Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,032,239  
2,052,807  
1,863,352  
1,787,243  
1,683,224  
1,910,332  
1,925,736  
1,730,252  
1,650,442  
1,550,642  
31,991  
36,991  
64,522  
74,021  
85,346  
24,771  
24,771  
24,771  
24,771  
24,771  
733,741  
802,582  
743,735  
780,633  
772,588  
1,086,567  
1,029,353  
873,486  
749,676  
654,270  
33,262  
32,039  
23,738  
21,341  
13,667  
121,907  
127,071  
133,100  
136,802  
132,582  
0  
0  
0  
0  
0  
82,786  
85,857  
89,906  
92,959  
57,624  
0  
0  
0  
0  
0  
799  
799  
637  
3,552  
32,353  
0  
0  
0  
0  
0  
38,321  
40,415  
42,557  
40,291  
42,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,032,239  
2,052,807  
1,863,352  
1,787,243  
1,683,224  
1,796,380  
1,821,675  
1,641,089  
1,545,703  
1,451,655  
1,794,835  
1,820,130  
1,639,544  
1,544,158  
1,450,110  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
235,859  
231,132  
222,263  
241,540  
231,569  
235,859  
231,132  
222,263  
241,540  
231,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0