Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,130  
83,602  
83,147  
83,659  
86,165  
45,159  
41,730  
45,927  
45,896  
48,812  
5,321  
3,441  
3,858  
3,982  
5,539  
3,000  
3,000  
0  
1,200  
1,200  
20,528  
18,783  
25,096  
25,927  
24,854  
14,898  
16,213  
16,444  
14,062  
16,248  
1,412  
293  
529  
726  
970  
32,971  
41,872  
37,221  
37,763  
37,353  
300  
300  
300  
400  
400  
24,083  
25,293  
23,834  
24,627  
25,714  
0  
0  
0  
0  
0  
5,157  
13,011  
9,520  
8,755  
7,733  
0  
0  
0  
0  
0  
3,430  
3,269  
3,566  
3,982  
3,506  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,130  
83,602  
83,147  
83,659  
86,165  
35,700  
43,890  
43,078  
47,460  
49,872  
35,700  
43,890  
43,064  
47,154  
49,594  
0  
0  
14  
306  
279  
42,430  
39,712  
40,070  
36,199  
36,293  
42,430  
39,712  
40,070  
36,199  
36,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0