Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
1,039,485  
1,233,068  
1,093,634  
1,172,363  
1,165,811  
2,601  
81,846  
12,501  
10,620  
1,440  
23,789  
25,384  
12,384  
22,774  
20,544  
121,458  
99,726  
65,624  
137,048  
133,645  
887,561  
1,013,429  
988,919  
997,073  
1,005,325  
4,076  
12,683  
14,205  
4,848  
4,856  
991,734  
972,408  
1,000,820  
1,020,257  
1,033,228  
0  
0  
0  
0  
0  
701,300  
741,100  
777,758  
816,958  
857,065  
0  
0  
0  
0  
0  
282,282  
221,721  
212,886  
192,591  
167,234  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
6,553  
7,987  
8,576  
9,107  
7,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
1,659,294  
1,816,039  
1,739,003  
1,825,360  
1,841,435  
1,041,322  
1,185,850  
1,079,854  
1,155,862  
1,150,652  
617,972  
630,189  
659,149  
669,498  
690,783  
371,926  
389,436  
355,451  
367,260  
357,604  
371,926  
389,436  
355,451  
367,260  
357,604  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0