Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,823  
195,060  
191,816  
182,934  
188,423  
125,786  
102,063  
97,105  
87,837  
92,532  
43,586  
17,798  
21,651  
15,431  
19,614  
0  
0  
0  
0  
0  
31,232  
28,530  
27,640  
25,732  
25,932  
49,831  
52,777  
46,561  
45,127  
44,712  
1,137  
2,957  
1,254  
1,546  
2,274  
91,037  
92,998  
94,711  
95,098  
95,891  
0  
0  
0  
0  
0  
89,900  
91,648  
92,258  
92,746  
94,110  
0  
0  
0  
0  
0  
559  
743  
1,884  
1,884  
1,326  
0  
0  
0  
0  
0  
578  
607  
569  
467  
456  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,823  
195,060  
191,816  
182,934  
188,423  
75,020  
64,642  
65,407  
60,053  
60,538  
65,561  
55,183  
52,749  
47,394  
47,879  
9,459  
9,459  
12,659  
12,659  
12,659  
141,803  
130,418  
126,409  
122,882  
127,885  
141,803  
130,418  
126,409  
122,882  
127,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0