Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,867,276  
3,705,148  
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
355,801  
441,436  
513,896  
551,206  
615,999  
171,093  
102,164  
149,820  
167,769  
215,407  
0  
0  
0  
0  
0  
128,817  
277,626  
281,924  
317,647  
333,242  
41,296  
44,408  
52,113  
46,858  
41,378  
14,595  
17,238  
30,040  
18,932  
25,971  
3,511,475  
3,263,712  
3,182,443  
3,154,686  
3,095,769  
0  
0  
0  
0  
0  
2,523,560  
2,538,676  
2,541,644  
2,456,829  
2,471,526  
1,051  
1,063  
1,076  
1,089  
1,101  
899,699  
638,248  
546,111  
607,982  
542,676  
31,197  
25,870  
30,633  
28,804  
28,804  
55,967  
59,855  
62,979  
59,983  
51,663  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,867,276  
3,705,148  
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
2,569,653  
2,374,499  
2,403,040  
2,424,072  
2,468,073  
697,641  
595,605  
641,808  
598,270  
619,484  
1,872,012  
1,778,894  
1,761,232  
1,825,802  
1,848,589  
1,297,623  
1,330,649  
1,293,299  
1,281,821  
1,243,695  
1,296,982  
1,330,336  
1,293,068  
1,281,136  
1,243,148  
641  
313  
231  
685  
547  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0