Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,987  
249,434  
214,627  
249,424  
222,646  
149,798  
164,883  
128,317  
161,561  
133,453  
53,242  
58,100  
31,566  
79,177  
49,888  
0  
0  
0  
0  
0  
35,007  
31,495  
22,547  
32,214  
36,304  
56,076  
71,227  
67,883  
48,986  
46,112  
5,471  
4,061  
6,320  
1,183  
1,149  
99,190  
84,551  
86,310  
87,863  
89,193  
0  
0  
0  
0  
0  
81,148  
83,157  
85,135  
86,744  
87,968  
0  
0  
0  
0  
0  
17,524  
559  
559  
559  
559  
0  
0  
0  
0  
0  
518  
834  
616  
560  
666  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,987  
249,434  
214,627  
249,424  
222,646  
69,948  
84,862  
68,795  
108,184  
90,036  
65,289  
78,603  
59,336  
98,725  
80,577  
4,659  
6,259  
9,459  
9,459  
9,459  
179,039  
164,572  
145,831  
141,240  
132,610  
179,039  
164,572  
145,831  
141,240  
132,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0