Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
3,240,944  
3,011,096  
549,885  
492,065  
561,545  
531,608  
294,402  
207,431  
161,085  
223,545  
206,234  
136,319  
0  
0  
0  
0  
0  
281,550  
282,252  
297,095  
276,623  
106,634  
42,982  
41,814  
38,622  
42,365  
39,507  
17,922  
6,914  
2,283  
6,386  
11,941  
2,806,615  
2,755,552  
2,710,242  
2,709,336  
2,716,695  
1,753  
1,753  
1,753  
1,753  
0  
2,561,810  
2,542,055  
2,561,843  
2,549,389  
1,493,746  
0  
0  
0  
0  
0  
191,847  
167,813  
112,683  
135,410  
1,205,376  
13,538  
12,875  
12,875  
14,536  
14,536  
37,667  
31,056  
21,087  
8,247  
3,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
3,240,944  
3,011,096  
2,234,306  
1,896,379  
1,941,300  
1,963,720  
1,757,811  
565,328  
391,095  
479,128  
311,854  
374,257  
1,668,978  
1,505,285  
1,462,173  
1,651,865  
1,383,553  
1,122,193  
1,351,238  
1,330,487  
1,277,224  
1,253,286  
1,121,419  
1,350,525  
1,329,679  
1,276,462  
1,252,564  
775  
714  
808  
762  
721  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0