Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,894,269  
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
1,237,557  
1,388,280  
1,244,537  
1,083,495  
1,170,238  
48,995  
139,208  
95,362  
67,220  
14,844  
0  
0  
0  
0  
0  
319,588  
372,234  
251,541  
412,479  
347,551  
840,575  
847,035  
838,241  
596,003  
767,694  
28,399  
29,803  
59,393  
7,792  
40,149  
1,656,712  
1,689,419  
1,752,251  
1,703,780  
1,579,895  
127  
127  
127  
127  
127  
1,557,656  
1,603,822  
1,452,474  
1,299,731  
1,345,364  
0  
0  
0  
0  
0  
39,148  
32,909  
246,285  
349,933  
170,335  
3,923  
3,923  
4,103  
4,103  
4,103  
55,857  
48,638  
49,262  
49,886  
59,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,894,269  
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
1,368,369  
1,582,749  
1,449,267  
1,289,156  
1,223,689  
1,024,995  
1,197,215  
999,287  
880,152  
875,905  
343,374  
385,534  
449,980  
409,004  
347,784  
1,525,900  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
1,525,900  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0