Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
109,457  
128,806  
130,453  
130,206  
142,811  
59,724  
79,125  
79,867  
78,039  
89,642  
4,400  
2,395  
2,397  
4,037  
6,574  
0  
0  
0  
0  
0  
32,976  
54,227  
55,373  
55,070  
63,663  
17,210  
17,782  
17,873  
17,723  
17,465  
5,138  
4,721  
4,224  
1,209  
1,939  
49,733  
49,681  
50,587  
52,167  
53,169  
3  
-708  
-708  
3  
3  
25,628  
26,247  
26,854  
27,229  
27,871  
20,988  
21,317  
21,551  
21,786  
22,020  
210  
210  
144  
231  
144  
263  
358  
368  
368  
370  
2,641  
2,258  
2,378  
2,550  
2,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
109,457  
128,806  
130,453  
130,206  
142,811  
96,287  
110,872  
109,728  
108,316  
115,090  
56,987  
56,737  
74,962  
74,082  
80,411  
39,301  
54,135  
34,767  
34,234  
34,679  
13,169  
17,934  
20,725  
21,890  
27,721  
13,169  
17,934  
20,725  
21,890  
27,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0