Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,804,591  
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
870,399  
938,755  
1,039,485  
1,233,068  
1,093,634  
12,352  
55,030  
2,601  
81,846  
12,501  
59,777  
30,827  
23,789  
25,384  
12,384  
67,476  
91,003  
121,458  
99,726  
65,624  
718,883  
755,549  
887,561  
1,013,429  
988,919  
11,912  
6,345  
4,076  
12,683  
14,205  
934,192  
968,419  
991,734  
972,408  
1,000,820  
0  
0  
0  
0  
0  
631,737  
666,504  
701,300  
741,100  
777,758  
0  
0  
0  
0  
0  
296,391  
294,690  
282,282  
221,721  
212,886  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
4,463  
5,625  
6,553  
7,987  
8,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,804,591  
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
1,423,571  
1,530,503  
1,659,294  
1,816,039  
1,739,003  
867,897  
906,857  
1,041,322  
1,185,850  
1,079,854  
555,674  
623,646  
617,972  
630,189  
659,149  
381,020  
376,671  
371,926  
389,436  
355,451  
381,020  
376,671  
371,926  
389,436  
355,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0