Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
791,287  
779,071  
461,220  
324,864  
330,796  
118,383  
356,713  
183,356  
42,137  
46,430  
22,335  
13,024  
33,644  
3,381  
9,084  
7,129  
119  
93,422  
119  
119  
87,643  
342,341  
55,950  
38,637  
37,228  
0  
0  
0  
0  
0  
1,276  
1,229  
340  
0  
0  
672,904  
422,358  
277,864  
282,727  
284,366  
118,755  
120,730  
133,987  
125,638  
111,280  
972  
1,268  
1,259  
1,362  
1,438  
6,015  
7,578  
7,578  
7,578  
17,928  
2,551  
2,551  
45,580  
59,580  
61,104  
542,480  
288,108  
88,451  
87,322  
92,617  
2,129  
2,123  
1,009  
1,247  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
791,287  
779,071  
461,220  
324,864  
330,796  
219,600  
210,400  
238,281  
104,732  
116,047  
219,515  
210,364  
238,182  
104,668  
115,946  
85  
36  
99  
64  
101  
571,686  
568,672  
222,939  
220,132  
214,749  
571,686  
568,672  
222,939  
220,132  
214,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0