Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,517,824  
2,387,205  
2,310,137  
2,044,073  
2,059,201  
316,758  
274,012  
271,765  
269,680  
334,563  
24,591  
7,618  
14,621  
17,093  
7,280  
53,277  
51,616  
52,204  
41,568  
112,538  
163,622  
146,446  
143,372  
135,763  
141,360  
49,288  
51,728  
50,123  
54,266  
51,929  
25,981  
16,605  
11,444  
20,991  
21,456  
2,201,066  
2,113,193  
2,038,372  
1,774,393  
1,724,638  
94,298  
97,826  
111,938  
189,038  
208,313  
801,279  
804,126  
805,096  
796,313  
807,411  
0  
0  
0  
0  
0  
1,230,204  
1,140,633  
1,052,576  
738,550  
666,459  
2,084  
1,084  
495  
84  
84  
73,201  
69,523  
68,267  
50,407  
42,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,517,824  
2,387,205  
2,310,137  
2,044,073  
2,059,201  
678,839  
573,839  
645,157  
452,727  
456,850  
351,584  
177,534  
263,824  
190,510  
238,221  
327,255  
396,305  
381,333  
262,217  
218,629  
1,838,985  
1,813,366  
1,664,980  
1,591,346  
1,602,352  
1,838,985  
1,813,366  
1,664,980  
1,591,346  
1,602,352  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0