Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
582,965  
590,045  
620,278  
604,555  
611,704  
422,861  
429,546  
459,311  
442,907  
449,551  
623  
375  
2,016  
8,427  
3,451  
24,400  
24,400  
24,400  
26,400  
42,800  
266,045  
301,441  
163,462  
312,271  
278,912  
106,623  
102,705  
253,293  
95,365  
120,864  
25,170  
625  
16,141  
445  
3,524  
160,104  
160,499  
160,967  
161,648  
162,153  
0  
0  
0  
0  
0  
130,442  
130,823  
131,302  
131,949  
132,454  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,638  
29,638  
29,638  
29,672  
29,672  
24  
38  
28  
28  
28  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
582,965  
590,045  
620,278  
604,555  
611,704  
255,612  
261,395  
292,801  
271,991  
279,735  
255,612  
261,395  
292,801  
271,991  
279,735  
0  
0  
0  
0  
0  
327,353  
328,650  
327,477  
332,564  
331,970  
327,353  
328,650  
327,477  
332,564  
331,970  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0