Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,147  
83,659  
86,165  
83,512  
79,680  
45,927  
45,896  
48,812  
46,810  
45,030  
3,858  
3,982  
5,539  
4,631  
5,167  
0  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
25,096  
25,927  
24,854  
26,366  
24,241  
16,444  
14,062  
16,248  
14,497  
14,089  
529  
726  
970  
116  
332  
37,221  
37,763  
37,353  
36,702  
34,650  
300  
400  
400  
550  
550  
23,834  
24,627  
25,714  
20,464  
21,207  
0  
0  
0  
0  
0  
9,520  
8,755  
7,733  
12,833  
10,741  
0  
0  
0  
0  
0  
3,566  
3,982  
3,506  
2,856  
2,152  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,147  
83,659  
86,165  
83,512  
79,680  
43,078  
47,460  
49,872  
47,986  
43,859  
43,064  
47,154  
49,594  
47,514  
41,083  
14  
306  
279  
472  
2,775  
40,070  
36,199  
36,293  
35,526  
35,822  
40,070  
36,199  
36,293  
35,526  
35,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0