Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
3,866,973  
2,636,064  
2,003,337  
1,939,591  
1,772,482  
1,420,066  
853,484  
308,366  
303,947  
206,669  
312,899  
343,957  
220,740  
25,494  
83,391  
102,905  
956,045  
918,365  
1,081,658  
1,096,395  
644,901  
388,912  
461,004  
446,212  
319,129  
311,349  
93,666  
94,862  
82,281  
66,898  
48,012  
4,013,027  
3,625,889  
3,374,061  
2,684,894  
2,446,908  
28,643  
24,845  
30,629  
22,309  
18,559  
2,142,194  
2,164,093  
2,146,760  
1,684,789  
1,690,764  
0  
0  
0  
0  
0  
800,568  
598,429  
456,107  
283,949  
156,103  
653,236  
442,228  
343,260  
348,110  
209,561  
388,386  
396,295  
397,305  
345,737  
371,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,649,091  
5,629,226  
5,313,652  
4,457,376  
3,866,973  
4,900,239  
4,160,569  
4,110,620  
3,404,119  
2,916,614  
1,793,871  
1,535,914  
1,725,075  
1,247,084  
1,294,154  
3,106,368  
2,624,655  
2,385,545  
2,157,035  
1,622,460  
1,748,852  
1,468,657  
1,203,032  
1,053,257  
950,359  
1,745,971  
1,465,776  
1,200,151  
1,053,257  
950,359  
2,881  
2,881  
2,881  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0