Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
107,525  
106,240  
98,061  
109,457  
128,806  
59,998  
58,080  
48,967  
59,724  
79,125  
4,722  
4,411  
5,600  
4,400  
2,395  
0  
0  
0  
0  
0  
35,593  
34,109  
24,786  
32,976  
54,227  
17,476  
17,356  
17,362  
17,210  
17,782  
2,207  
2,204  
1,219  
5,138  
4,721  
47,527  
48,160  
49,095  
49,733  
49,681  
0  
0  
3  
3  
-708  
24,477  
24,629  
25,151  
25,628  
26,247  
20,379  
20,613  
20,848  
20,988  
21,317  
0  
268  
260  
210  
210  
198  
198  
214  
263  
358  
2,473  
2,451  
2,619  
2,641  
2,258  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
107,525  
106,240  
98,061  
109,457  
128,806  
100,188  
96,862  
88,017  
96,287  
110,872  
68,487  
64,262  
69,379  
56,987  
56,737  
31,700  
32,599  
18,638  
39,301  
54,135  
7,337  
9,378  
10,044  
13,169  
17,934  
7,337  
9,378  
10,044  
13,169  
17,934  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0