Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,578,227  
1,493,967  
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
1,277,099  
1,186,346  
1,241,920  
1,281,202  
1,290,324  
226,562  
322,828  
331,627  
323,711  
209,708  
390,874  
272,069  
331,640  
328,935  
474,559  
335,302  
293,164  
279,322  
333,423  
275,662  
309,132  
283,904  
286,901  
285,291  
319,954  
15,228  
14,381  
12,429  
9,842  
10,441  
301,128  
307,621  
321,858  
333,205  
317,127  
60,478  
64,478  
76,978  
86,412  
74,672  
153,654  
157,162  
160,914  
165,288  
169,223  
0  
0  
0  
0  
0  
8,089  
8,084  
8,443  
8,216  
2,889  
77,559  
76,522  
74,472  
72,209  
69,246  
1,348  
1,375  
1,052  
1,079  
1,096  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,578,227  
1,493,967  
1,563,779  
1,614,407  
1,607,450  
449,780  
389,497  
380,494  
455,156  
454,892  
444,896  
384,613  
375,588  
445,333  
416,102  
4,884  
4,884  
4,906  
9,822  
38,790  
1,128,447  
1,104,471  
1,183,285  
1,159,251  
1,152,558  
1,123,359  
1,099,382  
1,178,169  
1,154,278  
1,147,295  
5,089  
5,089  
5,115  
4,973  
5,263  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0