Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
615,999  
485,668  
523,109  
511,596  
549,885  
215,407  
145,900  
169,631  
141,353  
207,431  
0  
0  
0  
0  
0  
333,242  
273,682  
292,449  
315,322  
281,550  
41,378  
43,199  
43,265  
44,185  
42,982  
25,971  
22,886  
17,764  
10,737  
17,922  
3,095,769  
2,980,514  
2,898,332  
2,799,196  
2,806,615  
0  
0  
0  
1,753  
1,753  
2,471,526  
2,449,260  
2,455,153  
2,483,079  
2,561,810  
1,101  
0  
0  
0  
0  
542,676  
454,601  
380,655  
262,056  
191,847  
28,804  
29,939  
15,954  
13,538  
13,538  
51,663  
46,715  
46,570  
38,770  
37,667  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,711,768  
3,466,182  
3,421,441  
3,310,791  
3,356,499  
2,468,073  
2,100,171  
2,087,847  
2,155,379  
2,234,306  
619,484  
335,251  
487,889  
505,655  
565,328  
1,848,589  
1,764,920  
1,599,958  
1,649,724  
1,668,978  
1,243,695  
1,366,011  
1,333,594  
1,155,412  
1,122,193  
1,243,148  
1,365,556  
1,332,682  
1,154,563  
1,121,419  
547  
455  
912  
850  
775  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0