Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
485,668  
523,109  
511,596  
549,885  
492,065  
145,900  
169,631  
141,353  
207,431  
161,085  
0  
0  
0  
0  
0  
273,682  
292,449  
315,322  
281,550  
282,252  
43,199  
43,265  
44,185  
42,982  
41,814  
22,886  
17,764  
10,737  
17,922  
6,914  
2,980,514  
2,898,332  
2,799,196  
2,806,615  
2,755,552  
0  
0  
1,753  
1,753  
1,753  
2,449,260  
2,455,153  
2,483,079  
2,561,810  
2,542,055  
0  
0  
0  
0  
0  
454,601  
380,655  
262,056  
191,847  
167,813  
29,939  
15,954  
13,538  
13,538  
12,875  
46,715  
46,570  
38,770  
37,667  
31,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
2,100,171  
2,087,847  
2,155,379  
2,234,306  
1,896,379  
335,251  
487,889  
505,655  
565,328  
391,095  
1,764,920  
1,599,958  
1,649,724  
1,668,978  
1,505,285  
1,366,011  
1,333,594  
1,155,412  
1,122,193  
1,351,238  
1,365,556  
1,332,682  
1,154,563  
1,121,419  
1,350,525  
455  
912  
850  
775  
714  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0