Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
1,313,692  
1,243,268  
1,231,571  
1,564,467  
1,319,776  
23,127  
50,834  
79,037  
396,790  
207,628  
0  
0  
0  
0  
0  
430,545  
419,043  
279,347  
354,807  
349,166  
855,191  
770,971  
873,028  
808,745  
762,652  
4,829  
2,419  
158  
4,125  
329  
1,515,225  
1,568,049  
1,744,036  
1,795,073  
1,776,870  
127  
127  
127  
46  
46  
1,434,140  
1,483,363  
1,594,780  
1,644,748  
1,697,684  
0  
0  
0  
0  
0  
17,834  
20,969  
84,999  
130,442  
58,893  
4,334  
4,334  
4,334  
4,334  
4,620  
58,789  
59,255  
59,795  
15,503  
15,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
1,176,197  
1,229,365  
1,328,720  
1,795,871  
1,335,373  
861,091  
837,766  
893,572  
1,309,921  
798,892  
315,106  
391,599  
435,148  
485,950  
536,481  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0