Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
3,866,973  
3,527,008  
2,003,337  
1,939,591  
1,772,482  
1,420,066  
1,115,921  
308,366  
303,947  
206,669  
312,899  
100,767  
220,740  
25,494  
83,391  
102,905  
152,376  
918,365  
1,081,658  
1,096,395  
644,901  
527,906  
461,004  
446,212  
319,129  
311,349  
295,339  
94,862  
82,281  
66,898  
48,012  
39,534  
3,625,889  
3,374,061  
2,684,894  
2,446,908  
2,411,087  
24,845  
30,629  
22,309  
18,559  
18,518  
2,164,093  
2,146,760  
1,684,789  
1,690,764  
1,612,944  
0  
0  
0  
0  
0  
598,429  
456,107  
283,949  
156,103  
132,707  
442,228  
343,260  
348,110  
209,561  
205,066  
396,295  
397,305  
345,737  
371,921  
441,853  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
3,866,973  
3,527,008  
4,160,569  
4,110,620  
3,404,119  
2,916,614  
2,536,884  
1,535,914  
1,725,075  
1,247,084  
1,294,154  
918,185  
2,624,655  
2,385,545  
2,157,035  
1,622,460  
1,618,699  
1,468,657  
1,203,032  
1,053,257  
950,359  
990,124  
1,465,776  
1,200,151  
1,053,257  
950,359  
990,124  
2,881  
2,881  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0