Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,436,962  
10,041,655  
9,568,616  
10,159,910  
10,378,489  
5,742,834  
5,633,168  
5,815,897  
6,842,362  
7,170,772  
2,886,357  
3,717,934  
4,098,557  
4,923,261  
5,143,439  
575,000  
35,000  
55,000  
85,000  
105,000  
550,951  
478,357  
512,365  
808,206  
829,845  
1,482,134  
1,133,170  
923,155  
895,942  
951,022  
248,393  
268,706  
226,820  
129,954  
141,466  
4,694,128  
4,408,487  
3,752,718  
3,317,548  
3,207,717  
2,105  
2,110  
2,068  
2,058  
2,038  
1,839,387  
1,883,231  
1,910,477  
1,945,102  
2,010,741  
266,271  
268,904  
281,625  
284,321  
287,016  
2,371,536  
2,035,406  
1,350,128  
880,602  
705,489  
43,854  
46,029  
45,340  
43,872  
42,301  
170,975  
172,807  
163,081  
161,594  
160,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,436,962  
10,041,655  
9,568,616  
10,159,910  
10,378,489  
2,205,527  
1,609,393  
1,352,899  
1,267,569  
1,665,102  
1,447,644  
1,154,262  
1,159,284  
804,748  
1,248,258  
757,883  
455,131  
193,615  
462,820  
416,845  
8,231,435  
8,432,262  
8,215,716  
8,892,341  
8,713,386  
8,231,435  
8,432,262  
8,215,716  
8,892,341  
8,713,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0