Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,646,477  
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
3,946,833  
1,638,998  
1,607,999  
1,421,888  
1,419,520  
1,713,145  
591,828  
312,743  
237,949  
377,345  
692,034  
235  
235  
235  
235  
235  
749,244  
851,938  
819,729  
804,700  
784,700  
247,428  
380,354  
296,294  
188,864  
169,776  
50,262  
62,728  
67,680  
48,376  
66,398  
3,007,479  
2,866,120  
2,709,462  
2,530,588  
2,233,688  
37,589  
0  
0  
0  
0  
2,401,560  
2,469,387  
589,478  
599,492  
612,920  
0  
0  
0  
0  
0  
511,157  
357,719  
2,081,674  
1,892,621  
1,582,419  
4,028  
2,348  
2,348  
2,348  
2,348  
53,145  
36,666  
35,962  
36,127  
36,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,646,477  
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
3,946,833  
3,609,837  
3,512,184  
3,203,015  
3,044,462  
3,066,222  
1,689,029  
1,473,061  
1,346,833  
1,287,391  
1,535,302  
1,920,808  
2,039,123  
1,856,182  
1,757,071  
1,530,920  
1,036,641  
961,935  
928,335  
905,645  
880,611  
1,036,641  
961,935  
928,335  
905,645  
880,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0