Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,280,647  
1,160,792  
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
1,064,144  
937,949  
1,076,967  
901,296  
936,086  
62,370  
37,457  
158,731  
68,783  
156,158  
300,000  
290,000  
270,000  
200,000  
135,000  
456,713  
397,162  
398,549  
348,890  
315,664  
239,333  
207,231  
244,889  
279,313  
325,947  
5,729  
6,099  
4,797  
4,310  
3,317  
216,503  
222,843  
226,263  
223,116  
230,205  
0  
0  
0  
0  
0  
194,030  
200,317  
200,928  
201,771  
208,888  
0  
0  
0  
0  
0  
1,440  
2,577  
2,465  
2,303  
2,115  
12,185  
12,002  
12,002  
11,142  
11,142  
8,847  
7,947  
10,868  
7,901  
8,060  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,280,647  
1,160,792  
1,303,229  
1,124,413  
1,166,291  
272,374  
155,880  
350,424  
169,376  
262,634  
271,249  
154,734  
349,612  
168,741  
261,993  
1,125  
1,145  
812  
635  
640  
1,008,273  
1,004,912  
952,806  
955,037  
903,658  
1,008,273  
1,004,912  
952,806  
955,037  
903,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0