Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,750  
109,457  
128,806  
130,453  
130,206  
62,794  
59,724  
79,125  
79,867  
78,039  
5,600  
4,400  
2,395  
2,397  
4,037  
0  
0  
0  
0  
0  
34,127  
32,976  
54,227  
55,373  
55,070  
17,368  
17,210  
17,782  
17,873  
17,723  
5,700  
5,138  
4,721  
4,224  
1,209  
48,956  
49,733  
49,681  
50,587  
52,167  
0  
3  
-708  
-708  
3  
25,270  
25,628  
26,247  
26,854  
27,229  
20,660  
20,988  
21,317  
21,551  
21,786  
144  
210  
210  
144  
231  
263  
263  
358  
368  
368  
2,619  
2,641  
2,258  
2,378  
2,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,750  
109,457  
128,806  
130,453  
130,206  
101,255  
96,287  
110,872  
109,728  
108,316  
82,187  
56,987  
56,737  
74,962  
74,082  
19,069  
39,301  
54,135  
34,767  
34,234  
10,494  
13,169  
17,934  
20,725  
21,890  
10,494  
13,169  
17,934  
20,725  
21,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0