Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,803  
41,468  
42,239  
45,465  
44,279  
39,504  
40,993  
41,728  
44,919  
43,697  
12,598  
11,975  
16,144  
18,614  
16,596  
0  
0  
0  
0  
0  
8,143  
8,115  
7,748  
6,101  
7,887  
18,763  
20,902  
17,725  
20,204  
19,215  
0  
0  
110  
0  
0  
1,300  
476  
511  
546  
582  
0  
0  
0  
0  
0  
1,300  
476  
511  
546  
582  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,803  
41,468  
42,239  
45,465  
44,279  
2,145  
2,191  
4,329  
4,314  
3,716  
2,145  
2,191  
4,329  
4,314  
3,716  
0  
0  
0  
0  
0  
38,658  
39,278  
37,910  
41,151  
40,564  
38,658  
39,278  
37,910  
41,151  
40,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0