Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
791,894  
862,765  
762,227  
641,029  
655,101  
756,979  
826,963  
730,257  
610,502  
623,826  
94,567  
125,180  
111,297  
51,679  
14,119  
0  
0  
0  
0  
0  
425,086  
431,987  
414,310  
376,153  
328,637  
226,468  
259,867  
203,432  
181,686  
274,585  
10,858  
9,929  
1,219  
984  
6,485  
34,915  
35,802  
31,970  
30,527  
31,275  
503  
503  
503  
503  
503  
13,447  
14,090  
10,450  
8,908  
9,398  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
136  
264  
136  
136  
0  
0  
0  
0  
0  
20,829  
21,073  
20,754  
20,980  
21,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
791,894  
862,765  
762,227  
641,029  
655,101  
734,934  
807,313  
710,858  
592,580  
599,729  
734,934  
807,313  
709,613  
591,334  
598,484  
0  
0  
1,246  
1,246  
1,246  
56,960  
55,452  
51,369  
48,449  
55,371  
56,865  
55,358  
51,227  
48,307  
55,229  
95  
95  
142  
142  
142  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0