Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
3,240,944  
511,596  
549,885  
492,065  
561,545  
531,608  
141,353  
207,431  
161,085  
223,545  
206,234  
0  
0  
0  
0  
0  
315,322  
281,550  
282,252  
297,095  
276,623  
44,185  
42,982  
41,814  
38,622  
42,365  
10,737  
17,922  
6,914  
2,283  
6,386  
2,799,196  
2,806,615  
2,755,552  
2,710,242  
2,709,336  
1,753  
1,753  
1,753  
1,753  
1,753  
2,483,079  
2,561,810  
2,542,055  
2,561,843  
2,549,389  
0  
0  
0  
0  
0  
262,056  
191,847  
167,813  
112,683  
135,410  
13,538  
13,538  
12,875  
12,875  
14,536  
38,770  
37,667  
31,056  
21,087  
8,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,310,791  
3,356,499  
3,247,617  
3,271,788  
3,240,944  
2,155,379  
2,234,306  
1,896,379  
1,941,300  
1,963,720  
505,655  
565,328  
391,095  
479,128  
311,854  
1,649,724  
1,668,978  
1,505,285  
1,462,173  
1,651,865  
1,155,412  
1,122,193  
1,351,238  
1,330,487  
1,277,224  
1,154,563  
1,121,419  
1,350,525  
1,329,679  
1,276,462  
850  
775  
714  
808  
762  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0