Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
901,296  
936,086  
853,264  
819,197  
748,243  
68,783  
156,158  
203,730  
92,319  
41,831  
200,000  
135,000  
55,000  
115,000  
115,000  
348,890  
315,664  
280,001  
311,354  
269,598  
279,313  
325,947  
310,349  
296,328  
317,784  
4,310  
3,317  
4,183  
4,196  
4,030  
223,116  
230,205  
233,715  
241,064  
246,942  
0  
0  
0  
0  
0  
201,771  
208,888  
213,717  
219,086  
224,707  
0  
0  
0  
0  
0  
2,303  
2,115  
1,494  
1,380  
1,861  
11,142  
11,142  
10,573  
10,573  
13,169  
7,901  
8,060  
7,932  
10,026  
7,205  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,124,413  
1,166,291  
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
169,376  
262,634  
155,227  
176,628  
152,546  
168,741  
261,993  
154,620  
175,953  
151,874  
635  
640  
608  
675  
671  
955,037  
903,658  
931,751  
883,633  
842,639  
955,037  
903,658  
931,751  
883,633  
842,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0