Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
762,227  
641,029  
655,101  
635,767  
656,260  
730,257  
610,502  
623,826  
603,567  
624,486  
111,297  
51,679  
14,119  
38,112  
36,537  
0  
0  
0  
0  
0  
414,310  
376,153  
328,637  
303,139  
300,895  
203,432  
181,686  
274,585  
256,724  
270,394  
1,219  
984  
6,485  
5,592  
16,660  
31,970  
30,527  
31,275  
32,199  
31,774  
503  
503  
503  
503  
501  
10,450  
8,908  
9,398  
9,889  
9,538  
0  
0  
0  
0  
0  
264  
136  
136  
136  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
20,754  
20,980  
21,237  
21,671  
21,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
762,227  
641,029  
655,101  
635,767  
656,260  
710,858  
592,580  
599,729  
590,385  
608,263  
709,613  
591,334  
598,484  
589,139  
604,598  
1,246  
1,246  
1,246  
1,246  
3,665  
51,369  
48,449  
55,371  
45,382  
47,996  
51,227  
48,307  
55,229  
45,240  
47,807  
142  
142  
142  
142  
190  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0