Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
3,107,865  
3,246,026  
3,262,175  
3,034,955  
3,145,185  
97,055  
112,516  
138,647  
187,193  
216,317  
580,095  
581,644  
581,644  
850,436  
835,400  
2,011,874  
2,009,952  
2,018,783  
1,478,389  
1,541,536  
414,758  
538,349  
517,896  
508,058  
533,015  
4,084  
3,564  
5,205  
10,880  
18,917  
3,875,172  
3,764,824  
3,768,735  
3,724,343  
3,665,323  
249,199  
227,541  
213,823  
191,226  
157,407  
2,552,324  
2,547,501  
2,566,098  
2,561,356  
2,868,003  
108,217  
107,986  
109,378  
108,368  
108,928  
604,656  
515,134  
501,151  
480,709  
467,060  
49,283  
49,167  
49,167  
41,549  
37,805  
311,493  
317,495  
329,117  
341,136  
26,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
4,322,898  
4,371,221  
4,393,775  
4,593,764  
4,647,133  
1,437,089  
1,346,594  
1,373,025  
1,054,414  
1,105,752  
2,885,809  
3,024,627  
3,020,749  
3,539,351  
3,541,381  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0