Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,626,173  
11,033,359  
11,358,492  
10,264,105  
10,601,076  
5,360,728  
4,996,746  
5,254,389  
5,017,088  
5,727,455  
2,038,572  
1,730,540  
1,913,207  
2,361,888  
2,935,707  
870,000  
870,000  
975,000  
895,000  
795,000  
473,927  
419,499  
345,585  
256,516  
569,398  
1,688,517  
1,678,974  
1,718,773  
1,222,968  
1,160,698  
289,710  
297,734  
301,824  
280,715  
266,652  
6,265,446  
6,036,613  
6,104,103  
5,247,017  
4,873,621  
1,313  
1,437  
1,445  
2,042  
2,062  
5,585,299  
4,050,671  
4,156,985  
1,834,694  
1,811,427  
253,046  
255,708  
258,341  
260,946  
263,608  
128,930  
1,429,634  
1,404,572  
2,861,605  
2,507,112  
45,711  
44,843  
47,548  
46,685  
45,281  
251,146  
254,320  
235,211  
241,046  
244,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,626,173  
11,033,359  
11,358,492  
10,264,105  
10,601,076  
3,476,187  
3,024,908  
3,151,179  
2,220,880  
2,245,518  
2,030,658  
1,879,516  
2,312,115  
1,417,573  
1,438,992  
1,445,529  
1,145,392  
839,063  
803,307  
806,526  
8,149,986  
8,008,451  
8,207,313  
8,043,225  
8,355,558  
8,149,986  
8,008,451  
8,207,313  
8,043,225  
8,355,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0