Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,483,198  
3,550,108  
3,559,775  
3,511,518  
3,440,445  
1,191,628  
1,302,319  
1,312,531  
1,216,350  
1,180,156  
519,399  
638,397  
678,239  
574,778  
612,073  
408,775  
389,732  
298,763  
356,614  
349,417  
79,587  
109,432  
108,761  
114,880  
65,132  
131,195  
126,334  
187,564  
128,817  
115,066  
52,673  
38,423  
39,203  
41,262  
38,468  
2,291,570  
2,247,789  
2,247,244  
2,295,168  
2,260,288  
58,191  
58,992  
59,576  
59,890  
59,473  
1,204,824  
1,102,898  
1,013,069  
700,050  
713,799  
844,607  
88,239  
88,850  
90,148  
91,517  
0  
829,054  
937,515  
1,295,747  
1,266,920  
146,686  
136,165  
126,203  
126,716  
127,446  
37,263  
32,441  
22,033  
22,618  
1,134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,483,198  
3,550,108  
3,559,775  
3,511,518  
3,440,445  
843,465  
917,063  
992,786  
733,136  
795,590  
227,851  
305,245  
401,164  
176,045  
265,572  
615,614  
611,818  
591,623  
557,091  
530,018  
2,639,733  
2,633,045  
2,566,988  
2,778,383  
2,644,855  
2,642,929  
2,633,045  
2,570,060  
2,778,383  
2,644,855  
-3,196  
0  
-3,072  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0