Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,048  
136,556  
134,431  
133,851  
117,091  
98,991  
97,064  
94,061  
94,975  
83,088  
8,755  
8,954  
11,266  
10,498  
9,344  
1,500  
0  
0  
0  
0  
55,566  
57,765  
56,860  
59,234  
51,714  
29,366  
26,413  
22,205  
22,308  
19,856  
3,804  
3,932  
3,730  
2,936  
2,174  
39,057  
39,492  
40,370  
38,876  
34,003  
80  
50  
50  
0  
0  
36,626  
37,011  
38,042  
37,331  
33,459  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
533  
534  
277  
0  
500  
500  
500  
0  
0  
1,671  
1,398  
1,244  
1,268  
544  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,048  
136,556  
134,431  
133,851  
117,091  
60,118  
54,702  
53,283  
54,155  
39,337  
60,118  
54,702  
53,242  
54,117  
39,299  
0  
0  
41  
38  
38  
77,930  
81,853  
81,148  
79,696  
77,754  
76,139  
80,063  
79,358  
77,905  
75,964  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0