Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,978  
248,987  
249,434  
214,627  
249,424  
171,727  
149,798  
164,883  
128,317  
161,561  
73,026  
53,242  
58,100  
31,566  
79,177  
0  
0  
0  
0  
0  
43,580  
35,007  
31,495  
22,547  
32,214  
50,771  
56,076  
71,227  
67,883  
48,986  
4,350  
5,471  
4,061  
6,320  
1,183  
97,251  
99,190  
84,551  
86,310  
87,863  
0  
0  
0  
0  
0  
79,146  
81,148  
83,157  
85,135  
86,744  
0  
0  
0  
0  
0  
17,524  
17,524  
559  
559  
559  
0  
0  
0  
0  
0  
581  
518  
834  
616  
560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,978  
248,987  
249,434  
214,627  
249,424  
66,798  
69,948  
84,862  
68,795  
108,184  
62,139  
65,289  
78,603  
59,336  
98,725  
4,659  
4,659  
6,259  
9,459  
9,459  
202,180  
179,039  
164,572  
145,831  
141,240  
202,180  
179,039  
164,572  
145,831  
141,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0