Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,419  
119,920  
135,416  
114,672  
115,200  
68,319  
83,846  
99,072  
77,863  
79,499  
4,002  
11,580  
30,203  
9,978  
10,928  
0  
0  
0  
0  
0  
35,202  
46,714  
49,087  
39,538  
37,633  
26,783  
23,347  
17,650  
25,571  
28,162  
2,331  
2,206  
2,131  
2,775  
2,776  
36,100  
36,074  
36,344  
36,809  
35,701  
0  
0  
0  
0  
0  
35,745  
35,754  
35,988  
36,358  
35,091  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
355  
320  
356  
450  
610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,419  
119,920  
135,416  
114,672  
115,200  
29,904  
41,580  
60,285  
39,690  
45,441  
29,324  
40,884  
59,821  
38,762  
45,441  
580  
696  
464  
928  
0  
74,515  
78,340  
75,130  
74,982  
69,759  
72,724  
76,549  
73,340  
73,191  
67,968  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0