Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,816  
182,934  
188,423  
177,586  
178,660  
97,105  
87,837  
92,532  
80,401  
81,332  
21,651  
15,431  
19,614  
8,465  
10,762  
0  
0  
0  
0  
0  
27,640  
25,732  
25,932  
14,564  
21,243  
46,561  
45,127  
44,712  
54,733  
48,340  
1,254  
1,546  
2,274  
2,639  
988  
94,711  
95,098  
95,891  
97,185  
97,328  
0  
0  
0  
0  
0  
92,258  
92,746  
94,110  
95,203  
83,051  
0  
0  
0  
0  
0  
1,884  
1,884  
1,326  
1,326  
13,697  
0  
0  
0  
0  
0  
569  
467  
456  
656  
580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,816  
182,934  
188,423  
177,586  
178,660  
65,407  
60,053  
60,538  
74,882  
78,205  
52,749  
47,394  
47,879  
59,023  
62,346  
12,659  
12,659  
12,659  
15,859  
15,859  
126,409  
122,882  
127,885  
102,704  
100,456  
126,409  
122,882  
127,885  
102,704  
100,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0