Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
616,587  
862,495  
791,894  
862,765  
762,227  
582,626  
828,038  
756,979  
826,963  
730,257  
44,350  
162,971  
94,567  
125,180  
111,297  
0  
0  
0  
0  
0  
369,324  
409,391  
425,086  
431,987  
414,310  
166,237  
244,979  
226,468  
259,867  
203,432  
2,715  
10,697  
10,858  
9,929  
1,219  
33,961  
34,456  
34,915  
35,802  
31,970  
503  
503  
503  
503  
503  
12,965  
13,273  
13,447  
14,090  
10,450  
0  
0  
0  
0  
0  
309  
153  
136  
136  
264  
0  
0  
0  
0  
0  
20,183  
20,528  
20,829  
21,073  
20,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
616,587  
862,495  
791,894  
862,765  
762,227  
563,886  
811,251  
734,934  
807,313  
710,858  
563,886  
811,251  
734,934  
807,313  
709,613  
0  
0  
0  
0  
1,246  
52,701  
51,243  
56,960  
55,452  
51,369  
52,606  
51,148  
56,865  
55,358  
51,227  
95  
95  
95  
95  
142  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0