Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,140  
 
 
 
 
59,560  
 
 
 
 
12,439  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
41,384  
 
 
 
 
5,422  
 
 
 
 
316  
 
 
 
 
126,580  
 
 
 
 
3,862  
 
 
 
 
21,826  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
27,319  
 
 
 
 
4,567  
 
 
 
 
69,007  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,140  
 
 
 
 
80,100  
 
 
 
 
62,594  
 
 
 
 
17,506  
 
 
 
 
106,040  
 
 
 
 
106,040  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0