Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
927,151  
1,014,327  
1,040,923  
429,234  
573,253  
457,119  
56,403  
41,700  
34,251  
6,361  
20,742  
4,518  
616  
699  
530  
731  
44,649  
114,852  
54,304  
341,000  
212,763  
880,649  
860,332  
328,628  
216,517  
214,776  
28,108  
23,423  
11,352  
8,845  
8,107  
522,117  
512,572  
660,333  
352,520  
470,033  
1,109  
1,303  
8,873  
16,246  
135,144  
1,063  
1,167  
1,271  
733  
1,536  
0  
0  
0  
0  
1,419  
3,809  
3,701  
304,508  
0  
1,020  
456,734  
459,528  
325,155  
313,410  
316,884  
59,403  
46,873  
20,527  
22,132  
14,030  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
927,151  
832,511  
851,547  
399,412  
256,771  
277,235  
784,841  
794,980  
394,376  
252,035  
272,499  
47,669  
56,566  
5,036  
4,736  
4,736  
703,934  
701,948  
690,156  
669,002  
649,916  
703,934  
701,948  
690,156  
669,002  
649,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0