Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
664,450  
672,916  
821,426  
830,525  
669,105  
490,562  
512,069  
658,981  
670,711  
507,805  
23,446  
12,908  
25,142  
22,660  
44,694  
7,745  
12,072  
9,874  
7,405  
70  
57,912  
97,976  
231,849  
78,607  
55,727  
372,446  
361,581  
376,911  
535,432  
376,408  
29,013  
27,532  
15,205  
26,608  
30,907  
173,888  
160,847  
162,444  
159,814  
161,300  
0  
0  
0  
0  
0  
111,324  
104,119  
107,370  
108,579  
112,468  
0  
0  
0  
0  
0  
36,111  
29,276  
27,451  
24,372  
23,926  
13,685  
15,123  
15,092  
14,507  
12,389  
12,768  
12,329  
12,531  
12,356  
12,516  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
664,450  
672,916  
821,426  
830,525  
669,105  
417,570  
405,764  
558,330  
559,951  
422,458  
404,718  
387,176  
545,860  
543,986  
405,319  
12,852  
18,589  
12,470  
15,966  
17,139  
246,880  
267,152  
263,096  
270,574  
246,647  
246,880  
267,152  
263,096  
270,574  
246,647  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0