Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,534,556  
1,533,047  
1,578,146  
1,617,824  
1,658,507  
1,210,825  
1,234,860  
1,328,859  
1,410,512  
1,446,525  
232,637  
153,111  
288,248  
190,939  
189,908  
367,316  
358,478  
144,834  
275,312  
352,312  
276,380  
423,369  
608,237  
604,139  
502,348  
323,682  
289,825  
276,401  
329,242  
391,045  
10,809  
10,076  
11,139  
10,879  
10,911  
323,731  
298,187  
249,287  
207,312  
211,982  
86,460  
74,510  
12,482  
747  
662  
162,792  
150,309  
163,715  
137,905  
142,911  
0  
0  
0  
0  
0  
5,025  
5,310  
5,179  
4,750  
4,779  
68,381  
66,670  
66,449  
62,465  
62,465  
1,072  
1,388  
1,461  
1,444  
1,164  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,534,556  
1,533,047  
1,578,146  
1,617,824  
1,658,507  
414,727  
418,326  
570,465  
665,600  
618,910  
370,104  
345,045  
495,367  
590,452  
543,489  
44,623  
73,281  
75,099  
75,148  
75,421  
1,119,829  
1,114,721  
1,007,681  
952,224  
1,039,596  
1,114,526  
1,109,818  
1,002,751  
947,123  
1,034,690  
5,303  
4,903  
4,930  
5,101  
4,907  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0