Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,598,393  
3,601,943  
3,548,412  
3,483,198  
3,550,108  
1,220,546  
1,272,430  
1,254,495  
1,191,628  
1,302,319  
226,182  
283,468  
417,798  
519,399  
638,397  
680,629  
701,425  
526,209  
408,775  
389,732  
93,863  
96,434  
164,837  
79,587  
109,432  
175,024  
145,295  
104,663  
131,195  
126,334  
44,849  
45,807  
40,988  
52,673  
38,423  
2,377,846  
2,329,514  
2,293,916  
2,291,570  
2,247,789  
58,227  
58,213  
58,197  
58,191  
58,992  
1,297,703  
1,111,564  
1,071,083  
1,204,824  
1,102,898  
119,539  
119,434  
109,293  
844,607  
88,239  
650,172  
830,516  
866,122  
0  
829,054  
149,061  
149,728  
150,686  
146,686  
136,165  
103,144  
60,059  
38,536  
37,263  
32,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,598,393  
3,601,943  
3,548,412  
3,483,198  
3,550,108  
1,066,209  
1,104,305  
814,095  
843,465  
917,063  
380,938  
445,737  
150,880  
227,851  
305,245  
685,271  
658,568  
663,215  
615,614  
611,818  
2,532,183  
2,497,639  
2,734,317  
2,639,733  
2,633,045  
2,535,379  
2,500,835  
2,737,513  
2,642,929  
2,633,045  
-3,196  
-3,196  
-3,196  
-3,196  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0