Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
892,089  
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
229,808  
216,246  
194,537  
118,383  
356,713  
20,742  
1,999  
8,486  
22,335  
13,024  
731  
1,220  
7,028  
7,129  
119  
200,184  
208,625  
175,647  
87,643  
342,341  
44  
15  
0  
0  
0  
8,107  
4,387  
3,376  
1,276  
1,229  
662,281  
627,398  
638,252  
672,904  
422,358  
147,722  
168,511  
72,194  
118,755  
120,730  
1,536  
1,635  
1,733  
972  
1,268  
1,419  
3,420  
4,422  
6,015  
7,578  
178,486  
115,269  
111,338  
2,551  
2,551  
319,087  
302,218  
412,455  
542,480  
288,108  
14,030  
7,179  
36,110  
2,129  
2,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
29,166  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
892,089  
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
239,970  
208,366  
210,768  
219,600  
210,400  
239,934  
208,307  
209,957  
219,515  
210,364  
36  
59  
811  
85  
36  
652,119  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
652,119  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0