Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,596,966  
1,804,591  
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
699,144  
870,399  
938,755  
1,039,485  
1,233,068  
30,258  
12,352  
55,030  
2,601  
81,846  
0  
59,777  
30,827  
23,789  
25,384  
18,523  
67,476  
91,003  
121,458  
99,726  
646,980  
718,883  
755,549  
887,561  
1,013,429  
3,384  
11,912  
6,345  
4,076  
12,683  
897,822  
934,192  
968,419  
991,734  
972,408  
0  
0  
0  
0  
0  
596,164  
631,737  
666,504  
701,300  
741,100  
0  
0  
0  
0  
0  
297,076  
296,391  
294,690  
282,282  
221,721  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
2,981  
4,463  
5,625  
6,553  
7,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,596,966  
1,804,591  
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
1,277,204  
1,423,571  
1,530,503  
1,659,294  
1,816,039  
731,109  
867,897  
906,857  
1,041,322  
1,185,850  
546,094  
555,674  
623,646  
617,972  
630,189  
319,762  
381,020  
376,671  
371,926  
389,436  
319,762  
381,020  
376,671  
371,926  
389,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0