Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,324,374  
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
2,486,577  
1,286,830  
1,103,662  
1,233,852  
1,094,184  
1,441,614  
48,877  
6,428  
21,802  
51,106  
26,548  
15,563  
15,563  
15,300  
15,300  
0  
173,992  
138,709  
157,413  
82,667  
220,784  
1,039,518  
937,352  
1,030,666  
940,629  
1,160,810  
8,880  
5,609  
8,671  
4,482  
33,471  
1,037,544  
1,004,965  
987,289  
1,024,605  
1,044,963  
0  
0  
0  
0  
0  
893,147  
934,285  
974,097  
686,889  
717,777  
0  
0  
0  
0  
0  
135,658  
63,211  
6,549  
331,740  
322,650  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
7,139  
5,870  
5,044  
4,376  
2,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,324,374  
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
2,486,577  
1,975,186  
1,762,887  
1,849,591  
1,760,079  
2,129,511  
1,275,438  
1,060,067  
1,205,491  
1,078,482  
1,423,672  
699,748  
702,820  
644,100  
681,598  
705,838  
349,188  
345,740  
371,550  
358,710  
357,066  
349,188  
345,740  
371,550  
358,710  
357,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0