Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,470,787  
1,569,964  
1,730,010  
2,032,239  
2,052,807  
1,319,387  
1,431,007  
1,586,717  
1,910,332  
1,925,736  
10,518  
57,748  
37,534  
31,991  
36,991  
0  
0  
0  
24,771  
24,771  
636,841  
602,083  
639,156  
733,741  
802,582  
651,578  
751,030  
882,388  
1,086,567  
1,029,353  
20,450  
20,145  
27,639  
33,262  
32,039  
151,400  
138,958  
143,293  
121,907  
127,071  
0  
0  
0  
0  
0  
79,264  
80,583  
79,749  
82,786  
85,857  
0  
0  
0  
0  
0  
7,156  
927  
881  
799  
799  
32,408  
24,771  
24,771  
0  
0  
32,572  
32,676  
37,892  
38,321  
40,415  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,470,787  
1,569,964  
1,730,010  
2,032,239  
2,052,807  
1,206,125  
1,315,132  
1,485,484  
1,796,380  
1,821,675  
1,204,580  
1,313,587  
1,483,939  
1,794,835  
1,820,130  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
264,662  
254,832  
244,526  
235,859  
231,132  
264,662  
254,832  
244,526  
235,859  
231,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0