Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,620,209  
7,716,310  
7,673,177  
7,266,565  
7,100,575  
1,641,659  
1,848,522  
1,807,404  
1,475,339  
1,579,810  
229,031  
194,567  
460,210  
91,485  
66,495  
771,784  
418,910  
268,818  
376,731  
417,498  
601,793  
1,197,119  
1,037,100  
965,204  
1,058,296  
37,574  
36,501  
35,938  
36,146  
35,897  
1,477  
1,424  
5,338  
5,774  
1,624  
5,978,550  
5,867,788  
5,865,773  
5,791,226  
5,520,765  
946,686  
960,205  
964,420  
1,012,072  
799,933  
3,944,267  
4,007,907  
4,071,339  
4,137,165  
4,212,185  
0  
0  
0  
0  
0  
976,989  
785,897  
720,972  
522,550  
386,152  
76,055  
73,510  
65,419  
76,378  
79,677  
34,554  
40,268  
43,623  
43,061  
42,818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,620,209  
7,716,310  
7,673,177  
7,266,565  
7,100,575  
2,283,549  
2,168,653  
2,089,185  
1,891,505  
1,848,921  
540,756  
201,769  
260,642  
201,561  
301,259  
1,742,793  
1,966,884  
1,828,543  
1,689,945  
1,547,662  
5,336,660  
5,547,657  
5,583,991  
5,375,060  
5,251,653  
5,336,660  
5,547,657  
5,583,991  
5,375,060  
5,251,653  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0