Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
1,533,047  
1,578,146  
1,281,202  
1,290,324  
1,210,825  
1,234,860  
1,328,859  
323,711  
209,708  
232,637  
153,111  
288,248  
328,935  
474,559  
367,316  
358,478  
144,834  
333,423  
275,662  
276,380  
423,369  
608,237  
285,291  
319,954  
323,682  
289,825  
276,401  
9,842  
10,441  
10,809  
10,076  
11,139  
333,205  
317,127  
323,731  
298,187  
249,287  
86,412  
74,672  
86,460  
74,510  
12,482  
165,288  
169,223  
162,792  
150,309  
163,715  
0  
0  
0  
0  
0  
8,216  
2,889  
5,025  
5,310  
5,179  
72,209  
69,246  
68,381  
66,670  
66,449  
1,079  
1,096  
1,072  
1,388  
1,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
1,533,047  
1,578,146  
455,156  
454,892  
414,727  
418,326  
570,465  
445,333  
416,102  
370,104  
345,045  
495,367  
9,822  
38,790  
44,623  
73,281  
75,099  
1,159,251  
1,152,558  
1,119,829  
1,114,721  
1,007,681  
1,154,278  
1,147,295  
1,114,526  
1,109,818  
1,002,751  
4,973  
5,263  
5,303  
4,903  
4,930  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0