Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,554,655  
4,646,477  
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
1,465,303  
1,638,998  
1,607,999  
1,421,888  
1,419,520  
337,833  
591,828  
312,743  
237,949  
377,345  
205  
235  
235  
235  
235  
775,963  
749,244  
851,938  
819,729  
804,700  
310,000  
247,428  
380,354  
296,294  
188,864  
41,302  
50,262  
62,728  
67,680  
48,376  
3,089,351  
3,007,479  
2,866,120  
2,709,462  
2,530,588  
37,500  
37,589  
0  
0  
0  
2,366,909  
2,401,560  
2,469,387  
589,478  
599,492  
0  
0  
0  
0  
0  
611,092  
511,157  
357,719  
2,081,674  
1,892,621  
2,739  
4,028  
2,348  
2,348  
2,348  
71,112  
53,145  
36,666  
35,962  
36,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,554,655  
4,646,477  
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
3,518,897  
3,609,837  
3,512,184  
3,203,015  
3,044,462  
1,548,692  
1,689,029  
1,473,061  
1,346,833  
1,287,391  
1,970,205  
1,920,808  
2,039,123  
1,856,182  
1,757,071  
1,035,757  
1,036,641  
961,935  
928,335  
905,645  
1,035,757  
1,036,641  
961,935  
928,335  
905,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0