Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
590,045  
620,278  
604,555  
611,704  
679,953  
429,546  
459,311  
442,907  
449,551  
517,153  
375  
2,016  
8,427  
3,451  
4,675  
24,400  
24,400  
26,400  
42,800  
117,800  
301,441  
163,462  
312,271  
278,912  
231,593  
102,705  
253,293  
95,365  
120,864  
155,549  
625  
16,141  
445  
3,524  
7,536  
160,499  
160,967  
161,648  
162,153  
162,799  
0  
0  
0  
0  
0  
130,823  
131,302  
131,949  
132,454  
132,968  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,638  
29,638  
29,672  
29,672  
29,672  
38  
28  
28  
28  
159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
590,045  
620,278  
604,555  
611,704  
679,953  
261,395  
292,801  
271,991  
279,735  
348,619  
261,395  
292,801  
271,991  
279,735  
348,619  
0  
0  
0  
0  
0  
328,650  
327,477  
332,564  
331,970  
331,334  
328,650  
327,477  
332,564  
331,970  
331,334  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0