Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
3,013,119  
3,403,742  
3,107,865  
3,246,026  
3,262,175  
122,837  
91,237  
97,055  
112,516  
138,647  
279,039  
278,095  
580,095  
581,644  
581,644  
2,096,496  
2,633,515  
2,011,874  
2,009,952  
2,018,783  
500,892  
393,285  
414,758  
538,349  
517,896  
13,856  
7,611  
4,084  
3,564  
5,205  
4,987,419  
3,977,993  
3,875,172  
3,764,824  
3,768,735  
1,305,202  
249,536  
249,199  
227,541  
213,823  
2,719,127  
2,592,258  
2,552,324  
2,547,501  
2,566,098  
107,095  
106,825  
108,217  
107,986  
109,378  
507,882  
656,450  
604,656  
515,134  
501,151  
28,827  
56,463  
49,283  
49,167  
49,167  
319,285  
316,461  
311,493  
317,495  
329,117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,000,539  
7,381,735  
6,983,038  
7,010,849  
7,030,910  
4,644,347  
4,139,348  
4,322,898  
4,371,221  
4,393,775  
1,635,282  
1,161,374  
1,437,089  
1,346,594  
1,373,025  
3,009,065  
2,977,974  
2,885,809  
3,024,627  
3,020,749  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
3,356,191  
3,242,388  
2,660,140  
2,639,628  
2,637,136  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0