Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,379,305  
3,285,486  
3,326,925  
3,403,337  
3,330,437  
1,117,572  
1,084,153  
1,109,810  
1,240,263  
1,210,294  
645,250  
615,880  
632,248  
838,727  
673,648  
209,831  
171,849  
176,749  
159,749  
219,500  
77,817  
125,228  
138,178  
74,724  
100,925  
146,036  
131,360  
120,199  
129,569  
179,878  
38,638  
39,836  
42,437  
37,495  
36,344  
2,261,732  
2,201,334  
2,217,115  
2,163,074  
2,120,143  
73,633  
25,838  
46,189  
5,457  
6,246  
626,894  
643,355  
615,316  
640,989  
608,351  
91,397  
91,141  
87,244  
88,330  
64,733  
1,338,276  
1,312,549  
1,340,873  
1,298,782  
1,302,633  
112,521  
110,446  
110,446  
120,539  
130,354  
19,011  
18,005  
17,047  
8,976  
7,825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,379,305  
3,285,486  
3,326,925  
3,403,337  
3,330,437  
776,243  
717,725  
599,446  
728,130  
627,107  
262,446  
260,582  
167,311  
297,953  
176,852  
513,797  
457,142  
432,135  
430,177  
450,255  
2,603,061  
2,567,762  
2,727,479  
2,675,207  
2,703,330  
2,604,040  
2,568,740  
2,728,458  
2,675,207  
2,703,330  
-979  
-979  
-979  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0