Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,421,269  
8,449,500  
8,083,169  
8,320,158  
7,987,143  
3,921,936  
3,965,505  
3,052,204  
3,302,930  
3,003,735  
80,610  
111,788  
124,223  
375,734  
151,528  
280,048  
279,782  
279,039  
297,291  
279,039  
2,824,065  
2,865,884  
2,068,091  
2,061,828  
1,988,272  
720,375  
692,827  
571,066  
539,451  
565,664  
16,838  
15,224  
9,786  
28,625  
19,232  
4,499,333  
4,483,995  
5,030,965  
5,017,228  
4,983,407  
930,590  
932,290  
1,250,356  
1,247,398  
1,297,261  
2,590,806  
2,598,653  
2,637,195  
2,667,114  
2,673,777  
103,032  
104,338  
104,020  
106,081  
105,776  
547,088  
514,073  
710,548  
665,999  
564,285  
27,822  
27,822  
27,946  
28,919  
28,827  
299,995  
306,820  
300,900  
301,719  
313,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,421,269  
8,449,500  
8,083,169  
8,320,158  
7,987,143  
5,043,681  
5,086,341  
4,713,457  
4,965,089  
4,631,527  
1,898,528  
2,046,011  
1,541,590  
1,768,114  
1,547,328  
3,145,153  
3,040,330  
3,171,867  
3,196,975  
3,084,199  
3,377,588  
3,363,159  
3,369,712  
3,355,068  
3,355,616  
3,377,588  
3,363,159  
3,369,712  
3,355,068  
3,355,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0