Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
614,215  
587,592  
691,817  
675,307  
608,979  
422,411  
392,174  
492,513  
472,447  
400,449  
6,547  
9,518  
5,412  
8,817  
14,586  
165  
165  
0  
0  
0  
90,349  
143,968  
182,609  
109,555  
42,611  
314,245  
235,483  
297,473  
341,328  
324,475  
11,105  
3,039  
7,018  
12,747  
18,776  
191,805  
195,419  
199,304  
202,860  
208,530  
0  
0  
0  
0  
0  
122,440  
126,212  
130,154  
133,968  
159,527  
0  
0  
0  
0  
0  
20,994  
20,681  
20,540  
20,100  
0  
35,378  
35,378  
35,378  
35,378  
35,378  
12,992  
13,147  
13,232  
13,413  
13,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
614,215  
587,592  
691,817  
675,307  
608,979  
393,597  
376,982  
510,073  
507,888  
443,527  
373,655  
355,871  
487,775  
485,590  
418,888  
19,941  
21,111  
22,298  
22,298  
24,639  
220,619  
210,610  
181,744  
167,419  
165,452  
220,619  
210,610  
181,744  
167,419  
165,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0