Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
115,066  
124,272  
135,251  
144,222  
104,419  
81,048  
89,552  
99,664  
107,865  
68,319  
9,383  
9,461  
8,936  
10,204  
4,002  
0  
0  
0  
0  
0  
52,128  
58,912  
68,268  
70,631  
35,202  
17,020  
19,203  
20,455  
24,896  
26,783  
2,517  
1,976  
2,005  
2,135  
2,331  
34,017  
34,720  
35,587  
36,357  
36,100  
0  
0  
0  
0  
0  
33,472  
34,291  
35,189  
35,966  
35,745  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
546  
429  
398  
390  
355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
115,066  
124,272  
135,251  
144,222  
104,419  
38,940  
43,764  
58,917  
66,154  
29,904  
38,708  
43,532  
58,569  
65,690  
29,324  
232  
232  
348  
464  
580  
76,126  
80,508  
76,334  
78,069  
74,515  
74,335  
78,718  
74,544  
76,278  
72,724  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
1,791  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0