Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,659  
86,165  
83,512  
79,680  
75,073  
45,896  
48,812  
46,810  
45,030  
40,850  
3,982  
5,539  
4,631  
5,167  
5,225  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
0  
25,927  
24,854  
26,366  
24,241  
21,048  
14,062  
16,248  
14,497  
14,089  
14,311  
726  
970  
116  
332  
266  
37,763  
37,353  
36,702  
34,650  
34,224  
400  
400  
550  
550  
600  
24,627  
25,714  
20,464  
21,207  
21,384  
0  
0  
0  
0  
0  
8,755  
7,733  
12,833  
10,741  
10,140  
0  
0  
0  
0  
0  
3,982  
3,506  
2,856  
2,152  
2,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,659  
86,165  
83,512  
79,680  
75,073  
47,460  
49,872  
47,986  
43,859  
43,031  
47,154  
49,594  
47,514  
41,083  
39,797  
306  
279  
472  
2,775  
3,234  
36,199  
36,293  
35,526  
35,822  
32,043  
36,199  
36,293  
35,526  
35,822  
32,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0