Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,372  
 
 
 
 
107,378  
 
 
 
 
73,120  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,150  
 
 
 
 
30,845  
 
 
 
 
263  
 
 
 
 
3,994  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,819  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
64  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
112  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,372  
 
 
 
 
4,829  
 
 
 
 
4,829  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
106,543  
 
 
 
 
106,543  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0