Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,730,010  
2,032,239  
2,052,807  
1,863,352  
1,787,243  
1,586,717  
1,910,332  
1,925,736  
1,730,252  
1,650,442  
37,534  
31,991  
36,991  
64,522  
74,021  
0  
24,771  
24,771  
24,771  
24,771  
639,156  
733,741  
802,582  
743,735  
780,633  
882,388  
1,086,567  
1,029,353  
873,486  
749,676  
27,639  
33,262  
32,039  
23,738  
21,341  
143,293  
121,907  
127,071  
133,100  
136,802  
0  
0  
0  
0  
0  
79,749  
82,786  
85,857  
89,906  
92,959  
0  
0  
0  
0  
0  
881  
799  
799  
637  
3,552  
24,771  
0  
0  
0  
0  
37,892  
38,321  
40,415  
42,557  
40,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,730,010  
2,032,239  
2,052,807  
1,863,352  
1,787,243  
1,485,484  
1,796,380  
1,821,675  
1,641,089  
1,545,703  
1,483,939  
1,794,835  
1,820,130  
1,639,544  
1,544,158  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
1,545  
244,526  
235,859  
231,132  
222,263  
241,540  
244,526  
235,859  
231,132  
222,263  
241,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0