Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
3,403,742  
3,107,865  
3,246,026  
3,262,175  
3,034,955  
91,237  
97,055  
112,516  
138,647  
187,193  
278,095  
580,095  
581,644  
581,644  
850,436  
2,633,515  
2,011,874  
2,009,952  
2,018,783  
1,478,389  
393,285  
414,758  
538,349  
517,896  
508,058  
7,611  
4,084  
3,564  
5,205  
10,880  
3,977,993  
3,875,172  
3,764,824  
3,768,735  
3,724,343  
249,536  
249,199  
227,541  
213,823  
191,226  
2,592,258  
2,552,324  
2,547,501  
2,566,098  
2,561,356  
106,825  
108,217  
107,986  
109,378  
108,368  
656,450  
604,656  
515,134  
501,151  
480,709  
56,463  
49,283  
49,167  
49,167  
41,549  
316,461  
311,493  
317,495  
329,117  
341,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
4,139,348  
4,322,898  
4,371,221  
4,393,775  
4,593,764  
1,161,374  
1,437,089  
1,346,594  
1,373,025  
1,054,414  
2,977,974  
2,885,809  
3,024,627  
3,020,749  
3,539,351  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0