Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,496  
193,396  
194,389  
194,015  
204,889  
38,834  
30,252  
28,802  
26,014  
34,904  
1,555  
1,201  
1,554  
1,646  
2,945  
300  
300  
300  
300  
300  
35,610  
27,000  
25,459  
22,073  
29,094  
1,353  
1,737  
1,475  
1,995  
2,559  
16  
15  
14  
0  
7  
160,662  
163,144  
165,587  
168,001  
169,984  
507  
507  
507  
500  
500  
159,508  
161,887  
164,265  
166,652  
164,398  
0  
0  
0  
0  
4,059  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
464  
567  
631  
666  
844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,496  
193,396  
194,389  
194,015  
204,889  
128,580  
120,436  
120,591  
119,091  
127,826  
59,749  
51,604  
51,760  
34,011  
42,746  
68,831  
68,831  
68,831  
85,080  
85,080  
70,916  
72,961  
73,798  
74,925  
77,062  
70,916  
72,961  
73,798  
74,925  
77,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0