Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
6,691,284  
5,730,656  
3,262,175  
3,034,955  
3,145,185  
3,084,011  
2,733,911  
138,647  
187,193  
216,317  
282,098  
358,965  
581,644  
850,436  
835,400  
458,400  
474,400  
2,018,783  
1,478,389  
1,541,536  
1,822,890  
1,567,871  
517,896  
508,058  
533,015  
497,135  
314,503  
5,205  
10,880  
18,917  
23,488  
18,171  
3,768,735  
3,724,343  
3,665,323  
3,607,273  
2,996,745  
213,823  
191,226  
157,407  
221,222  
216,421  
2,566,098  
2,561,356  
2,868,003  
664,423  
291,051  
109,378  
108,368  
108,928  
109,488  
110,047  
501,151  
480,709  
467,060  
2,551,586  
2,325,938  
49,167  
41,549  
37,805  
36,947  
36,947  
329,117  
341,136  
26,122  
23,608  
16,342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
6,691,284  
5,730,656  
4,393,775  
4,593,764  
4,647,133  
4,574,760  
3,882,896  
1,373,025  
1,054,414  
1,105,752  
1,186,625  
671,243  
3,020,749  
3,539,351  
3,541,381  
3,388,135  
3,211,654  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
2,116,524  
1,847,760  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
2,116,524  
1,847,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0