Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,527,008  
2,883,664  
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
1,115,921  
1,060,779  
866,670  
906,496  
857,165  
100,767  
182,085  
93,542  
143,826  
97,781  
152,376  
20,221  
19,622  
30,237  
34,486  
527,906  
543,193  
420,216  
396,913  
393,507  
295,339  
286,860  
308,807  
304,131  
298,023  
39,534  
28,419  
24,484  
31,389  
33,368  
2,411,087  
1,822,885  
1,646,586  
1,624,950  
1,374,369  
18,518  
17,180  
14,238  
8,396  
20,119  
1,612,944  
1,247,657  
1,225,984  
1,201,107  
1,039,656  
0  
0  
0  
0  
0  
132,707  
51,884  
69,783  
67,486  
32,317  
205,066  
334,480  
144,247  
144,247  
37,339  
441,853  
171,684  
192,335  
203,715  
244,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,527,008  
2,883,664  
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
2,536,884  
2,203,963  
1,953,601  
1,957,170  
1,792,826  
918,185  
1,005,774  
841,266  
864,034  
786,681  
1,618,699  
1,198,189  
1,112,335  
1,093,136  
1,006,146  
990,124  
679,701  
559,655  
574,275  
438,708  
990,124  
679,701  
559,655  
574,275  
438,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0