Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
1,533,047  
1,241,920  
1,281,202  
1,290,324  
1,210,825  
1,234,860  
331,627  
323,711  
209,708  
232,637  
153,111  
331,640  
328,935  
474,559  
367,316  
358,478  
279,322  
333,423  
275,662  
276,380  
423,369  
286,901  
285,291  
319,954  
323,682  
289,825  
12,429  
9,842  
10,441  
10,809  
10,076  
321,858  
333,205  
317,127  
323,731  
298,187  
76,978  
86,412  
74,672  
86,460  
74,510  
160,914  
165,288  
169,223  
162,792  
150,309  
0  
0  
0  
0  
0  
8,443  
8,216  
2,889  
5,025  
5,310  
74,472  
72,209  
69,246  
68,381  
66,670  
1,052  
1,079  
1,096  
1,072  
1,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
1,534,556  
1,533,047  
380,494  
455,156  
454,892  
414,727  
418,326  
375,588  
445,333  
416,102  
370,104  
345,045  
4,906  
9,822  
38,790  
44,623  
73,281  
1,183,285  
1,159,251  
1,152,558  
1,119,829  
1,114,721  
1,178,169  
1,154,278  
1,147,295  
1,114,526  
1,109,818  
5,115  
4,973  
5,263  
5,303  
4,903  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0