Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,786,966  
3,775,056  
3,867,276  
3,705,148  
3,696,339  
253,427  
236,291  
355,801  
441,436  
513,896  
75,587  
79,584  
171,093  
102,164  
149,820  
15,000  
0  
0  
0  
0  
111,196  
101,682  
128,817  
277,626  
281,924  
39,806  
40,499  
41,296  
44,408  
52,113  
11,838  
14,526  
14,595  
17,238  
30,040  
3,533,539  
3,538,765  
3,511,475  
3,263,712  
3,182,443  
0  
0  
0  
0  
0  
2,607,823  
2,599,053  
2,523,560  
2,538,676  
2,541,644  
1,025  
1,038  
1,051  
1,063  
1,076  
834,567  
855,847  
899,699  
638,248  
546,111  
33,477  
31,197  
31,197  
25,870  
30,633  
56,648  
51,630  
55,967  
59,855  
62,979  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,786,966  
3,775,056  
3,867,276  
3,705,148  
3,696,339  
2,415,345  
2,443,141  
2,569,653  
2,374,499  
2,403,040  
609,697  
646,888  
697,641  
595,605  
641,808  
1,805,647  
1,796,253  
1,872,012  
1,778,894  
1,761,232  
1,371,621  
1,331,916  
1,297,623  
1,330,649  
1,293,299  
1,371,109  
1,330,989  
1,296,982  
1,330,336  
1,293,068  
512  
927  
641  
313  
231  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0