Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
620,278  
604,555  
611,704  
679,953  
602,980  
459,311  
442,907  
449,551  
517,153  
565,822  
2,016  
8,427  
3,451  
4,675  
6,952  
24,400  
26,400  
42,800  
117,800  
140,300  
163,462  
312,271  
278,912  
231,593  
332,051  
253,293  
95,365  
120,864  
155,549  
85,032  
16,141  
445  
3,524  
7,536  
1,487  
160,967  
161,648  
162,153  
162,799  
37,158  
0  
0  
0  
0  
0  
131,302  
131,949  
132,454  
132,968  
7,483  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,638  
29,672  
29,672  
29,672  
29,672  
28  
28  
28  
159  
4  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
620,278  
604,555  
611,704  
679,953  
602,980  
292,801  
271,991  
279,735  
348,619  
273,831  
292,801  
271,991  
279,735  
348,619  
273,831  
0  
0  
0  
0  
0  
327,477  
332,564  
331,970  
331,334  
329,149  
327,477  
332,564  
331,970  
331,334  
329,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0