Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,240  
98,061  
109,457  
128,806  
130,453  
58,080  
48,967  
59,724  
79,125  
79,867  
4,411  
5,600  
4,400  
2,395  
2,397  
0  
0  
0  
0  
0  
34,109  
24,786  
32,976  
54,227  
55,373  
17,356  
17,362  
17,210  
17,782  
17,873  
2,204  
1,219  
5,138  
4,721  
4,224  
48,160  
49,095  
49,733  
49,681  
50,587  
0  
3  
3  
-708  
-708  
24,629  
25,151  
25,628  
26,247  
26,854  
20,613  
20,848  
20,988  
21,317  
21,551  
268  
260  
210  
210  
144  
198  
214  
263  
358  
368  
2,451  
2,619  
2,641  
2,258  
2,378  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,240  
98,061  
109,457  
128,806  
130,453  
96,862  
88,017  
96,287  
110,872  
109,728  
64,262  
69,379  
56,987  
56,737  
74,962  
32,599  
18,638  
39,301  
54,135  
34,767  
9,378  
10,044  
13,169  
17,934  
20,725  
9,378  
10,044  
13,169  
17,934  
20,725  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0