Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
604,555  
611,704  
679,953  
602,980  
575,319  
442,907  
449,551  
517,153  
565,822  
472,369  
8,427  
3,451  
4,675  
6,952  
17,511  
26,400  
42,800  
117,800  
140,300  
127,500  
312,271  
278,912  
231,593  
332,051  
248,615  
95,365  
120,864  
155,549  
85,032  
75,357  
445  
3,524  
7,536  
1,487  
3,386  
161,648  
162,153  
162,799  
37,158  
102,950  
0  
0  
0  
0  
0  
131,949  
132,454  
132,968  
7,483  
7,946  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,672  
29,672  
29,672  
29,672  
30,000  
28  
28  
159  
4  
65,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
604,555  
611,704  
679,953  
602,980  
575,319  
271,991  
279,735  
348,619  
273,831  
247,657  
271,991  
279,735  
348,619  
273,831  
247,657  
0  
0  
0  
0  
0  
332,564  
331,970  
331,334  
329,149  
327,662  
332,564  
331,970  
331,334  
329,149  
327,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0