Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,089,568  
925,773  
927,151  
843,644  
832,788  
429,234  
573,253  
457,119  
216,246  
194,537  
34,251  
6,361  
20,742  
1,999  
8,486  
699  
530  
731  
1,220  
7,028  
54,304  
341,000  
212,763  
208,625  
175,647  
328,628  
216,517  
214,776  
15  
0  
11,352  
8,845  
8,107  
4,387  
3,376  
660,333  
352,520  
470,033  
627,398  
638,252  
8,873  
16,246  
135,144  
168,511  
72,194  
1,271  
733  
1,536  
1,635  
1,733  
0  
0  
1,419  
3,420  
4,422  
304,508  
0  
1,020  
115,269  
111,338  
325,155  
313,410  
316,884  
302,218  
412,455  
20,527  
22,132  
14,030  
7,179  
36,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
29,166  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,089,568  
925,773  
927,151  
843,644  
832,788  
399,412  
256,771  
277,235  
208,366  
210,768  
394,376  
252,035  
272,499  
208,307  
209,957  
5,036  
4,736  
4,736  
59  
811  
690,156  
669,002  
649,916  
635,278  
622,021  
690,156  
669,002  
649,916  
635,278  
622,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0