Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,889  
196,555  
196,478  
210,226  
196,957  
34,904  
24,333  
21,511  
32,770  
16,989  
2,945  
2,337  
3,976  
3,622  
1,040  
300  
300  
300  
300  
300  
29,094  
19,466  
14,795  
26,554  
13,582  
2,559  
2,223  
2,160  
2,257  
2,061  
7  
6  
280  
36  
6  
169,984  
172,222  
174,967  
177,457  
179,967  
500  
500  
500  
0  
0  
164,398  
166,407  
168,955  
170,136  
172,472  
4,059  
4,177  
4,318  
5,705  
5,824  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
844  
955  
1,010  
1,432  
1,488  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,889  
196,555  
196,478  
210,226  
196,957  
127,826  
117,964  
118,444  
131,297  
118,575  
42,746  
32,584  
32,764  
32,457  
19,723  
85,080  
85,380  
85,680  
98,840  
98,852  
77,062  
78,590  
78,034  
78,929  
78,382  
77,062  
78,590  
78,034  
78,929  
78,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0