Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,992,923  
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
1,518,289  
1,313,692  
1,243,268  
1,231,571  
1,564,467  
74,596  
23,127  
50,834  
79,037  
396,790  
0  
0  
0  
0  
0  
367,986  
430,545  
419,043  
279,347  
354,807  
1,028,326  
855,191  
770,971  
873,028  
808,745  
47,381  
4,829  
2,419  
158  
4,125  
1,474,634  
1,515,225  
1,568,049  
1,744,036  
1,795,073  
127  
127  
127  
127  
46  
1,384,177  
1,434,140  
1,483,363  
1,594,780  
1,644,748  
0  
0  
0  
0  
0  
25,583  
17,834  
20,969  
84,999  
130,442  
4,103  
4,334  
4,334  
4,334  
4,334  
60,644  
58,789  
59,255  
59,795  
15,503  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,992,923  
2,828,917  
2,811,317  
2,975,607  
3,359,540  
1,491,783  
1,176,197  
1,229,365  
1,328,720  
1,795,871  
1,232,188  
861,091  
837,766  
893,572  
1,309,921  
259,595  
315,106  
391,599  
435,148  
485,950  
1,501,140  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
1,501,140  
1,652,720  
1,581,952  
1,646,887  
1,563,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0