Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,000,098  
1,045,408  
1,074,982  
1,055,556  
986,453  
552,359  
579,498  
596,754  
569,102  
551,220  
41,567  
124,083  
289,477  
292,790  
385,909  
452,128  
404,009  
259,067  
220,192  
93,205  
39,225  
30,201  
27,056  
30,937  
44,921  
19,324  
21,069  
21,007  
25,149  
26,733  
116  
136  
147  
35  
451  
447,739  
465,911  
478,229  
486,454  
435,233  
0  
0  
0  
0  
0  
368,695  
373,530  
393,845  
402,081  
358,147  
0  
0  
0  
0  
0  
47,096  
55,810  
49,240  
48,411  
41,384  
0  
0  
0  
0  
0  
31,947  
36,571  
35,144  
35,963  
35,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,000,098  
1,045,408  
1,074,982  
1,055,556  
986,453  
352,074  
359,280  
381,539  
388,989  
345,590  
125,511  
134,026  
154,081  
161,622  
120,962  
226,563  
225,253  
227,459  
227,367  
224,627  
648,024  
686,129  
693,443  
666,567  
640,863  
648,024  
686,129  
693,443  
666,567  
640,863  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0