Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,135,637  
1,958,155  
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
1,557,865  
1,408,815  
1,014,327  
1,040,923  
429,234  
37,683  
80,517  
56,403  
41,700  
34,251  
1,853  
2,083  
4,518  
616  
699  
595,955  
391,849  
44,649  
114,852  
54,304  
896,669  
905,433  
880,649  
860,332  
328,628  
25,706  
28,933  
28,108  
23,423  
11,352  
577,772  
549,340  
522,117  
512,572  
660,333  
2,909  
2,909  
1,109  
1,303  
8,873  
2,003  
959  
1,063  
1,167  
1,271  
0  
0  
0  
0  
0  
3,446  
3,984  
3,809  
3,701  
304,508  
489,043  
460,867  
456,734  
459,528  
325,155  
80,371  
80,622  
59,403  
46,873  
20,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,135,637  
1,958,155  
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
1,364,254  
1,225,805  
832,511  
851,547  
399,412  
1,329,595  
1,184,641  
784,841  
794,980  
394,376  
34,659  
41,164  
47,669  
56,566  
5,036  
771,383  
732,350  
703,934  
701,948  
690,156  
771,383  
732,350  
703,934  
701,948  
690,156  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0