Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
2,992,923  
2,828,917  
1,244,537  
1,083,495  
1,170,238  
1,518,289  
1,313,692  
95,362  
67,220  
14,844  
74,596  
23,127  
0  
0  
0  
0  
0  
251,541  
412,479  
347,551  
367,986  
430,545  
838,241  
596,003  
767,694  
1,028,326  
855,191  
59,393  
7,792  
40,149  
47,381  
4,829  
1,752,251  
1,703,780  
1,579,895  
1,474,634  
1,515,225  
127  
127  
127  
127  
127  
1,452,474  
1,299,731  
1,345,364  
1,384,177  
1,434,140  
0  
0  
0  
0  
0  
246,285  
349,933  
170,335  
25,583  
17,834  
4,103  
4,103  
4,103  
4,103  
4,334  
49,262  
49,886  
59,966  
60,644  
58,789  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
2,992,923  
2,828,917  
1,449,267  
1,289,156  
1,223,689  
1,491,783  
1,176,197  
999,287  
880,152  
875,905  
1,232,188  
861,091  
449,980  
409,004  
347,784  
259,595  
315,106  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
1,501,140  
1,652,720  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
1,501,140  
1,652,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0