Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,029  
655,101  
635,767  
656,260  
546,874  
610,502  
623,826  
603,567  
624,486  
514,180  
51,679  
14,119  
38,112  
36,537  
8,734  
0  
0  
0  
0  
0  
376,153  
328,637  
303,139  
300,895  
335,919  
181,686  
274,585  
256,724  
270,394  
165,428  
984  
6,485  
5,592  
16,660  
4,100  
30,527  
31,275  
32,199  
31,774  
32,694  
503  
503  
503  
501  
501  
8,908  
9,398  
9,889  
9,538  
10,038  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
136  
136  
136  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
20,980  
21,237  
21,671  
21,599  
22,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,029  
655,101  
635,767  
656,260  
546,874  
592,580  
599,729  
590,385  
608,263  
501,675  
591,334  
598,484  
589,139  
604,598  
498,010  
1,246  
1,246  
1,246  
3,665  
3,665  
48,449  
55,371  
45,382  
47,996  
45,199  
48,307  
55,229  
45,240  
47,807  
45,009  
142  
142  
142  
190  
190  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0