Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
938,755  
1,039,485  
1,233,068  
1,093,634  
1,172,363  
55,030  
2,601  
81,846  
12,501  
10,620  
30,827  
23,789  
25,384  
12,384  
22,774  
91,003  
121,458  
99,726  
65,624  
137,048  
755,549  
887,561  
1,013,429  
988,919  
997,073  
6,345  
4,076  
12,683  
14,205  
4,848  
968,419  
991,734  
972,408  
1,000,820  
1,020,257  
0  
0  
0  
0  
0  
666,504  
701,300  
741,100  
777,758  
816,958  
0  
0  
0  
0  
0  
294,690  
282,282  
221,721  
212,886  
192,591  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
5,625  
6,553  
7,987  
8,576  
9,107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,907,174  
2,031,219  
2,205,475  
2,094,453  
2,192,620  
1,530,503  
1,659,294  
1,816,039  
1,739,003  
1,825,360  
906,857  
1,041,322  
1,185,850  
1,079,854  
1,155,862  
623,646  
617,972  
630,189  
659,149  
669,498  
376,671  
371,926  
389,436  
355,451  
367,260  
376,671  
371,926  
389,436  
355,451  
367,260  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0