Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,680  
75,073  
74,286  
74,436  
59,245  
45,030  
40,850  
41,440  
41,870  
26,145  
5,167  
5,225  
6,645  
9,099  
3,953  
1,200  
0  
0  
0  
0  
24,241  
21,048  
19,692  
27,381  
17,005  
14,089  
14,311  
14,365  
5,356  
5,103  
332  
266  
738  
33  
83  
34,650  
34,224  
32,846  
32,567  
33,100  
550  
600  
600  
600  
628  
21,207  
21,384  
21,612  
22,642  
23,644  
0  
0  
0  
0  
0  
10,741  
10,140  
10,126  
8,640  
7,861  
0  
0  
0  
0  
0  
2,152  
2,099  
508  
684  
967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,680  
75,073  
74,286  
74,436  
59,245  
43,859  
43,031  
41,927  
40,474  
27,007  
41,083  
39,797  
38,679  
36,780  
22,844  
2,775  
3,234  
3,249  
3,693  
4,163  
35,822  
32,043  
32,359  
33,963  
32,238  
35,822  
32,043  
32,359  
33,963  
32,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0