Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,601,076  
10,436,962  
10,041,655  
9,568,616  
10,159,910  
5,727,455  
5,742,834  
5,633,168  
5,815,897  
6,842,362  
2,935,707  
2,886,357  
3,717,934  
4,098,557  
4,923,261  
795,000  
575,000  
35,000  
55,000  
85,000  
569,398  
550,951  
478,357  
512,365  
808,206  
1,160,698  
1,482,134  
1,133,170  
923,155  
895,942  
266,652  
248,393  
268,706  
226,820  
129,954  
4,873,621  
4,694,128  
4,408,487  
3,752,718  
3,317,548  
2,062  
2,105  
2,110  
2,068  
2,058  
1,811,427  
1,839,387  
1,883,231  
1,910,477  
1,945,102  
263,608  
266,271  
268,904  
281,625  
284,321  
2,507,112  
2,371,536  
2,035,406  
1,350,128  
880,602  
45,281  
43,854  
46,029  
45,340  
43,872  
244,131  
170,975  
172,807  
163,081  
161,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,601,076  
10,436,962  
10,041,655  
9,568,616  
10,159,910  
2,245,518  
2,205,527  
1,609,393  
1,352,899  
1,267,569  
1,438,992  
1,447,644  
1,154,262  
1,159,284  
804,748  
806,526  
757,883  
455,131  
193,615  
462,820  
8,355,558  
8,231,435  
8,432,262  
8,215,716  
8,892,341  
8,355,558  
8,231,435  
8,432,262  
8,215,716  
8,892,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0