Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,199,038  
2,324,374  
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
1,165,811  
1,286,830  
1,103,662  
1,233,852  
1,094,184  
1,440  
48,877  
6,428  
21,802  
51,106  
20,544  
15,563  
15,563  
15,300  
15,300  
133,645  
173,992  
138,709  
157,413  
82,667  
1,005,325  
1,039,518  
937,352  
1,030,666  
940,629  
4,856  
8,880  
5,609  
8,671  
4,482  
1,033,228  
1,037,544  
1,004,965  
987,289  
1,024,605  
0  
0  
0  
0  
0  
857,065  
893,147  
934,285  
974,097  
686,889  
0  
0  
0  
0  
0  
167,234  
135,658  
63,211  
6,549  
331,740  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
7,329  
7,139  
5,870  
5,044  
4,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,199,038  
2,324,374  
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
1,841,435  
1,975,186  
1,762,887  
1,849,591  
1,760,079  
1,150,652  
1,275,438  
1,060,067  
1,205,491  
1,078,482  
690,783  
699,748  
702,820  
644,100  
681,598  
357,604  
349,188  
345,740  
371,550  
358,710  
357,604  
349,188  
345,740  
371,550  
358,710  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0