Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
927,151  
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
457,119  
216,246  
194,537  
118,383  
356,713  
20,742  
1,999  
8,486  
22,335  
13,024  
731  
1,220  
7,028  
7,129  
119  
212,763  
208,625  
175,647  
87,643  
342,341  
214,776  
15  
0  
0  
0  
8,107  
4,387  
3,376  
1,276  
1,229  
470,033  
627,398  
638,252  
672,904  
422,358  
135,144  
168,511  
72,194  
118,755  
120,730  
1,536  
1,635  
1,733  
972  
1,268  
1,419  
3,420  
4,422  
6,015  
7,578  
1,020  
115,269  
111,338  
2,551  
2,551  
316,884  
302,218  
412,455  
542,480  
288,108  
14,030  
7,179  
36,110  
2,129  
2,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
29,166  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
927,151  
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
277,235  
208,366  
210,768  
219,600  
210,400  
272,499  
208,307  
209,957  
219,515  
210,364  
4,736  
59  
811  
85  
36  
649,916  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
649,916  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0