Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
602,980  
575,319  
564,936  
399,904  
316,373  
565,822  
472,369  
526,628  
363,768  
279,888  
6,952  
17,511  
8,984  
4,956  
8,562  
140,300  
127,500  
137,400  
122,700  
51,099  
332,051  
248,615  
288,092  
131,231  
137,132  
85,032  
75,357  
90,095  
101,985  
80,711  
1,487  
3,386  
2,058  
2,896  
2,385  
37,158  
102,950  
38,308  
36,136  
36,485  
0  
0  
0  
45  
0  
7,483  
7,946  
8,304  
6,087  
6,475  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,672  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
4  
65,004  
4  
4  
10  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
602,980  
575,319  
564,936  
399,904  
316,373  
273,831  
247,657  
238,393  
203,849  
122,311  
273,831  
247,657  
238,393  
203,849  
122,311  
0  
0  
0  
0  
0  
329,149  
327,662  
326,543  
196,055  
194,062  
329,149  
327,662  
326,543  
196,055  
194,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0