Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,358,492  
10,264,105  
10,601,076  
10,436,962  
10,041,655  
5,254,389  
5,017,088  
5,727,455  
5,742,834  
5,633,168  
1,913,207  
2,361,888  
2,935,707  
2,886,357  
3,717,934  
975,000  
895,000  
795,000  
575,000  
35,000  
345,585  
256,516  
569,398  
550,951  
478,357  
1,718,773  
1,222,968  
1,160,698  
1,482,134  
1,133,170  
301,824  
280,715  
266,652  
248,393  
268,706  
6,104,103  
5,247,017  
4,873,621  
4,694,128  
4,408,487  
1,445  
2,042  
2,062  
2,105  
2,110  
4,156,985  
1,834,694  
1,811,427  
1,839,387  
1,883,231  
258,341  
260,946  
263,608  
266,271  
268,904  
1,404,572  
2,861,605  
2,507,112  
2,371,536  
2,035,406  
47,548  
46,685  
45,281  
43,854  
46,029  
235,211  
241,046  
244,131  
170,975  
172,807  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,358,492  
10,264,105  
10,601,076  
10,436,962  
10,041,655  
3,151,179  
2,220,880  
2,245,518  
2,205,527  
1,609,393  
2,312,115  
1,417,573  
1,438,992  
1,447,644  
1,154,262  
839,063  
803,307  
806,526  
757,883  
455,131  
8,207,313  
8,043,225  
8,355,558  
8,231,435  
8,432,262  
8,207,313  
8,043,225  
8,355,558  
8,231,435  
8,432,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0