Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,670  
78,130  
83,602  
83,147  
83,659  
43,020  
45,159  
41,730  
45,927  
45,896  
3,451  
5,321  
3,441  
3,858  
3,982  
4,000  
3,000  
3,000  
0  
1,200  
20,423  
20,528  
18,783  
25,096  
25,927  
13,866  
14,898  
16,213  
16,444  
14,062  
1,280  
1,412  
293  
529  
726  
33,650  
32,971  
41,872  
37,221  
37,763  
300  
300  
300  
300  
400  
22,874  
24,083  
25,293  
23,834  
24,627  
0  
0  
0  
0  
0  
7,433  
5,157  
13,011  
9,520  
8,755  
0  
0  
0  
0  
0  
3,043  
3,430  
3,269  
3,566  
3,982  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,670  
78,130  
83,602  
83,147  
83,659  
33,947  
35,700  
43,890  
43,078  
47,460  
33,947  
35,700  
43,890  
43,064  
47,154  
0  
0  
0  
14  
306  
42,723  
42,430  
39,712  
40,070  
36,199  
42,723  
42,430  
39,712  
40,070  
36,199  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0