Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,833,183  
2,894,269  
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
1,246,227  
1,237,557  
1,388,280  
1,244,537  
1,083,495  
50,924  
48,995  
139,208  
95,362  
67,220  
0  
0  
0  
0  
0  
314,894  
319,588  
372,234  
251,541  
412,479  
845,644  
840,575  
847,035  
838,241  
596,003  
34,766  
28,399  
29,803  
59,393  
7,792  
1,586,955  
1,656,712  
1,689,419  
1,752,251  
1,703,780  
136  
127  
127  
127  
127  
1,516,513  
1,557,656  
1,603,822  
1,452,474  
1,299,731  
0  
0  
0  
0  
0  
432  
39,148  
32,909  
246,285  
349,933  
3,923  
3,923  
3,923  
4,103  
4,103  
65,951  
55,857  
48,638  
49,262  
49,886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,833,183  
2,894,269  
3,077,699  
2,996,788  
2,787,275  
1,310,341  
1,368,369  
1,582,749  
1,449,267  
1,289,156  
1,065,205  
1,024,995  
1,197,215  
999,287  
880,152  
245,136  
343,374  
385,534  
449,980  
409,004  
1,522,841  
1,525,900  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
1,522,841  
1,525,900  
1,494,950  
1,547,521  
1,498,119  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0