Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,493,967  
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
1,186,346  
1,241,920  
1,281,202  
1,290,324  
1,210,825  
322,828  
331,627  
323,711  
209,708  
232,637  
272,069  
331,640  
328,935  
474,559  
367,316  
293,164  
279,322  
333,423  
275,662  
276,380  
283,904  
286,901  
285,291  
319,954  
323,682  
14,381  
12,429  
9,842  
10,441  
10,809  
307,621  
321,858  
333,205  
317,127  
323,731  
64,478  
76,978  
86,412  
74,672  
86,460  
157,162  
160,914  
165,288  
169,223  
162,792  
0  
0  
0  
0  
0  
8,084  
8,443  
8,216  
2,889  
5,025  
76,522  
74,472  
72,209  
69,246  
68,381  
1,375  
1,052  
1,079  
1,096  
1,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,493,967  
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
389,497  
380,494  
455,156  
454,892  
414,727  
384,613  
375,588  
445,333  
416,102  
370,104  
4,884  
4,906  
9,822  
38,790  
44,623  
1,104,471  
1,183,285  
1,159,251  
1,152,558  
1,119,829  
1,099,382  
1,178,169  
1,154,278  
1,147,295  
1,114,526  
5,089  
5,115  
4,973  
5,263  
5,303  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0