Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
6,691,284  
3,246,026  
3,262,175  
3,034,955  
3,145,185  
3,084,011  
112,516  
138,647  
187,193  
216,317  
282,098  
581,644  
581,644  
850,436  
835,400  
458,400  
2,009,952  
2,018,783  
1,478,389  
1,541,536  
1,822,890  
538,349  
517,896  
508,058  
533,015  
497,135  
3,564  
5,205  
10,880  
18,917  
23,488  
3,764,824  
3,768,735  
3,724,343  
3,665,323  
3,607,273  
227,541  
213,823  
191,226  
157,407  
221,222  
2,547,501  
2,566,098  
2,561,356  
2,868,003  
664,423  
107,986  
109,378  
108,368  
108,928  
109,488  
515,134  
501,151  
480,709  
467,060  
2,551,586  
49,167  
49,167  
41,549  
37,805  
36,947  
317,495  
329,117  
341,136  
26,122  
23,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,010,849  
7,030,910  
6,759,299  
6,810,508  
6,691,284  
4,371,221  
4,393,775  
4,593,764  
4,647,133  
4,574,760  
1,346,594  
1,373,025  
1,054,414  
1,105,752  
1,186,625  
3,024,627  
3,020,749  
3,539,351  
3,541,381  
3,388,135  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
2,116,524  
2,639,628  
2,637,136  
2,165,535  
2,163,376  
2,116,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0