Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,468  
42,239  
45,465  
44,279  
41,269  
40,993  
41,728  
44,919  
43,697  
40,647  
11,975  
16,144  
18,614  
16,596  
16,483  
0  
0  
0  
0  
0  
8,115  
7,748  
6,101  
7,887  
4,955  
20,902  
17,725  
20,204  
19,215  
19,073  
0  
110  
0  
0  
137  
476  
511  
546  
582  
621  
0  
0  
0  
0  
0  
476  
511  
546  
582  
621  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,468  
42,239  
45,465  
44,279  
41,269  
2,191  
4,329  
4,314  
3,716  
2,950  
2,191  
4,329  
4,314  
3,716  
2,950  
0  
0  
0  
0  
0  
39,278  
37,910  
41,151  
40,564  
38,318  
39,278  
37,910  
41,151  
40,564  
38,318  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0