Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
2,992,923  
1,388,280  
1,244,537  
1,083,495  
1,170,238  
1,518,289  
139,208  
95,362  
67,220  
14,844  
74,596  
0  
0  
0  
0  
0  
372,234  
251,541  
412,479  
347,551  
367,986  
847,035  
838,241  
596,003  
767,694  
1,028,326  
29,803  
59,393  
7,792  
40,149  
47,381  
1,689,419  
1,752,251  
1,703,780  
1,579,895  
1,474,634  
127  
127  
127  
127  
127  
1,603,822  
1,452,474  
1,299,731  
1,345,364  
1,384,177  
0  
0  
0  
0  
0  
32,909  
246,285  
349,933  
170,335  
25,583  
3,923  
4,103  
4,103  
4,103  
4,103  
48,638  
49,262  
49,886  
59,966  
60,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
2,750,133  
2,992,923  
1,582,749  
1,449,267  
1,289,156  
1,223,689  
1,491,783  
1,197,215  
999,287  
880,152  
875,905  
1,232,188  
385,534  
449,980  
409,004  
347,784  
259,595  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
1,501,140  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
1,526,445  
1,501,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0