Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,434  
214,627  
249,424  
222,646  
216,823  
164,883  
128,317  
161,561  
133,453  
125,786  
58,100  
31,566  
79,177  
49,888  
43,586  
0  
0  
0  
0  
0  
31,495  
22,547  
32,214  
36,304  
31,232  
71,227  
67,883  
48,986  
46,112  
49,831  
4,061  
6,320  
1,183  
1,149  
1,137  
84,551  
86,310  
87,863  
89,193  
91,037  
0  
0  
0  
0  
0  
83,157  
85,135  
86,744  
87,968  
89,900  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
559  
559  
559  
559  
0  
0  
0  
0  
0  
834  
616  
560  
666  
578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,434  
214,627  
249,424  
222,646  
216,823  
84,862  
68,795  
108,184  
90,036  
75,020  
78,603  
59,336  
98,725  
80,577  
65,561  
6,259  
9,459  
9,459  
9,459  
9,459  
164,572  
145,831  
141,240  
132,610  
141,803  
164,572  
145,831  
141,240  
132,610  
141,803  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0