,545  
3,743  
2,574  
462  
1,304,287  
1,319,313  
1,316,824  
1,326,527  
1,365,319  
0  
0  
0  
0  
0  
1,186,820  
1,204,300  
1,205,590  
1,228,596  
1,163,582  
0  
0  
0  
0  
0  
88,607  
91,669  
89,505  
78,733  
184,686  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
0  
25,860  
20,344  
18,729  
16,199  
17,052  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,460,823  
1,450,437  
1,439,262  
1,479,717  
1,516,409  
588,808  
606,464  
601,065  
583,723  
616,132  
279,907  
246,829  
248,216  
231,156  
259,819  
308,901  
359,634  
352,849  
352,567  
356,313  
872,014  
843,973  
838,197  
895,994  
900,277  
872,014  
843,973  
838,197  
895,994  
900,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0