Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
2,324,374  
1,233,068  
1,093,634  
1,172,363  
1,165,811  
1,286,830  
81,846  
12,501  
10,620  
1,440  
48,877  
25,384  
12,384  
22,774  
20,544  
15,563  
99,726  
65,624  
137,048  
133,645  
173,992  
1,013,429  
988,919  
997,073  
1,005,325  
1,039,518  
12,683  
14,205  
4,848  
4,856  
8,880  
972,408  
1,000,820  
1,020,257  
1,033,228  
1,037,544  
0  
0  
0  
0  
0  
741,100  
777,758  
816,958  
857,065  
893,147  
0  
0  
0  
0  
0  
221,721  
212,886  
192,591  
167,234  
135,658  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
7,987  
8,576  
9,107  
7,329  
7,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
2,199,038  
2,324,374  
1,816,039  
1,739,003  
1,825,360  
1,841,435  
1,975,186  
1,185,850  
1,079,854  
1,155,862  
1,150,652  
1,275,438  
630,189  
659,149  
669,498  
690,783  
699,748  
389,436  
355,451  
367,260  
357,604  
349,188  
389,436  
355,451  
367,260  
357,604  
349,188  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0