Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,821  
268,978  
248,987  
249,434  
214,627  
144,437  
171,727  
149,798  
164,883  
128,317  
44,380  
73,026  
53,242  
58,100  
31,566  
0  
0  
0  
0  
0  
35,897  
43,580  
35,007  
31,495  
22,547  
59,088  
50,771  
56,076  
71,227  
67,883  
5,071  
4,350  
5,471  
4,061  
6,320  
95,384  
97,251  
99,190  
84,551  
86,310  
0  
0  
0  
0  
0  
94,894  
79,146  
81,148  
83,157  
85,135  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,524  
17,524  
559  
559  
0  
0  
0  
0  
0  
490  
581  
518  
834  
616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,821  
268,978  
248,987  
249,434  
214,627  
58,951  
66,798  
69,948  
84,862  
68,795  
54,292  
62,139  
65,289  
78,603  
59,336  
4,659  
4,659  
4,659  
6,259  
9,459  
180,870  
202,180  
179,039  
164,572  
145,831  
180,870  
202,180  
179,039  
164,572  
145,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0