Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,434  
140,120  
138,048  
136,556  
134,431  
108,765  
100,842  
98,991  
97,064  
94,061  
10,217  
8,088  
8,755  
8,954  
11,266  
1,500  
1,500  
1,500  
0  
0  
54,935  
58,996  
55,566  
57,765  
56,860  
36,971  
28,280  
29,366  
26,413  
22,205  
5,143  
3,978  
3,804  
3,932  
3,730  
38,670  
39,279  
39,057  
39,492  
40,370  
157  
80  
80  
50  
50  
36,146  
36,706  
36,626  
37,011  
38,042  
0  
0  
0  
0  
0  
465  
462  
179  
533  
534  
500  
500  
500  
500  
500  
1,402  
1,530  
1,671  
1,398  
1,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,434  
140,120  
138,048  
136,556  
134,431  
68,470  
63,469  
60,118  
54,702  
53,283  
65,807  
60,629  
60,118  
54,702  
53,242  
2,663  
2,840  
0  
0  
41  
78,964  
76,652  
77,930  
81,853  
81,148  
77,174  
74,861  
76,139  
80,063  
79,358  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0