Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
925,773  
927,151  
843,644  
832,788  
791,287  
573,253  
457,119  
216,246  
194,537  
118,383  
6,361  
20,742  
1,999  
8,486  
22,335  
530  
731  
1,220  
7,028  
7,129  
341,000  
212,763  
208,625  
175,647  
87,643  
216,517  
214,776  
15  
0  
0  
8,845  
8,107  
4,387  
3,376  
1,276  
352,520  
470,033  
627,398  
638,252  
672,904  
16,246  
135,144  
168,511  
72,194  
118,755  
733  
1,536  
1,635  
1,733  
972  
0  
1,419  
3,420  
4,422  
6,015  
0  
1,020  
115,269  
111,338  
2,551  
313,410  
316,884  
302,218  
412,455  
542,480  
22,132  
14,030  
7,179  
36,110  
2,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
29,166  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
925,773  
927,151  
843,644  
832,788  
791,287  
256,771  
277,235  
208,366  
210,768  
219,600  
252,035  
272,499  
208,307  
209,957  
219,515  
4,736  
4,736  
59  
811  
85  
669,002  
649,916  
635,278  
622,021  
571,686  
669,002  
649,916  
635,278  
622,021  
571,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0