Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
1,076,967  
901,296  
936,086  
853,264  
819,197  
158,731  
68,783  
156,158  
203,730  
92,319  
270,000  
200,000  
135,000  
55,000  
115,000  
398,549  
348,890  
315,664  
280,001  
311,354  
244,889  
279,313  
325,947  
310,349  
296,328  
4,797  
4,310  
3,317  
4,183  
4,196  
226,263  
223,116  
230,205  
233,715  
241,064  
0  
0  
0  
0  
0  
200,928  
201,771  
208,888  
213,717  
219,086  
0  
0  
0  
0  
0  
2,465  
2,303  
2,115  
1,494  
1,380  
12,002  
11,142  
11,142  
10,573  
10,573  
10,868  
7,901  
8,060  
7,932  
10,026  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
350,424  
169,376  
262,634  
155,227  
176,628  
349,612  
168,741  
261,993  
154,620  
175,953  
812  
635  
640  
608  
675  
952,806  
955,037  
903,658  
931,751  
883,633  
952,806  
955,037  
903,658  
931,751  
883,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0