Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,555  
196,478  
210,226  
196,957  
212,597  
24,333  
21,511  
32,770  
16,989  
29,942  
2,337  
3,976  
3,622  
1,040  
1,793  
300  
300  
300  
300  
300  
19,466  
14,795  
26,554  
13,582  
26,023  
2,223  
2,160  
2,257  
2,061  
1,818  
6  
280  
36  
6  
8  
172,222  
174,967  
177,457  
179,967  
182,655  
500  
500  
0  
0  
0  
166,407  
168,955  
170,136  
172,472  
174,854  
4,177  
4,318  
5,705  
5,824  
5,943  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
955  
1,010  
1,432  
1,488  
1,676  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,555  
196,478  
210,226  
196,957  
212,597  
117,964  
118,444  
131,297  
118,575  
133,058  
32,584  
32,764  
32,457  
19,723  
34,206  
85,380  
85,680  
98,840  
98,852  
98,852  
78,590  
78,034  
78,929  
78,382  
79,540  
78,590  
78,034  
78,929  
78,382  
79,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0