Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
530,814  
614,215  
587,592  
691,817  
675,307  
359,820  
422,411  
392,174  
492,513  
472,447  
22,332  
6,547  
9,518  
5,412  
8,817  
0  
165  
165  
0  
0  
126,273  
90,349  
143,968  
182,609  
109,555  
205,226  
314,245  
235,483  
297,473  
341,328  
5,990  
11,105  
3,039  
7,018  
12,747  
170,994  
191,805  
195,419  
199,304  
202,860  
0  
0  
0  
0  
0  
120,470  
122,440  
126,212  
130,154  
133,968  
0  
0  
0  
0  
0  
21,338  
20,994  
20,681  
20,540  
20,100  
16,378  
35,378  
35,378  
35,378  
35,378  
12,808  
12,992  
13,147  
13,232  
13,413  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
530,814  
614,215  
587,592  
691,817  
675,307  
300,155  
393,597  
376,982  
510,073  
507,888  
279,491  
373,655  
355,871  
487,775  
485,590  
20,664  
19,941  
21,111  
22,298  
22,298  
230,659  
220,619  
210,610  
181,744  
167,419  
230,659  
220,619  
210,610  
181,744  
167,419  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0