Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
635,767  
656,260  
546,874  
605,607  
682,706  
603,567  
624,486  
514,180  
574,023  
649,694  
38,112  
36,537  
8,734  
13,410  
20,550  
0  
0  
0  
0  
0  
303,139  
300,895  
335,919  
407,838  
448,422  
256,724  
270,394  
165,428  
150,021  
175,752  
5,592  
16,660  
4,100  
2,754  
4,969  
32,199  
31,774  
32,694  
31,584  
33,012  
503  
501  
501  
501  
501  
9,889  
9,538  
10,038  
8,703  
9,068  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
136  
136  
136  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
21,671  
21,599  
22,019  
22,244  
23,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
635,767  
656,260  
546,874  
605,607  
682,706  
590,385  
608,263  
501,675  
561,572  
639,229  
589,139  
604,598  
498,010  
557,874  
633,065  
1,246  
3,665  
3,665  
3,698  
6,164  
45,382  
47,996  
45,199  
44,036  
43,477  
45,240  
47,807  
45,009  
43,846  
43,288  
142  
190  
190  
190  
190  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0