Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,936  
399,904  
316,373  
222,726  
207,278  
526,628  
363,768  
279,888  
190,897  
176,676  
8,984  
4,956  
8,562  
9,546  
6,250  
137,400  
122,700  
51,099  
19,000  
0  
288,092  
131,231  
137,132  
110,875  
127,202  
90,095  
101,985  
80,711  
51,237  
43,071  
2,058  
2,896  
2,385  
240  
152  
38,308  
36,136  
36,485  
31,829  
30,601  
0  
45  
0  
0  
0  
8,304  
6,087  
6,475  
1,752  
577  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
4  
4  
10  
77  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,936  
399,904  
316,373  
222,726  
207,278  
238,393  
203,849  
122,311  
37,707  
28,166  
238,393  
203,849  
122,311  
37,707  
28,166  
0  
0  
0  
0  
0  
326,543  
196,055  
194,062  
185,019  
179,112  
326,543  
196,055  
194,062  
185,019  
179,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0