Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,329  
213,277  
206,290  
207,156  
207,610  
19,544  
28,359  
20,076  
18,626  
24,572  
2,715  
3,196  
2,482  
3,131  
3,374  
300  
800  
1,800  
800  
800  
14,971  
22,283  
13,472  
12,233  
18,343  
1,549  
1,284  
1,344  
1,192  
1,367  
10  
796  
978  
1,270  
688  
183,786  
184,919  
186,214  
188,531  
183,038  
0  
0  
0  
0  
0  
174,463  
176,487  
178,820  
181,183  
175,092  
6,061  
6,180  
6,305  
6,431  
6,556  
1,395  
725  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
516  
1,683  
1,343  
905  
733  
874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,329  
213,277  
206,290  
207,156  
207,610  
122,099  
131,350  
123,612  
125,331  
125,727  
25,347  
25,456  
15,007  
26,267  
28,397  
96,752  
105,894  
108,605  
99,064  
97,330  
81,231  
81,927  
82,678  
81,825  
81,883  
81,231  
81,927  
82,678  
81,825  
81,883  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0