Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,874  
605,607  
682,706  
 
 
514,180  
574,023  
649,694  
 
 
8,734  
13,410  
20,550  
 
 
0  
0  
0  
 
 
335,919  
407,838  
448,422  
 
 
165,428  
150,021  
175,752  
 
 
4,100  
2,754  
4,969  
 
 
32,694  
31,584  
33,012  
 
 
501  
501  
501  
 
 
10,038  
8,703  
9,068  
 
 
0  
0  
0  
 
 
136  
136  
136  
 
 
0  
0  
0  
 
 
22,019  
22,244  
23,308  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,874  
605,607  
682,706  
 
 
501,675  
561,572  
639,229  
 
 
498,010  
557,874  
633,065  
 
 
3,665  
3,698  
6,164  
 
 
45,199  
44,036  
43,477  
 
 
45,009  
43,846  
43,288  
 
 
190  
190  
190  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0