Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
672,916  
821,426  
830,525  
669,105  
618,264  
512,069  
658,981  
670,711  
507,805  
455,908  
12,908  
25,142  
22,660  
44,694  
18,814  
12,072  
9,874  
7,405  
70  
70  
97,976  
231,849  
78,607  
55,727  
135,973  
361,581  
376,911  
535,432  
376,408  
280,425  
27,532  
15,205  
26,608  
30,907  
20,626  
160,847  
162,444  
159,814  
161,300  
162,356  
0  
0  
0  
0  
0  
104,119  
107,370  
108,579  
112,468  
114,817  
0  
0  
0  
0  
0  
29,276  
27,451  
24,372  
23,926  
22,368  
15,123  
15,092  
14,507  
12,389  
12,389  
12,329  
12,531  
12,356  
12,516  
12,782  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
672,916  
821,426  
830,525  
669,105  
618,264  
405,764  
558,330  
559,951  
422,458  
377,566  
387,176  
545,860  
543,986  
405,319  
359,250  
18,589  
12,470  
15,966  
17,139  
18,315  
267,152  
263,096  
270,574  
246,647  
240,698  
267,152  
263,096  
270,574  
246,647  
240,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0