Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,881,069  
1,603,934  
1,556,784  
1,569,561  
1,602,830  
1,511,275  
1,286,404  
1,249,708  
1,290,053  
1,324,802  
165,711  
172,009  
178,615  
199,126  
280,635  
284,240  
311,786  
310,225  
344,160  
318,881  
659,497  
440,909  
390,302  
415,546  
400,519  
360,753  
333,660  
347,153  
315,675  
309,222  
41,074  
28,040  
23,413  
15,546  
15,545  
369,795  
317,530  
307,076  
279,508  
278,028  
7,139  
7,025  
12,811  
21,438  
24,903  
144,064  
147,083  
149,733  
151,470  
155,213  
0  
0  
0  
0  
0  
136,370  
80,218  
60,811  
17,548  
13,465  
80,860  
81,842  
82,386  
87,695  
83,118  
1,362  
1,362  
1,335  
1,356  
1,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,881,069  
1,603,934  
1,556,784  
1,569,561  
1,602,830  
791,078  
537,546  
466,314  
492,518  
471,332  
687,644  
464,491  
412,552  
472,599  
464,681  
103,434  
73,055  
53,762  
19,920  
6,651  
1,089,991  
1,066,388  
1,090,470  
1,077,042  
1,131,498  
1,084,903  
1,061,300  
1,085,381  
1,071,954  
1,126,409  
5,089  
5,089  
5,089  
5,089  
5,089  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0