Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
716,825  
906,496  
857,165  
755,898  
686,133  
491,186  
143,826  
97,781  
66,275  
66,754  
98,886  
30,237  
34,486  
50,478  
23,659  
39,502  
396,913  
393,507  
365,409  
347,117  
238,558  
304,131  
298,023  
249,565  
223,401  
110,516  
31,389  
33,368  
24,171  
25,203  
3,724  
1,624,950  
1,374,369  
420,481  
405,681  
225,640  
8,396  
20,119  
12,700  
10,188  
3,555  
1,201,107  
1,039,656  
253,465  
239,737  
135,182  
0  
0  
0  
0  
0  
67,486  
32,317  
28,146  
27,168  
11,148  
144,247  
37,339  
37,859  
40,515  
46,438  
203,715  
244,937  
88,310  
88,073  
29,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
716,825  
1,957,170  
1,792,826  
830,050  
770,624  
450,841  
864,034  
786,681  
631,793  
635,211  
420,206  
1,093,136  
1,006,146  
198,256  
135,413  
30,636  
574,275  
438,708  
346,329  
321,190  
265,984  
574,275  
438,708  
346,329  
321,190  
265,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0