Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,320,158  
7,987,143  
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
3,302,930  
3,003,735  
3,013,119  
3,403,742  
3,107,865  
375,734  
151,528  
122,837  
91,237  
97,055  
297,291  
279,039  
279,039  
278,095  
580,095  
2,061,828  
1,988,272  
2,096,496  
2,633,515  
2,011,874  
539,451  
565,664  
500,892  
393,285  
414,758  
28,625  
19,232  
13,856  
7,611  
4,084  
5,017,228  
4,983,407  
4,987,419  
3,977,993  
3,875,172  
1,247,398  
1,297,261  
1,305,202  
249,536  
249,199  
2,667,114  
2,673,777  
2,719,127  
2,592,258  
2,552,324  
106,081  
105,776  
107,095  
106,825  
108,217  
665,999  
564,285  
507,882  
656,450  
604,656  
28,919  
28,827  
28,827  
56,463  
49,283  
301,719  
313,481  
319,285  
316,461  
311,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,320,158  
7,987,143  
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
4,965,089  
4,631,527  
4,644,347  
4,139,348  
4,322,898  
1,768,114  
1,547,328  
1,635,282  
1,161,374  
1,437,089  
3,196,975  
3,084,199  
3,009,065  
2,977,974  
2,885,809  
3,355,068  
3,355,616  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
3,355,068  
3,355,616  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0