Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
866,670  
906,496  
857,165  
755,898  
686,133  
93,542  
143,826  
97,781  
66,275  
66,754  
19,622  
30,237  
34,486  
50,478  
23,659  
420,216  
396,913  
393,507  
365,409  
347,117  
308,807  
304,131  
298,023  
249,565  
223,401  
24,484  
31,389  
33,368  
24,171  
25,203  
1,646,586  
1,624,950  
1,374,369  
420,481  
405,681  
14,238  
8,396  
20,119  
12,700  
10,188  
1,225,984  
1,201,107  
1,039,656  
253,465  
239,737  
0  
0  
0  
0  
0  
69,783  
67,486  
32,317  
28,146  
27,168  
144,247  
144,247  
37,339  
37,859  
40,515  
192,335  
203,715  
244,937  
88,310  
88,073  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
1,953,601  
1,957,170  
1,792,826  
830,050  
770,624  
841,266  
864,034  
786,681  
631,793  
635,211  
1,112,335  
1,093,136  
1,006,146  
198,256  
135,413  
559,655  
574,275  
438,708  
346,329  
321,190  
559,655  
574,275  
438,708  
346,329  
321,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0