Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,060,261  
995,185  
986,841  
996,109  
987,584  
819,197  
748,243  
735,873  
736,947  
718,687  
92,319  
41,831  
41,824  
119,304  
135,164  
115,000  
115,000  
115,000  
55,000  
0  
311,354  
269,598  
248,808  
301,235  
305,406  
296,328  
317,784  
327,547  
258,955  
276,165  
4,196  
4,030  
2,694  
2,453  
1,953  
241,064  
246,942  
250,968  
259,162  
268,897  
0  
0  
0  
0  
0  
219,086  
224,707  
228,049  
235,195  
242,623  
0  
0  
0  
0  
0  
1,380  
1,861  
1,560  
1,934  
1,869  
10,573  
13,169  
13,169  
13,169  
12,812  
10,026  
7,205  
8,190  
8,863  
11,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,060,261  
995,185  
986,841  
996,109  
987,584  
176,628  
152,546  
191,090  
167,448  
193,158  
175,953  
151,874  
190,419  
166,775  
192,181  
675  
671  
671  
673  
977  
883,633  
842,639  
795,751  
828,661  
794,426  
883,633  
842,639  
795,751  
828,661  
794,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0