Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
575,319  
564,936  
399,904  
316,373  
222,726  
472,369  
526,628  
363,768  
279,888  
190,897  
17,511  
8,984  
4,956  
8,562  
9,546  
127,500  
137,400  
122,700  
51,099  
19,000  
248,615  
288,092  
131,231  
137,132  
110,875  
75,357  
90,095  
101,985  
80,711  
51,237  
3,386  
2,058  
2,896  
2,385  
240  
102,950  
38,308  
36,136  
36,485  
31,829  
0  
0  
45  
0  
0  
7,946  
8,304  
6,087  
6,475  
1,752  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
65,004  
4  
4  
10  
77  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
575,319  
564,936  
399,904  
316,373  
222,726  
247,657  
238,393  
203,849  
122,311  
37,707  
247,657  
238,393  
203,849  
122,311  
37,707  
0  
0  
0  
0  
0  
327,662  
326,543  
196,055  
194,062  
185,019  
327,662  
326,543  
196,055  
194,062  
185,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0