Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,107  
76,784  
78,130  
83,602  
83,147  
44,507  
43,020  
45,159  
41,730  
45,927  
5,768  
3,451  
5,321  
3,441  
3,858  
7,000  
4,000  
3,000  
3,000  
0  
21,002  
20,423  
20,528  
18,783  
25,096  
9,995  
13,866  
14,898  
16,213  
16,444  
742  
1,280  
1,412  
293  
529  
33,600  
33,764  
32,971  
41,872  
37,221  
200  
300  
300  
300  
300  
26,551  
22,874  
24,083  
25,293  
23,834  
0  
0  
0  
0  
0  
4,426  
7,433  
5,157  
13,011  
9,520  
0  
0  
0  
0  
0  
2,422  
3,157  
3,430  
3,269  
3,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,107  
76,784  
78,130  
83,602  
83,147  
29,985  
33,993  
35,700  
43,890  
43,078  
29,985  
33,993  
35,700  
43,890  
43,064  
0  
0  
0  
0  
14  
48,122  
42,791  
42,430  
39,712  
40,070  
48,122  
42,791  
42,430  
39,712  
40,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0