Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,165  
83,512  
79,680  
75,073  
74,286  
48,812  
46,810  
45,030  
40,850  
41,440  
5,539  
4,631  
5,167  
5,225  
6,645  
1,200  
1,200  
1,200  
0  
0  
24,854  
26,366  
24,241  
21,048  
19,692  
16,248  
14,497  
14,089  
14,311  
14,365  
970  
116  
332  
266  
738  
37,353  
36,702  
34,650  
34,224  
32,846  
400  
550  
550  
600  
600  
25,714  
20,464  
21,207  
21,384  
21,612  
0  
0  
0  
0  
0  
7,733  
12,833  
10,741  
10,140  
10,126  
0  
0  
0  
0  
0  
3,506  
2,856  
2,152  
2,099  
508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,165  
83,512  
79,680  
75,073  
74,286  
49,872  
47,986  
43,859  
43,031  
41,927  
49,594  
47,514  
41,083  
39,797  
38,679  
279  
472  
2,775  
3,234  
3,249  
36,293  
35,526  
35,822  
32,043  
32,359  
36,293  
35,526  
35,822  
32,043  
32,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0