Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
655,101  
635,767  
656,260  
546,874  
605,607  
623,826  
603,567  
624,486  
514,180  
574,023  
14,119  
38,112  
36,537  
8,734  
13,410  
0  
0  
0  
0  
0  
328,637  
303,139  
300,895  
335,919  
407,838  
274,585  
256,724  
270,394  
165,428  
150,021  
6,485  
5,592  
16,660  
4,100  
2,754  
31,275  
32,199  
31,774  
32,694  
31,584  
503  
503  
501  
501  
501  
9,398  
9,889  
9,538  
10,038  
8,703  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
136  
136  
136  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
21,237  
21,671  
21,599  
22,019  
22,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
655,101  
635,767  
656,260  
546,874  
605,607  
599,729  
590,385  
608,263  
501,675  
561,572  
598,484  
589,139  
604,598  
498,010  
557,874  
1,246  
1,246  
3,665  
3,665  
3,698  
55,371  
45,382  
47,996  
45,199  
44,036  
55,229  
45,240  
47,807  
45,009  
43,846  
142  
142  
190  
190  
190  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0