Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,791  
193,211  
210,302  
213,976  
254,753  
129,640  
136,855  
154,986  
157,502  
196,029  
5,109  
3,765  
5,029  
5,345  
1,490  
0  
0  
0  
0  
0  
59,138  
71,136  
82,912  
103,041  
73,619  
60,775  
60,801  
64,841  
42,172  
112,721  
4,618  
1,152  
2,204  
6,944  
8,200  
55,151  
56,356  
55,315  
56,474  
58,723  
0  
0  
16  
0  
0  
29,065  
29,620  
28,991  
29,498  
31,127  
22,489  
22,723  
22,958  
23,192  
23,427  
144  
144  
144  
0  
0  
348  
388  
348  
362  
362  
3,105  
3,480  
2,858  
3,421  
3,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,791  
193,211  
210,302  
213,976  
254,753  
145,159  
153,432  
166,667  
165,008  
213,186  
68,114  
90,492  
104,353  
52,891  
52,319  
77,045  
62,940  
62,313  
112,117  
160,867  
39,632  
39,779  
43,635  
48,967  
41,567  
39,632  
39,779  
43,635  
48,967  
41,567  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0