Công ty Cổ phần DRH Holdings (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,958,155  
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
1,408,815  
1,014,327  
1,040,923  
429,234  
573,253  
80,517  
56,403  
41,700  
34,251  
6,361  
2,083  
4,518  
616  
699  
530  
391,849  
44,649  
114,852  
54,304  
341,000  
905,433  
880,649  
860,332  
328,628  
216,517  
28,933  
28,108  
23,423  
11,352  
8,845  
549,340  
522,117  
512,572  
660,333  
352,520  
2,909  
1,109  
1,303  
8,873  
16,246  
959  
1,063  
1,167  
1,271  
733  
0  
0  
0  
0  
0  
3,984  
3,809  
3,701  
304,508  
0  
460,867  
456,734  
459,528  
325,155  
313,410  
80,622  
59,403  
46,873  
20,527  
22,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,958,155  
1,536,444  
1,553,495  
1,089,568  
925,773  
1,225,805  
832,511  
851,547  
399,412  
256,771  
1,184,641  
784,841  
794,980  
394,376  
252,035  
41,164  
47,669  
56,566  
5,036  
4,736  
732,350  
703,934  
701,948  
690,156  
669,002  
732,350  
703,934  
701,948  
690,156  
669,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0