Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,026  
78,107  
76,784  
78,130  
83,602  
43,405  
44,507  
43,020  
45,159  
41,730  
7,346  
5,768  
3,451  
5,321  
3,441  
11,000  
7,000  
4,000  
3,000  
3,000  
15,776  
21,002  
20,423  
20,528  
18,783  
8,801  
9,995  
13,866  
14,898  
16,213  
482  
742  
1,280  
1,412  
293  
33,621  
33,600  
33,764  
32,971  
41,872  
200  
200  
300  
300  
300  
28,695  
26,551  
22,874  
24,083  
25,293  
0  
0  
0  
0  
0  
2,954  
4,426  
7,433  
5,157  
13,011  
0  
0  
0  
0  
0  
1,772  
2,422  
3,157  
3,430  
3,269  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,026  
78,107  
76,784  
78,130  
83,602  
25,558  
29,985  
33,993  
35,700  
43,890  
25,558  
29,985  
33,993  
35,700  
43,890  
0  
0  
0  
0  
0  
51,467  
48,122  
42,791  
42,430  
39,712  
51,467  
48,122  
42,791  
42,430  
39,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0