Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
214,627  
249,424  
222,646  
216,823  
195,060  
128,317  
161,561  
133,453  
125,786  
102,063  
31,566  
79,177  
49,888  
43,586  
17,798  
0  
0  
0  
0  
0  
22,547  
32,214  
36,304  
31,232  
28,530  
67,883  
48,986  
46,112  
49,831  
52,777  
6,320  
1,183  
1,149  
1,137  
2,957  
86,310  
87,863  
89,193  
91,037  
92,998  
0  
0  
0  
0  
0  
85,135  
86,744  
87,968  
89,900  
91,648  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
559  
559  
559  
743  
0  
0  
0  
0  
0  
616  
560  
666  
578  
607  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
214,627  
249,424  
222,646  
216,823  
195,060  
68,795  
108,184  
90,036  
75,020  
64,642  
59,336  
98,725  
80,577  
65,561  
55,183  
9,459  
9,459  
9,459  
9,459  
9,459  
145,831  
141,240  
132,610  
141,803  
130,418  
145,831  
141,240  
132,610  
141,803  
130,418  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0