Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,690,280  
3,598,393  
3,601,943  
3,548,412  
3,483,198  
1,244,505  
1,220,546  
1,272,430  
1,254,495  
1,191,628  
277,154  
226,182  
283,468  
417,798  
519,399  
697,367  
680,629  
701,425  
526,209  
408,775  
87,245  
93,863  
96,434  
164,837  
79,587  
142,260  
175,024  
145,295  
104,663  
131,195  
40,480  
44,849  
45,807  
40,988  
52,673  
2,445,775  
2,377,846  
2,329,514  
2,293,916  
2,291,570  
75,596  
58,227  
58,213  
58,197  
58,191  
1,377,989  
1,297,703  
1,111,564  
1,071,083  
1,204,824  
122,729  
119,539  
119,434  
109,293  
844,607  
593,398  
650,172  
830,516  
866,122  
0  
148,165  
149,061  
149,728  
150,686  
146,686  
127,899  
103,144  
60,059  
38,536  
37,263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,690,280  
3,598,393  
3,601,943  
3,548,412  
3,483,198  
1,251,953  
1,066,209  
1,104,305  
814,095  
843,465  
520,449  
380,938  
445,737  
150,880  
227,851  
731,503  
685,271  
658,568  
663,215  
615,614  
2,438,327  
2,532,183  
2,497,639  
2,734,317  
2,639,733  
2,447,589  
2,535,379  
2,500,835  
2,737,513  
2,642,929  
-9,261  
-3,196  
-3,196  
-3,196  
-3,196  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0