Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,556,784  
1,569,561  
1,602,830  
1,578,227  
1,493,967  
1,249,708  
1,290,053  
1,324,802  
1,277,099  
1,186,346  
178,615  
199,126  
280,635  
226,562  
322,828  
310,225  
344,160  
318,881  
390,874  
272,069  
390,302  
415,546  
400,519  
335,302  
293,164  
347,153  
315,675  
309,222  
309,132  
283,904  
23,413  
15,546  
15,545  
15,228  
14,381  
307,076  
279,508  
278,028  
301,128  
307,621  
12,811  
21,438  
24,903  
60,478  
64,478  
149,733  
151,470  
155,213  
153,654  
157,162  
0  
0  
0  
0  
0  
60,811  
17,548  
13,465  
8,089  
8,084  
82,386  
87,695  
83,118  
77,559  
76,522  
1,335  
1,356  
1,329  
1,348  
1,375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,556,784  
1,569,561  
1,602,830  
1,578,227  
1,493,967  
466,314  
492,518  
471,332  
449,780  
389,497  
412,552  
472,599  
464,681  
444,896  
384,613  
53,762  
19,920  
6,651  
4,884  
4,884  
1,090,470  
1,077,042  
1,131,498  
1,128,447  
1,104,471  
1,085,381  
1,071,954  
1,126,409  
1,123,359  
1,099,382  
5,089  
5,089  
5,089  
5,089  
5,089  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0