Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
73,932  
77,026  
78,107  
76,784  
78,130  
39,655  
43,405  
44,507  
43,020  
45,159  
11,434  
7,346  
5,768  
3,451  
5,321  
1,000  
11,000  
7,000  
4,000  
3,000  
16,177  
15,776  
21,002  
20,423  
20,528  
9,870  
8,801  
9,995  
13,866  
14,898  
1,174  
482  
742  
1,280  
1,412  
34,278  
33,621  
33,600  
33,764  
32,971  
200  
200  
200  
300  
300  
28,629  
28,695  
26,551  
22,874  
24,083  
0  
0  
0  
0  
0  
3,735  
2,954  
4,426  
7,433  
5,157  
0  
0  
0  
0  
0  
1,714  
1,772  
2,422  
3,157  
3,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
73,932  
77,026  
78,107  
76,784  
78,130  
25,395  
25,558  
29,985  
33,993  
35,700  
25,395  
25,558  
29,985  
33,993  
35,700  
0  
0  
0  
0  
0  
48,538  
51,467  
48,122  
42,791  
42,430  
48,538  
51,467  
48,122  
42,791  
42,430  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0