Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
830,525  
669,105  
618,264  
518,990  
530,814  
670,711  
507,805  
455,908  
353,798  
359,820  
22,660  
44,694  
18,814  
28,160  
22,332  
7,405  
70  
70  
70  
0  
78,607  
55,727  
135,973  
120,543  
126,273  
535,432  
376,408  
280,425  
200,408  
205,226  
26,608  
30,907  
20,626  
4,617  
5,990  
159,814  
161,300  
162,356  
165,192  
170,994  
0  
0  
0  
0  
0  
108,579  
112,468  
114,817  
118,230  
120,470  
0  
0  
0  
0  
0  
24,372  
23,926  
22,368  
21,576  
21,338  
14,507  
12,389  
12,389  
12,389  
16,378  
12,356  
12,516  
12,782  
12,998  
12,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
830,525  
669,105  
618,264  
518,990  
530,814  
559,951  
422,458  
377,566  
283,390  
300,155  
543,986  
405,319  
359,250  
263,901  
279,491  
15,966  
17,139  
18,315  
19,488  
20,664  
270,574  
246,647  
240,698  
235,601  
230,659  
270,574  
246,647  
240,698  
235,601  
230,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0