Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,378,489  
10,231,257  
10,862,169  
10,614,421  
10,158,859  
7,170,772  
7,350,055  
8,092,915  
7,909,142  
7,405,059  
5,143,439  
4,995,681  
5,380,048  
5,023,258  
5,327,393  
105,000  
150,000  
390,950  
380,850  
75,000  
829,845  
818,282  
838,286  
992,191  
612,741  
951,022  
1,241,575  
1,365,360  
1,386,619  
1,250,230  
141,466  
144,517  
118,272  
126,224  
139,695  
3,207,717  
2,881,202  
2,769,254  
2,705,279  
2,753,800  
2,038  
2,029  
22,283  
19,237  
19,227  
2,010,741  
1,760,110  
1,853,676  
1,882,673  
1,942,363  
287,016  
209,875  
213,919  
216,168  
268,848  
705,489  
784,366  
545,597  
492,849  
398,852  
42,301  
45,007  
47,372  
20,166  
51,470  
160,133  
79,814  
86,407  
74,186  
73,041  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,378,489  
10,231,257  
10,862,169  
10,614,421  
10,158,859  
1,665,102  
1,233,723  
2,315,614  
1,190,481  
1,091,423  
1,248,258  
773,720  
1,779,306  
928,104  
926,702  
416,845  
460,003  
536,308  
262,377  
164,722  
8,713,386  
8,997,534  
8,546,555  
9,423,940  
9,067,436  
8,713,386  
8,997,534  
8,546,555  
9,423,940  
9,067,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0