Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,548,412  
3,483,198  
3,550,108  
3,559,775  
3,511,518  
1,254,495  
1,191,628  
1,302,319  
1,312,531  
1,216,350  
417,798  
519,399  
638,397  
678,239  
574,778  
526,209  
408,775  
389,732  
298,763  
356,614  
164,837  
79,587  
109,432  
108,761  
114,880  
104,663  
131,195  
126,334  
187,564  
128,817  
40,988  
52,673  
38,423  
39,203  
41,262  
2,293,916  
2,291,570  
2,247,789  
2,247,244  
2,295,168  
58,197  
58,191  
58,992  
59,576  
59,890  
1,071,083  
1,204,824  
1,102,898  
1,013,069  
700,050  
109,293  
844,607  
88,239  
88,850  
90,148  
866,122  
0  
829,054  
937,515  
1,295,747  
150,686  
146,686  
136,165  
126,203  
126,716  
38,536  
37,263  
32,441  
22,033  
22,618  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,548,412  
3,483,198  
3,550,108  
3,559,775  
3,511,518  
814,095  
843,465  
917,063  
992,786  
733,136  
150,880  
227,851  
305,245  
401,164  
176,045  
663,215  
615,614  
611,818  
591,623  
557,091  
2,734,317  
2,639,733  
2,633,045  
2,566,988  
2,778,383  
2,737,513  
2,642,929  
2,633,045  
2,570,060  
2,778,383  
-3,196  
-3,196  
0  
-3,072  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0