Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,265  
41,975  
43,511  
41,826  
41,182  
39,793  
41,228  
42,374  
40,298  
39,257  
12,492  
11,746  
12,991  
14,272  
12,079  
0  
0  
0  
0  
0  
5,804  
4,434  
5,637  
5,474  
7,425  
21,466  
25,049  
23,747  
20,553  
19,753  
30  
0  
0  
0  
0  
473  
747  
1,137  
1,528  
1,925  
0  
0  
0  
0  
0  
473  
747  
1,137  
1,528  
1,925  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,265  
41,975  
43,511  
41,826  
41,182  
2,675  
3,066  
4,507  
3,548  
3,296  
2,675  
3,066  
4,507  
3,548  
3,296  
0  
0  
0  
0  
0  
37,590  
38,909  
39,004  
38,279  
37,887  
37,590  
38,909  
39,004  
38,279  
37,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0