Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,465  
44,279  
41,269  
40,265  
41,975  
44,919  
43,697  
40,647  
39,793  
41,228  
18,614  
16,596  
16,483  
12,492  
11,746  
0  
0  
0  
0  
0  
6,101  
7,887  
4,955  
5,804  
4,434  
20,204  
19,215  
19,073  
21,466  
25,049  
0  
0  
137  
30  
0  
546  
582  
621  
473  
747  
0  
0  
0  
0  
0  
546  
582  
621  
473  
747  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,465  
44,279  
41,269  
40,265  
41,975  
4,314  
3,716  
2,950  
2,675  
3,066  
4,314  
3,716  
2,950  
2,675  
3,066  
0  
0  
0  
0  
0  
41,151  
40,564  
38,318  
37,590  
38,909  
41,151  
40,564  
38,318  
37,590  
38,909  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0