Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
986,841  
936,086  
853,264  
819,197  
748,243  
735,873  
156,158  
203,730  
92,319  
41,831  
41,824  
135,000  
55,000  
115,000  
115,000  
115,000  
315,664  
280,001  
311,354  
269,598  
248,808  
325,947  
310,349  
296,328  
317,784  
327,547  
3,317  
4,183  
4,196  
4,030  
2,694  
230,205  
233,715  
241,064  
246,942  
250,968  
0  
0  
0  
0  
0  
208,888  
213,717  
219,086  
224,707  
228,049  
0  
0  
0  
0  
0  
2,115  
1,494  
1,380  
1,861  
1,560  
11,142  
10,573  
10,573  
13,169  
13,169  
8,060  
7,932  
10,026  
7,205  
8,190  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
986,841  
262,634  
155,227  
176,628  
152,546  
191,090  
261,993  
154,620  
175,953  
151,874  
190,419  
640  
608  
675  
671  
671  
903,658  
931,751  
883,633  
842,639  
795,751  
903,658  
931,751  
883,633  
842,639  
795,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0