Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
461,220  
216,246  
194,537  
118,383  
356,713  
183,356  
1,999  
8,486  
22,335  
13,024  
33,644  
1,220  
7,028  
7,129  
119  
93,422  
208,625  
175,647  
87,643  
342,341  
55,950  
15  
0  
0  
0  
0  
4,387  
3,376  
1,276  
1,229  
340  
627,398  
638,252  
672,904  
422,358  
277,864  
168,511  
72,194  
118,755  
120,730  
133,987  
1,635  
1,733  
972  
1,268  
1,259  
3,420  
4,422  
6,015  
7,578  
7,578  
115,269  
111,338  
2,551  
2,551  
45,580  
302,218  
412,455  
542,480  
288,108  
88,451  
7,179  
36,110  
2,129  
2,123  
1,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
29,166  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
843,644  
832,788  
791,287  
779,071  
461,220  
208,366  
210,768  
219,600  
210,400  
238,281  
208,307  
209,957  
219,515  
210,364  
238,182  
59  
811  
85  
36  
99  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
222,939  
635,278  
622,021  
571,686  
568,672  
222,939  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0