Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (DNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,591,608  
2,516,047  
2,517,824  
2,387,205  
2,310,137  
308,457  
270,202  
316,758  
274,012  
271,765  
68,731  
16,601  
24,591  
7,618  
14,621  
22,061  
22,009  
53,277  
51,616  
52,204  
165,421  
161,366  
163,622  
146,446  
143,372  
41,553  
47,778  
49,288  
51,728  
50,123  
10,691  
22,448  
25,981  
16,605  
11,444  
2,283,151  
2,245,845  
2,201,066  
2,113,193  
2,038,372  
0  
5,340  
94,298  
97,826  
111,938  
791,692  
808,415  
801,279  
804,126  
805,096  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400,797  
1,352,624  
1,230,204  
1,140,633  
1,052,576  
2,084  
2,084  
2,084  
1,084  
495  
88,577  
77,381  
73,201  
69,523  
68,267  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,591,608  
2,516,047  
2,517,824  
2,387,205  
2,310,137  
643,496  
622,388  
678,839  
573,839  
645,157  
318,932  
295,174  
351,584  
177,534  
263,824  
324,564  
327,214  
327,255  
396,305  
381,333  
1,948,112  
1,893,658  
1,838,985  
1,813,366  
1,664,980  
1,948,112  
1,893,658  
1,838,985  
1,813,366  
1,664,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0