Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,883,664  
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
1,060,779  
866,670  
906,496  
857,165  
755,898  
182,085  
93,542  
143,826  
97,781  
66,275  
20,221  
19,622  
30,237  
34,486  
50,478  
543,193  
420,216  
396,913  
393,507  
365,409  
286,860  
308,807  
304,131  
298,023  
249,565  
28,419  
24,484  
31,389  
33,368  
24,171  
1,822,885  
1,646,586  
1,624,950  
1,374,369  
420,481  
17,180  
14,238  
8,396  
20,119  
12,700  
1,247,657  
1,225,984  
1,201,107  
1,039,656  
253,465  
0  
0  
0  
0  
0  
51,884  
69,783  
67,486  
32,317  
28,146  
334,480  
144,247  
144,247  
37,339  
37,859  
171,684  
192,335  
203,715  
244,937  
88,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,883,664  
2,513,256  
2,531,446  
2,231,534  
1,176,378  
2,203,963  
1,953,601  
1,957,170  
1,792,826  
830,050  
1,005,774  
841,266  
864,034  
786,681  
631,793  
1,198,189  
1,112,335  
1,093,136  
1,006,146  
198,256  
679,701  
559,655  
574,275  
438,708  
346,329  
679,701  
559,655  
574,275  
438,708  
346,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0