Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,330  
572,229  
570,382  
558,184  
576,461  
107,163  
114,569  
111,139  
214,619  
232,020  
1,900  
852  
2,848  
3,544  
6,343  
0  
0  
0  
74  
467  
62,511  
62,611  
59,279  
168,551  
181,339  
36,937  
45,406  
42,368  
35,383  
38,706  
5,814  
5,701  
6,644  
7,066  
5,165  
457,168  
457,659  
459,243  
343,565  
344,441  
110,000  
110,000  
110,000  
0  
0  
75,495  
76,626  
77,926  
78,525  
235,160  
0  
0  
0  
0  
0  
161,889  
161,809  
161,809  
155,774  
0  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
93,960  
15,823  
15,264  
15,549  
15,306  
15,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,330  
572,229  
570,382  
558,184  
576,461  
374,128  
377,206  
370,982  
357,035  
374,902  
166,996  
167,629  
158,960  
137,768  
115,260  
207,132  
209,577  
212,022  
219,267  
259,642  
190,202  
195,023  
199,400  
201,149  
201,559  
190,027  
194,848  
199,225  
200,974  
201,383  
175  
175  
175  
175  
175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0