Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
2,486,577  
2,278,959  
1,103,662  
1,233,852  
1,094,184  
1,441,614  
1,250,524  
6,428  
21,802  
51,106  
26,548  
44,959  
15,563  
15,300  
15,300  
0  
0  
138,709  
157,413  
82,667  
220,784  
107,459  
937,352  
1,030,666  
940,629  
1,160,810  
1,070,460  
5,609  
8,671  
4,482  
33,471  
27,646  
1,004,965  
987,289  
1,024,605  
1,044,963  
1,028,435  
0  
0  
0  
0  
0  
934,285  
974,097  
686,889  
717,777  
742,064  
0  
0  
0  
0  
0  
63,211  
6,549  
331,740  
322,650  
280,892  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
5,870  
5,044  
4,376  
2,937  
3,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,108,627  
2,221,141  
2,118,789  
2,486,577  
2,278,959  
1,762,887  
1,849,591  
1,760,079  
2,129,511  
1,924,397  
1,060,067  
1,205,491  
1,078,482  
1,423,672  
1,180,087  
702,820  
644,100  
681,598  
705,838  
744,310  
345,740  
371,550  
358,710  
357,066  
354,562  
345,740  
371,550  
358,710  
357,066  
354,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0