Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
3,142,565  
3,163,958  
1,231,571  
1,564,467  
1,319,776  
1,303,213  
1,268,744  
79,037  
396,790  
207,628  
240,227  
139,451  
0  
0  
0  
0  
0  
279,347  
354,807  
349,166  
278,038  
322,055  
873,028  
808,745  
762,652  
784,836  
803,610  
158  
4,125  
329  
113  
3,628  
1,744,036  
1,795,073  
1,776,870  
1,839,352  
1,895,215  
127  
46  
46  
46  
46  
1,594,780  
1,644,748  
1,697,684  
1,759,710  
1,818,805  
0  
0  
0  
0  
0  
84,999  
130,442  
58,893  
59,222  
54,988  
4,334  
4,334  
4,620  
4,620  
4,620  
59,795  
15,503  
15,629  
15,754  
16,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
3,142,565  
3,163,958  
1,328,720  
1,795,871  
1,335,373  
1,469,766  
1,617,361  
893,572  
1,309,921  
798,892  
876,774  
914,260  
435,148  
485,950  
536,481  
592,992  
703,101  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
1,672,799  
1,546,598  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
1,672,799  
1,546,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0