Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
3,946,833  
 
1,607,999  
1,421,888  
1,419,520  
1,713,145  
 
312,743  
237,949  
377,345  
692,034  
 
235  
235  
235  
235  
 
851,938  
819,729  
804,700  
784,700  
 
380,354  
296,294  
188,864  
169,776  
 
62,728  
67,680  
48,376  
66,398  
 
2,866,120  
2,709,462  
2,530,588  
2,233,688  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,469,387  
589,478  
599,492  
612,920  
 
0  
0  
0  
0  
 
357,719  
2,081,674  
1,892,621  
1,582,419  
 
2,348  
2,348  
2,348  
2,348  
 
36,666  
35,962  
36,127  
36,001  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
3,946,833  
 
3,512,184  
3,203,015  
3,044,462  
3,066,222  
 
1,473,061  
1,346,833  
1,287,391  
1,535,302  
 
2,039,123  
1,856,182  
1,757,071  
1,530,920  
 
961,935  
928,335  
905,645  
880,611  
 
961,935  
928,335  
905,645  
880,611  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0