Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,569,561  
1,602,830  
1,578,227  
1,493,967  
1,563,779  
1,290,053  
1,324,802  
1,277,099  
1,186,346  
1,241,920  
199,126  
280,635  
226,562  
322,828  
331,627  
344,160  
318,881  
390,874  
272,069  
331,640  
415,546  
400,519  
335,302  
293,164  
279,322  
315,675  
309,222  
309,132  
283,904  
286,901  
15,546  
15,545  
15,228  
14,381  
12,429  
279,508  
278,028  
301,128  
307,621  
321,858  
21,438  
24,903  
60,478  
64,478  
76,978  
151,470  
155,213  
153,654  
157,162  
160,914  
0  
0  
0  
0  
0  
17,548  
13,465  
8,089  
8,084  
8,443  
87,695  
83,118  
77,559  
76,522  
74,472  
1,356  
1,329  
1,348  
1,375  
1,052  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,569,561  
1,602,830  
1,578,227  
1,493,967  
1,563,779  
492,518  
471,332  
449,780  
389,497  
380,494  
472,599  
464,681  
444,896  
384,613  
375,588  
19,920  
6,651  
4,884  
4,884  
4,906  
1,077,042  
1,131,498  
1,128,447  
1,104,471  
1,183,285  
1,071,954  
1,126,409  
1,123,359  
1,099,382  
1,178,169  
5,089  
5,089  
5,089  
5,089  
5,115  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0