Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
587,592  
691,817  
675,307  
608,979  
690,095  
392,174  
492,513  
472,447  
400,449  
477,091  
9,518  
5,412  
8,817  
14,586  
20,038  
165  
0  
0  
0  
0  
143,968  
182,609  
109,555  
42,611  
63,498  
235,483  
297,473  
341,328  
324,475  
362,630  
3,039  
7,018  
12,747  
18,776  
30,926  
195,419  
199,304  
202,860  
208,530  
213,003  
0  
0  
0  
0  
0  
126,212  
130,154  
133,968  
159,527  
163,775  
0  
0  
0  
0  
0  
20,681  
20,540  
20,100  
0  
0  
35,378  
35,378  
35,378  
35,378  
35,378  
13,147  
13,232  
13,413  
13,624  
13,849  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
587,592  
691,817  
675,307  
608,979  
690,095  
376,982  
510,073  
507,888  
443,527  
513,329  
355,871  
487,775  
485,590  
418,888  
487,750  
21,111  
22,298  
22,298  
24,639  
25,579  
210,610  
181,744  
167,419  
165,452  
176,766  
210,610  
181,744  
167,419  
165,452  
176,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0