Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,449,500  
8,083,169  
8,320,158  
7,987,143  
8,000,539  
3,965,505  
3,052,204  
3,302,930  
3,003,735  
3,013,119  
111,788  
124,223  
375,734  
151,528  
122,837  
279,782  
279,039  
297,291  
279,039  
279,039  
2,865,884  
2,068,091  
2,061,828  
1,988,272  
2,096,496  
692,827  
571,066  
539,451  
565,664  
500,892  
15,224  
9,786  
28,625  
19,232  
13,856  
4,483,995  
5,030,965  
5,017,228  
4,983,407  
4,987,419  
932,290  
1,250,356  
1,247,398  
1,297,261  
1,305,202  
2,598,653  
2,637,195  
2,667,114  
2,673,777  
2,719,127  
104,338  
104,020  
106,081  
105,776  
107,095  
514,073  
710,548  
665,999  
564,285  
507,882  
27,822  
27,946  
28,919  
28,827  
28,827  
306,820  
300,900  
301,719  
313,481  
319,285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,449,500  
8,083,169  
8,320,158  
7,987,143  
8,000,539  
5,086,341  
4,713,457  
4,965,089  
4,631,527  
4,644,347  
2,046,011  
1,541,590  
1,768,114  
1,547,328  
1,635,282  
3,040,330  
3,171,867  
3,196,975  
3,084,199  
3,009,065  
3,363,159  
3,369,712  
3,355,068  
3,355,616  
3,356,191  
3,363,159  
3,369,712  
3,355,068  
3,355,616  
3,356,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0