Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,826  
41,182  
41,972  
41,300  
40,326  
40,298  
39,257  
39,716  
38,740  
37,417  
14,272  
12,079  
11,914  
7,558  
10,563  
0  
0  
0  
0  
0  
5,474  
7,425  
5,363  
10,287  
8,423  
20,553  
19,753  
22,440  
20,895  
18,431  
0  
0  
0  
0  
0  
1,528  
1,925  
2,256  
2,561  
2,909  
0  
0  
0  
0  
0  
1,528  
1,925  
2,256  
2,561  
2,909  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,826  
41,182  
41,972  
41,300  
40,326  
3,548  
3,296  
3,507  
3,189  
2,721  
3,548  
3,296  
3,507  
3,189  
2,721  
0  
0  
0  
0  
0  
38,279  
37,887  
38,465  
38,112  
37,605  
38,279  
37,887  
38,465  
38,112  
36,534  
0  
0  
0  
0  
1,071  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0