Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,646  
216,823  
195,060  
191,816  
182,934  
133,453  
125,786  
102,063  
97,105  
87,837  
49,888  
43,586  
17,798  
21,651  
15,431  
0  
0  
0  
0  
0  
36,304  
31,232  
28,530  
27,640  
25,732  
46,112  
49,831  
52,777  
46,561  
45,127  
1,149  
1,137  
2,957  
1,254  
1,546  
89,193  
91,037  
92,998  
94,711  
95,098  
0  
0  
0  
0  
0  
87,968  
89,900  
91,648  
92,258  
92,746  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
559  
743  
1,884  
1,884  
0  
0  
0  
0  
0  
666  
578  
607  
569  
467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,646  
216,823  
195,060  
191,816  
182,934  
90,036  
75,020  
64,642  
65,407  
60,053  
80,577  
65,561  
55,183  
52,749  
47,394  
9,459  
9,459  
9,459  
12,659  
12,659  
132,610  
141,803  
130,418  
126,409  
122,882  
132,610  
141,803  
130,418  
126,409  
122,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0