Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,462,697  
1,336,076  
1,280,647  
1,160,792  
1,303,229  
1,229,070  
1,124,343  
1,064,144  
937,949  
1,076,967  
79,508  
55,460  
62,370  
37,457  
158,731  
290,000  
290,000  
300,000  
290,000  
270,000  
582,764  
520,462  
456,713  
397,162  
398,549  
266,490  
253,286  
239,333  
207,231  
244,889  
10,307  
5,135  
5,729  
6,099  
4,797  
233,627  
211,733  
216,503  
222,843  
226,263  
0  
0  
0  
0  
0  
185,646  
188,284  
194,030  
200,317  
200,928  
0  
0  
0  
0  
0  
25,265  
2,469  
1,440  
2,577  
2,465  
12,137  
12,137  
12,185  
12,002  
12,002  
10,579  
8,843  
8,847  
7,947  
10,868  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,462,697  
1,336,076  
1,280,647  
1,160,792  
1,303,229  
334,077  
272,428  
272,374  
155,880  
350,424  
333,019  
271,330  
271,249  
154,734  
349,612  
1,058  
1,098  
1,125  
1,145  
812  
1,128,619  
1,063,648  
1,008,273  
1,004,912  
952,806  
1,128,619  
1,063,648  
1,008,273  
1,004,912  
952,806  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0