Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,098,545  
10,767,445  
11,134,257  
11,626,173  
11,033,359  
5,372,357  
4,931,622  
5,172,047  
5,360,728  
4,996,746  
2,299,940  
1,717,605  
1,716,919  
2,038,572  
1,730,540  
815,000  
865,000  
955,000  
870,000  
870,000  
349,153  
465,900  
520,546  
473,927  
419,499  
1,615,792  
1,538,479  
1,662,663  
1,688,517  
1,678,974  
292,473  
344,639  
316,919  
289,710  
297,734  
5,726,188  
5,835,823  
5,962,210  
6,265,446  
6,036,613  
853  
853  
858  
1,313  
1,437  
5,050,227  
5,160,497  
5,313,225  
5,585,299  
4,050,671  
245,145  
247,779  
250,383  
253,046  
255,708  
138,864  
137,648  
136,578  
128,930  
1,429,634  
46,780  
46,653  
46,653  
45,711  
44,843  
244,317  
242,393  
214,512  
251,146  
254,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,098,545  
10,767,445  
11,134,257  
11,626,173  
11,033,359  
3,195,319  
2,692,940  
2,879,247  
3,476,187  
3,024,908  
1,681,535  
1,231,924  
1,513,850  
2,030,658  
1,879,516  
1,513,783  
1,461,016  
1,365,397  
1,445,529  
1,145,392  
7,903,226  
8,074,505  
8,255,010  
8,149,986  
8,008,451  
7,903,226  
8,074,505  
8,255,010  
8,149,986  
8,008,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0