Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,987,143  
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
3,003,735  
3,013,119  
3,403,742  
3,107,865  
3,246,026  
151,528  
122,837  
91,237  
97,055  
112,516  
279,039  
279,039  
278,095  
580,095  
581,644  
1,988,272  
2,096,496  
2,633,515  
2,011,874  
2,009,952  
565,664  
500,892  
393,285  
414,758  
538,349  
19,232  
13,856  
7,611  
4,084  
3,564  
4,983,407  
4,987,419  
3,977,993  
3,875,172  
3,764,824  
1,297,261  
1,305,202  
249,536  
249,199  
227,541  
2,673,777  
2,719,127  
2,592,258  
2,552,324  
2,547,501  
105,776  
107,095  
106,825  
108,217  
107,986  
564,285  
507,882  
656,450  
604,656  
515,134  
28,827  
28,827  
56,463  
49,283  
49,167  
313,481  
319,285  
316,461  
311,493  
317,495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,987,143  
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
4,631,527  
4,644,347  
4,139,348  
4,322,898  
4,371,221  
1,547,328  
1,635,282  
1,161,374  
1,437,089  
1,346,594  
3,084,199  
3,009,065  
2,977,974  
2,885,809  
3,024,627  
3,355,616  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
3,355,616  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0