Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,750,133  
2,992,923  
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
1,170,238  
1,518,289  
1,313,692  
1,243,268  
1,231,571  
14,844  
74,596  
23,127  
50,834  
79,037  
0  
0  
0  
0  
0  
347,551  
367,986  
430,545  
419,043  
279,347  
767,694  
1,028,326  
855,191  
770,971  
873,028  
40,149  
47,381  
4,829  
2,419  
158  
1,579,895  
1,474,634  
1,515,225  
1,568,049  
1,744,036  
127  
127  
127  
127  
127  
1,345,364  
1,384,177  
1,434,140  
1,483,363  
1,594,780  
0  
0  
0  
0  
0  
170,335  
25,583  
17,834  
20,969  
84,999  
4,103  
4,103  
4,334  
4,334  
4,334  
59,966  
60,644  
58,789  
59,255  
59,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,750,133  
2,992,923  
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
1,223,689  
1,491,783  
1,176,197  
1,229,365  
1,328,720  
875,905  
1,232,188  
861,091  
837,766  
893,572  
347,784  
259,595  
315,106  
391,599  
435,148  
1,526,445  
1,501,140  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
1,526,445  
1,501,140  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0