Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DNN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,098,862  
1,027,849  
1,000,098  
1,045,408  
1,074,982  
648,262  
590,895  
552,359  
579,498  
596,754  
56,702  
60,875  
41,567  
124,083  
289,477  
502,417  
451,394  
452,128  
404,009  
259,067  
54,562  
60,632  
39,225  
30,201  
27,056  
34,570  
17,932  
19,324  
21,069  
21,007  
11  
62  
116  
136  
147  
450,600  
436,954  
447,739  
465,911  
478,229  
0  
0  
0  
0  
0  
342,892  
362,491  
368,695  
373,530  
393,845  
0  
0  
0  
0  
0  
78,629  
43,739  
47,096  
55,810  
49,240  
0  
0  
0  
0  
0  
29,079  
30,723  
31,947  
36,571  
35,144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,098,862  
1,027,849  
1,000,098  
1,045,408  
1,074,982  
382,229  
340,205  
352,074  
359,280  
381,539  
108,797  
115,636  
125,511  
134,026  
154,081  
273,432  
224,569  
226,563  
225,253  
227,459  
716,633  
687,644  
648,024  
686,129  
693,443  
716,633  
687,644  
648,024  
686,129  
693,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0