Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,015  
204,889  
196,555  
196,478  
210,226  
26,014  
34,904  
24,333  
21,511  
32,770  
1,646  
2,945  
2,337  
3,976  
3,622  
300  
300  
300  
300  
300  
22,073  
29,094  
19,466  
14,795  
26,554  
1,995  
2,559  
2,223  
2,160  
2,257  
0  
7  
6  
280  
36  
168,001  
169,984  
172,222  
174,967  
177,457  
500  
500  
500  
500  
0  
166,652  
164,398  
166,407  
168,955  
170,136  
0  
4,059  
4,177  
4,318  
5,705  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
666  
844  
955  
1,010  
1,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,015  
204,889  
196,555  
196,478  
210,226  
119,091  
127,826  
117,964  
118,444  
131,297  
34,011  
42,746  
32,584  
32,764  
32,457  
85,080  
85,080  
85,380  
85,680  
98,840  
74,925  
77,062  
78,590  
78,034  
78,929  
74,925  
77,062  
78,590  
78,034  
78,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0