Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,457,376  
3,866,973  
3,527,008  
2,883,664  
2,513,256  
1,772,482  
1,420,066  
1,115,921  
1,060,779  
866,670  
206,669  
312,899  
100,767  
182,085  
93,542  
83,391  
102,905  
152,376  
20,221  
19,622  
1,096,395  
644,901  
527,906  
543,193  
420,216  
319,129  
311,349  
295,339  
286,860  
308,807  
66,898  
48,012  
39,534  
28,419  
24,484  
2,684,894  
2,446,908  
2,411,087  
1,822,885  
1,646,586  
22,309  
18,559  
18,518  
17,180  
14,238  
1,684,789  
1,690,764  
1,612,944  
1,247,657  
1,225,984  
0  
0  
0  
0  
0  
283,949  
156,103  
132,707  
51,884  
69,783  
348,110  
209,561  
205,066  
334,480  
144,247  
345,737  
371,921  
441,853  
171,684  
192,335  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,457,376  
3,866,973  
3,527,008  
2,883,664  
2,513,256  
3,404,119  
2,916,614  
2,536,884  
2,203,963  
1,953,601  
1,247,084  
1,294,154  
918,185  
1,005,774  
841,266  
2,157,035  
1,622,460  
1,618,699  
1,198,189  
1,112,335  
1,053,257  
950,359  
990,124  
679,701  
559,655  
1,053,257  
950,359  
990,124  
679,701  
559,655  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0