Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
3,142,565  
1,243,268  
1,231,571  
1,564,467  
1,319,776  
1,303,213  
50,834  
79,037  
396,790  
207,628  
240,227  
0  
0  
0  
0  
0  
419,043  
279,347  
354,807  
349,166  
278,038  
770,971  
873,028  
808,745  
762,652  
784,836  
2,419  
158  
4,125  
329  
113  
1,568,049  
1,744,036  
1,795,073  
1,776,870  
1,839,352  
127  
127  
46  
46  
46  
1,483,363  
1,594,780  
1,644,748  
1,697,684  
1,759,710  
0  
0  
0  
0  
0  
20,969  
84,999  
130,442  
58,893  
59,222  
4,334  
4,334  
4,334  
4,620  
4,620  
59,255  
59,795  
15,503  
15,629  
15,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
3,096,646  
3,142,565  
1,229,365  
1,328,720  
1,795,871  
1,335,373  
1,469,766  
837,766  
893,572  
1,309,921  
798,892  
876,774  
391,599  
435,148  
485,950  
536,481  
592,992  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
1,672,799  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
1,761,273  
1,672,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0