Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
716,825  
667,204  
857,165  
755,898  
686,133  
491,186  
462,603  
97,781  
66,275  
66,754  
98,886  
34,659  
34,486  
50,478  
23,659  
39,502  
39,335  
393,507  
365,409  
347,117  
238,558  
278,582  
298,023  
249,565  
223,401  
110,516  
109,138  
33,368  
24,171  
25,203  
3,724  
889  
1,374,369  
420,481  
405,681  
225,640  
204,601  
20,119  
12,700  
10,188  
3,555  
3,321  
1,039,656  
253,465  
239,737  
135,182  
132,621  
0  
0  
0  
0  
0  
32,317  
28,146  
27,168  
11,148  
10,429  
37,339  
37,859  
40,515  
46,438  
28,804  
244,937  
88,310  
88,073  
29,318  
29,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,231,534  
1,176,378  
1,091,814  
716,825  
667,204  
1,792,826  
830,050  
770,624  
450,841  
421,235  
786,681  
631,793  
635,211  
420,206  
395,093  
1,006,146  
198,256  
135,413  
30,636  
26,143  
438,708  
346,329  
321,190  
265,984  
245,969  
438,708  
346,329  
321,190  
265,984  
245,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0