Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,311  
 
 
 
 
86,269  
 
 
 
 
39,321  
 
 
 
 
20,000  
 
 
 
 
23,135  
 
 
 
 
1,652  
 
 
 
 
2,161  
 
 
 
 
78,043  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
66,922  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,387  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,734  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,311  
 
 
 
 
103,510  
 
 
 
 
103,510  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
60,801  
 
 
 
 
60,607  
 
 
 
 
194  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0