Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,222  
104,419  
119,920  
135,416  
114,672  
107,865  
68,319  
83,846  
99,072  
77,863  
10,204  
4,002  
11,580  
30,203  
9,978  
0  
0  
0  
0  
0  
70,631  
35,202  
46,714  
49,087  
39,538  
24,896  
26,783  
23,347  
17,650  
25,571  
2,135  
2,331  
2,206  
2,131  
2,775  
36,357  
36,100  
36,074  
36,344  
36,809  
0  
0  
0  
0  
0  
35,966  
35,745  
35,754  
35,988  
36,358  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
390  
355  
320  
356  
450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,222  
104,419  
119,920  
135,416  
114,672  
66,154  
29,904  
41,580  
60,285  
39,690  
65,690  
29,324  
40,884  
59,821  
38,762  
464  
580  
696  
464  
928  
78,069  
74,515  
78,340  
75,130  
74,982  
76,278  
72,724  
76,549  
73,340  
73,191  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0