Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
572,229  
570,382  
558,184  
576,461  
569,235  
114,569  
111,139  
214,619  
232,020  
115,142  
852  
2,848  
3,544  
6,343  
3,774  
0  
0  
74  
467  
0  
62,611  
59,279  
168,551  
181,339  
71,380  
45,406  
42,368  
35,383  
38,706  
35,361  
5,701  
6,644  
7,066  
5,165  
4,626  
457,659  
459,243  
343,565  
344,441  
454,094  
110,000  
110,000  
0  
0  
110,000  
76,626  
77,926  
78,525  
235,160  
79,330  
0  
0  
0  
0  
0  
161,809  
161,809  
155,774  
0  
155,161  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
94,040  
15,264  
15,549  
15,306  
15,321  
15,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
572,229  
570,382  
558,184  
576,461  
569,235  
377,206  
370,982  
357,035  
374,902  
369,106  
167,629  
158,960  
137,768  
115,260  
110,589  
209,577  
212,022  
219,267  
259,642  
258,517  
195,023  
199,400  
201,149  
201,559  
200,129  
194,848  
199,225  
200,974  
201,383  
199,954  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0