Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,705,148  
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
441,436  
513,896  
551,206  
615,999  
485,668  
102,164  
149,820  
167,769  
215,407  
145,900  
0  
0  
0  
0  
0  
277,626  
281,924  
317,647  
333,242  
273,682  
44,408  
52,113  
46,858  
41,378  
43,199  
17,238  
30,040  
18,932  
25,971  
22,886  
3,263,712  
3,182,443  
3,154,686  
3,095,769  
2,980,514  
0  
0  
0  
0  
0  
2,538,676  
2,541,644  
2,456,829  
2,471,526  
2,449,260  
1,063  
1,076  
1,089  
1,101  
0  
638,248  
546,111  
607,982  
542,676  
454,601  
25,870  
30,633  
28,804  
28,804  
29,939  
59,855  
62,979  
59,983  
51,663  
46,715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,705,148  
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
2,374,499  
2,403,040  
2,424,072  
2,468,073  
2,100,171  
595,605  
641,808  
598,270  
619,484  
335,251  
1,778,894  
1,761,232  
1,825,802  
1,848,589  
1,764,920  
1,330,649  
1,293,299  
1,281,821  
1,243,695  
1,366,011  
1,330,336  
1,293,068  
1,281,136  
1,243,148  
1,365,556  
313  
231  
685  
547  
455  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0