Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
2,324,374  
2,108,627  
1,093,634  
1,172,363  
1,165,811  
1,286,830  
1,103,662  
12,501  
10,620  
1,440  
48,877  
6,428  
12,384  
22,774  
20,544  
15,563  
15,563  
65,624  
137,048  
133,645  
173,992  
138,709  
988,919  
997,073  
1,005,325  
1,039,518  
937,352  
14,205  
4,848  
4,856  
8,880  
5,609  
1,000,820  
1,020,257  
1,033,228  
1,037,544  
1,004,965  
0  
0  
0  
0  
0  
777,758  
816,958  
857,065  
893,147  
934,285  
0  
0  
0  
0  
0  
212,886  
192,591  
167,234  
135,658  
63,211  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
8,576  
9,107  
7,329  
7,139  
5,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
2,324,374  
2,108,627  
1,739,003  
1,825,360  
1,841,435  
1,975,186  
1,762,887  
1,079,854  
1,155,862  
1,150,652  
1,275,438  
1,060,067  
659,149  
669,498  
690,783  
699,748  
702,820  
355,451  
367,260  
357,604  
349,188  
345,740  
355,451  
367,260  
357,604  
349,188  
345,740  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0