Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,159,910  
10,378,489  
10,231,257  
10,862,169  
10,614,421  
6,842,362  
7,170,772  
7,350,055  
8,092,915  
7,909,142  
4,923,261  
5,143,439  
4,995,681  
5,380,048  
5,023,258  
85,000  
105,000  
150,000  
390,950  
380,850  
808,206  
829,845  
818,282  
838,286  
992,191  
895,942  
951,022  
1,241,575  
1,365,360  
1,386,619  
129,954  
141,466  
144,517  
118,272  
126,224  
3,317,548  
3,207,717  
2,881,202  
2,769,254  
2,705,279  
2,058  
2,038  
2,029  
22,283  
19,237  
1,945,102  
2,010,741  
1,760,110  
1,853,676  
1,882,673  
284,321  
287,016  
209,875  
213,919  
216,168  
880,602  
705,489  
784,366  
545,597  
492,849  
43,872  
42,301  
45,007  
47,372  
20,166  
161,594  
160,133  
79,814  
86,407  
74,186  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,159,910  
10,378,489  
10,231,257  
10,862,169  
10,614,421  
1,267,569  
1,665,102  
1,233,723  
2,315,614  
1,190,481  
804,748  
1,248,258  
773,720  
1,779,306  
928,104  
462,820  
416,845  
460,003  
536,308  
262,377  
8,892,341  
8,713,386  
8,997,534  
8,546,555  
9,423,940  
8,892,341  
8,713,386  
8,997,534  
8,546,555  
9,423,940  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0