Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
551,206  
615,999  
485,668  
523,109  
511,596  
167,769  
215,407  
145,900  
169,631  
141,353  
0  
0  
0  
0  
0  
317,647  
333,242  
273,682  
292,449  
315,322  
46,858  
41,378  
43,199  
43,265  
44,185  
18,932  
25,971  
22,886  
17,764  
10,737  
3,154,686  
3,095,769  
2,980,514  
2,898,332  
2,799,196  
0  
0  
0  
0  
1,753  
2,456,829  
2,471,526  
2,449,260  
2,455,153  
2,483,079  
1,089  
1,101  
0  
0  
0  
607,982  
542,676  
454,601  
380,655  
262,056  
28,804  
28,804  
29,939  
15,954  
13,538  
59,983  
51,663  
46,715  
46,570  
38,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,705,893  
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
2,424,072  
2,468,073  
2,100,171  
2,087,847  
2,155,379  
598,270  
619,484  
335,251  
487,889  
505,655  
1,825,802  
1,848,589  
1,764,920  
1,599,958  
1,649,724  
1,281,821  
1,243,695  
1,366,011  
1,333,594  
1,155,412  
1,281,136  
1,243,148  
1,365,556  
1,332,682  
1,154,563  
685  
547  
455  
912  
850  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0