Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,543  
564,330  
572,229  
570,382  
558,184  
114,848  
107,163  
114,569  
111,139  
214,619  
1,913  
1,900  
852  
2,848  
3,544  
0  
0  
0  
0  
74  
64,933  
62,511  
62,611  
59,279  
168,551  
42,707  
36,937  
45,406  
42,368  
35,383  
5,296  
5,814  
5,701  
6,644  
7,066  
417,695  
457,168  
457,659  
459,243  
343,565  
72,240  
110,000  
110,000  
110,000  
0  
74,195  
75,495  
76,626  
77,926  
78,525  
0  
0  
0  
0  
0  
161,790  
161,889  
161,809  
161,809  
155,774  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
15,510  
15,823  
15,264  
15,549  
15,306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,543  
564,330  
572,229  
570,382  
558,184  
344,698  
374,128  
377,206  
370,982  
357,035  
140,011  
166,996  
167,629  
158,960  
137,768  
204,687  
207,132  
209,577  
212,022  
219,267  
187,845  
190,202  
195,023  
199,400  
201,149  
187,670  
190,027  
194,848  
199,225  
200,974  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0