Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
523,109  
511,596  
549,885  
492,065  
561,545  
169,631  
141,353  
207,431  
161,085  
223,545  
0  
0  
0  
0  
0  
292,449  
315,322  
281,550  
282,252  
297,095  
43,265  
44,185  
42,982  
41,814  
38,622  
17,764  
10,737  
17,922  
6,914  
2,283  
2,898,332  
2,799,196  
2,806,615  
2,755,552  
2,710,242  
0  
1,753  
1,753  
1,753  
1,753  
2,455,153  
2,483,079  
2,561,810  
2,542,055  
2,561,843  
0  
0  
0  
0  
0  
380,655  
262,056  
191,847  
167,813  
112,683  
15,954  
13,538  
13,538  
12,875  
12,875  
46,570  
38,770  
37,667  
31,056  
21,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
2,087,847  
2,155,379  
2,234,306  
1,896,379  
1,941,300  
487,889  
505,655  
565,328  
391,095  
479,128  
1,599,958  
1,649,724  
1,668,978  
1,505,285  
1,462,173  
1,333,594  
1,155,412  
1,122,193  
1,351,238  
1,330,487  
1,332,682  
1,154,563  
1,121,419  
1,350,525  
1,329,679  
912  
850  
775  
714  
808  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0