Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,251  
144,222  
104,419  
119,920  
135,416  
99,664  
107,865  
68,319  
83,846  
99,072  
8,936  
10,204  
4,002  
11,580  
30,203  
0  
0  
0  
0  
0  
68,268  
70,631  
35,202  
46,714  
49,087  
20,455  
24,896  
26,783  
23,347  
17,650  
2,005  
2,135  
2,331  
2,206  
2,131  
35,587  
36,357  
36,100  
36,074  
36,344  
0  
0  
0  
0  
0  
35,189  
35,966  
35,745  
35,754  
35,988  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
398  
390  
355  
320  
356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,251  
144,222  
104,419  
119,920  
135,416  
58,917  
66,154  
29,904  
41,580  
60,285  
58,569  
65,690  
29,324  
40,884  
59,821  
348  
464  
580  
696  
464  
76,334  
78,069  
74,515  
78,340  
75,130  
74,544  
76,278  
72,724  
76,549  
73,340  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0