Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,071,102  
8,028,175  
7,620,209  
7,716,310  
7,673,177  
2,395,421  
2,033,375  
1,641,659  
1,848,522  
1,807,404  
242,883  
73,271  
229,031  
194,567  
460,210  
1,106,445  
1,031,445  
771,784  
418,910  
268,818  
1,001,760  
885,886  
601,793  
1,197,119  
1,037,100  
41,095  
37,253  
37,574  
36,501  
35,938  
3,239  
5,520  
1,477  
1,424  
5,338  
6,675,681  
5,994,800  
5,978,550  
5,867,788  
5,865,773  
807,030  
807,030  
946,686  
960,205  
964,420  
3,883,151  
3,881,254  
3,944,267  
4,007,907  
4,071,339  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800,750  
1,133,183  
976,989  
785,897  
720,972  
158,573  
143,354  
76,055  
73,510  
65,419  
26,177  
29,979  
34,554  
40,268  
43,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,071,102  
8,028,175  
7,620,209  
7,716,310  
7,673,177  
3,210,710  
2,436,621  
2,283,549  
2,168,653  
2,089,185  
1,485,344  
347,347  
540,756  
201,769  
260,642  
1,725,366  
2,089,274  
1,742,793  
1,966,884  
1,828,543  
5,860,392  
5,591,554  
5,336,660  
5,547,657  
5,583,991  
5,860,392  
5,591,554  
5,336,660  
5,547,657  
5,583,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0