Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,835  
142,811  
164,705  
184,791  
193,211  
91,381  
89,642  
111,100  
129,640  
136,855  
4,038  
6,574  
7,550  
5,109  
3,765  
0  
0  
0  
0  
0  
64,727  
63,663  
37,528  
59,138  
71,136  
17,726  
17,465  
58,522  
60,775  
60,801  
4,889  
1,939  
7,500  
4,618  
1,152  
51,454  
53,169  
53,605  
55,151  
56,356  
-711  
3  
0  
0  
0  
27,229  
27,871  
28,445  
29,065  
29,620  
21,786  
22,020  
22,254  
22,489  
22,723  
231  
144  
202  
144  
144  
370  
370  
348  
348  
388  
2,550  
2,761  
2,356  
3,105  
3,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,835  
142,811  
164,705  
184,791  
193,211  
117,587  
115,090  
127,152  
145,159  
153,432  
83,032  
80,411  
70,636  
68,114  
90,492  
34,555  
34,679  
56,515  
77,045  
62,940  
25,247  
27,721  
37,553  
39,632  
39,779  
25,247  
27,721  
37,553  
39,632  
39,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0