Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
986,841  
996,109  
853,264  
819,197  
748,243  
735,873  
736,947  
203,730  
92,319  
41,831  
41,824  
119,304  
55,000  
115,000  
115,000  
115,000  
55,000  
280,001  
311,354  
269,598  
248,808  
301,235  
310,349  
296,328  
317,784  
327,547  
258,955  
4,183  
4,196  
4,030  
2,694  
2,453  
233,715  
241,064  
246,942  
250,968  
259,162  
0  
0  
0  
0  
0  
213,717  
219,086  
224,707  
228,049  
235,195  
0  
0  
0  
0  
0  
1,494  
1,380  
1,861  
1,560  
1,934  
10,573  
10,573  
13,169  
13,169  
13,169  
7,932  
10,026  
7,205  
8,190  
8,863  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,086,979  
1,060,261  
995,185  
986,841  
996,109  
155,227  
176,628  
152,546  
191,090  
167,448  
154,620  
175,953  
151,874  
190,419  
166,775  
608  
675  
671  
671  
673  
931,751  
883,633  
842,639  
795,751  
828,661  
931,751  
883,633  
842,639  
795,751  
828,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0