Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,811  
164,705  
184,791  
193,211  
210,302  
89,642  
111,100  
129,640  
136,855  
154,986  
6,574  
7,550  
5,109  
3,765  
5,029  
0  
0  
0  
0  
0  
63,663  
37,528  
59,138  
71,136  
82,912  
17,465  
58,522  
60,775  
60,801  
64,841  
1,939  
7,500  
4,618  
1,152  
2,204  
53,169  
53,605  
55,151  
56,356  
55,315  
3  
0  
0  
0  
16  
27,871  
28,445  
29,065  
29,620  
28,991  
22,020  
22,254  
22,489  
22,723  
22,958  
144  
202  
144  
144  
144  
370  
348  
348  
388  
348  
2,761  
2,356  
3,105  
3,480  
2,858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,811  
164,705  
184,791  
193,211  
210,302  
115,090  
127,152  
145,159  
153,432  
166,667  
80,411  
70,636  
68,114  
90,492  
104,353  
34,679  
56,515  
77,045  
62,940  
62,313  
27,721  
37,553  
39,632  
39,779  
43,635  
27,721  
37,553  
39,632  
39,779  
43,635  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0