Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,269  
40,265  
41,975  
43,511  
41,826  
40,647  
39,793  
41,228  
42,374  
40,298  
16,483  
12,492  
11,746  
12,991  
14,272  
0  
0  
0  
0  
0  
4,955  
5,804  
4,434  
5,637  
5,474  
19,073  
21,466  
25,049  
23,747  
20,553  
137  
30  
0  
0  
0  
621  
473  
747  
1,137  
1,528  
0  
0  
0  
0  
0  
621  
473  
747  
1,137  
1,528  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,269  
40,265  
41,975  
43,511  
41,826  
2,950  
2,675  
3,066  
4,507  
3,548  
2,950  
2,675  
3,066  
4,507  
3,548  
0  
0  
0  
0  
0  
38,318  
37,590  
38,909  
39,004  
38,279  
38,318  
37,590  
38,909  
39,004  
38,279  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0