Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,226  
196,957  
212,597  
203,329  
213,277  
32,770  
16,989  
29,942  
19,544  
28,359  
3,622  
1,040  
1,793  
2,715  
3,196  
300  
300  
300  
300  
800  
26,554  
13,582  
26,023  
14,971  
22,283  
2,257  
2,061  
1,818  
1,549  
1,284  
36  
6  
8  
10  
796  
177,457  
179,967  
182,655  
183,786  
184,919  
0  
0  
0  
0  
0  
170,136  
172,472  
174,854  
174,463  
176,487  
5,705  
5,824  
5,943  
6,061  
6,180  
0  
0  
0  
1,395  
725  
184  
184  
184  
184  
184  
1,432  
1,488  
1,676  
1,683  
1,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,226  
196,957  
212,597  
203,329  
213,277  
131,297  
118,575  
133,058  
122,099  
131,350  
32,457  
19,723  
34,206  
25,347  
25,456  
98,840  
98,852  
98,852  
96,752  
105,894  
78,929  
78,382  
79,540  
81,231  
81,927  
78,929  
78,382  
79,540  
81,231  
81,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0