Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
927,151  
843,644  
1,040,923  
429,234  
573,253  
457,119  
216,246  
41,700  
34,251  
6,361  
20,742  
1,999  
616  
699  
530  
731  
1,220  
114,852  
54,304  
341,000  
212,763  
208,625  
860,332  
328,628  
216,517  
214,776  
15  
23,423  
11,352  
8,845  
8,107  
4,387  
512,572  
660,333  
352,520  
470,033  
627,398  
1,303  
8,873  
16,246  
135,144  
168,511  
1,167  
1,271  
733  
1,536  
1,635  
0  
0  
0  
1,419  
3,420  
3,701  
304,508  
0  
1,020  
115,269  
459,528  
325,155  
313,410  
316,884  
302,218  
46,873  
20,527  
22,132  
14,030  
7,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
29,166  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
927,151  
843,644  
851,547  
399,412  
256,771  
277,235  
208,366  
794,980  
394,376  
252,035  
272,499  
208,307  
56,566  
5,036  
4,736  
4,736  
59  
701,948  
690,156  
669,002  
649,916  
635,278  
701,948  
690,156  
669,002  
649,916  
635,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0