Công ty Cổ phần Đạt Phương (DPG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
 
 
1,607,999  
1,421,888  
1,419,520  
 
 
312,743  
237,949  
377,345  
 
 
235  
235  
235  
 
 
851,938  
819,729  
804,700  
 
 
380,354  
296,294  
188,864  
 
 
62,728  
67,680  
48,376  
 
 
2,866,120  
2,709,462  
2,530,588  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,469,387  
589,478  
599,492  
 
 
0  
0  
0  
 
 
357,719  
2,081,674  
1,892,621  
 
 
2,348  
2,348  
2,348  
 
 
36,666  
35,962  
36,127  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,474,119  
4,131,350  
3,950,108  
 
 
3,512,184  
3,203,015  
3,044,462  
 
 
1,473,061  
1,346,833  
1,287,391  
 
 
2,039,123  
1,856,182  
1,757,071  
 
 
961,935  
928,335  
905,645  
 
 
961,935  
928,335  
905,645  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0