Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,851  
117,091  
124,272  
135,251  
144,222  
94,975  
83,088  
89,552  
99,664  
107,865  
10,498  
9,344  
9,461  
8,936  
10,204  
0  
0  
0  
0  
0  
59,234  
51,714  
58,912  
68,268  
70,631  
22,308  
19,856  
19,203  
20,455  
24,896  
2,936  
2,174  
1,976  
2,005  
2,135  
38,876  
34,003  
34,720  
35,587  
36,357  
0  
0  
0  
0  
0  
37,331  
33,459  
34,291  
35,189  
35,966  
0  
0  
0  
0  
0  
277  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,268  
544  
429  
398  
390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,851  
117,091  
124,272  
135,251  
144,222  
54,155  
39,337  
43,764  
58,917  
66,154  
54,117  
39,299  
43,532  
58,569  
65,690  
38  
38  
232  
348  
464  
79,696  
77,754  
80,508  
76,334  
78,069  
77,905  
75,964  
78,718  
74,544  
76,278  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0