Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
513,896  
551,206  
615,999  
485,668  
523,109  
149,820  
167,769  
215,407  
145,900  
169,631  
0  
0  
0  
0  
0  
281,924  
317,647  
333,242  
273,682  
292,449  
52,113  
46,858  
41,378  
43,199  
43,265  
30,040  
18,932  
25,971  
22,886  
17,764  
3,182,443  
3,154,686  
3,095,769  
2,980,514  
2,898,332  
0  
0  
0  
0  
0  
2,541,644  
2,456,829  
2,471,526  
2,449,260  
2,455,153  
1,076  
1,089  
1,101  
0  
0  
546,111  
607,982  
542,676  
454,601  
380,655  
30,633  
28,804  
28,804  
29,939  
15,954  
62,979  
59,983  
51,663  
46,715  
46,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,696,339  
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
2,403,040  
2,424,072  
2,468,073  
2,100,171  
2,087,847  
641,808  
598,270  
619,484  
335,251  
487,889  
1,761,232  
1,825,802  
1,848,589  
1,764,920  
1,599,958  
1,293,299  
1,281,821  
1,243,695  
1,366,011  
1,333,594  
1,293,068  
1,281,136  
1,243,148  
1,365,556  
1,332,682  
231  
685  
547  
455  
912  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0