Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,511,518  
3,440,445  
3,379,305  
3,285,486  
3,326,925  
1,216,350  
1,180,156  
1,117,572  
1,084,153  
1,109,810  
574,778  
612,073  
645,250  
615,880  
632,248  
356,614  
349,417  
209,831  
171,849  
176,749  
114,880  
65,132  
77,817  
125,228  
138,178  
128,817  
115,066  
146,036  
131,360  
120,199  
41,262  
38,468  
38,638  
39,836  
42,437  
2,295,168  
2,260,288  
2,261,732  
2,201,334  
2,217,115  
59,890  
59,473  
73,633  
25,838  
46,189  
700,050  
713,799  
626,894  
643,355  
615,316  
90,148  
91,517  
91,397  
91,141  
87,244  
1,295,747  
1,266,920  
1,338,276  
1,312,549  
1,340,873  
126,716  
127,446  
112,521  
110,446  
110,446  
22,618  
1,134  
19,011  
18,005  
17,047  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,511,518  
3,440,445  
3,379,305  
3,285,486  
3,326,925  
733,136  
795,590  
776,243  
717,725  
599,446  
176,045  
265,572  
262,446  
260,582  
167,311  
557,091  
530,018  
513,797  
457,142  
432,135  
2,778,383  
2,644,855  
2,603,061  
2,567,762  
2,727,479  
2,778,383  
2,644,855  
2,604,040  
2,568,740  
2,728,458  
0  
0  
-979  
-979  
-979  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0