Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,424  
222,646  
216,823  
195,060  
191,816  
161,561  
133,453  
125,786  
102,063  
97,105  
79,177  
49,888  
43,586  
17,798  
21,651  
0  
0  
0  
0  
0  
32,214  
36,304  
31,232  
28,530  
27,640  
48,986  
46,112  
49,831  
52,777  
46,561  
1,183  
1,149  
1,137  
2,957  
1,254  
87,863  
89,193  
91,037  
92,998  
94,711  
0  
0  
0  
0  
0  
86,744  
87,968  
89,900  
91,648  
92,258  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
559  
559  
743  
1,884  
0  
0  
0  
0  
0  
560  
666  
578  
607  
569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,424  
222,646  
216,823  
195,060  
191,816  
108,184  
90,036  
75,020  
64,642  
65,407  
98,725  
80,577  
65,561  
55,183  
52,749  
9,459  
9,459  
9,459  
9,459  
12,659  
141,240  
132,610  
141,803  
130,418  
126,409  
141,240  
132,610  
141,803  
130,418  
126,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0