Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,160,792  
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
937,949  
1,076,967  
901,296  
936,086  
853,264  
37,457  
158,731  
68,783  
156,158  
203,730  
290,000  
270,000  
200,000  
135,000  
55,000  
397,162  
398,549  
348,890  
315,664  
280,001  
207,231  
244,889  
279,313  
325,947  
310,349  
6,099  
4,797  
4,310  
3,317  
4,183  
222,843  
226,263  
223,116  
230,205  
233,715  
0  
0  
0  
0  
0  
200,317  
200,928  
201,771  
208,888  
213,717  
0  
0  
0  
0  
0  
2,577  
2,465  
2,303  
2,115  
1,494  
12,002  
12,002  
11,142  
11,142  
10,573  
7,947  
10,868  
7,901  
8,060  
7,932  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,160,792  
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
155,880  
350,424  
169,376  
262,634  
155,227  
154,734  
349,612  
168,741  
261,993  
154,620  
1,145  
812  
635  
640  
608  
1,004,912  
952,806  
955,037  
903,658  
931,751  
1,004,912  
952,806  
955,037  
903,658  
931,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0