Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,957  
212,597  
203,329  
213,277  
206,290  
16,989  
29,942  
19,544  
28,359  
20,076  
1,040  
1,793  
2,715  
3,196  
2,482  
300  
300  
300  
800  
1,800  
13,582  
26,023  
14,971  
22,283  
13,472  
2,061  
1,818  
1,549  
1,284  
1,344  
6  
8  
10  
796  
978  
179,967  
182,655  
183,786  
184,919  
186,214  
0  
0  
0  
0  
0  
172,472  
174,854  
174,463  
176,487  
178,820  
5,824  
5,943  
6,061  
6,180  
6,305  
0  
0  
1,395  
725  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
1,488  
1,676  
1,683  
1,343  
905  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,957  
212,597  
203,329  
213,277  
206,290  
118,575  
133,058  
122,099  
131,350  
123,612  
19,723  
34,206  
25,347  
25,456  
15,007  
98,852  
98,852  
96,752  
105,894  
108,605  
78,382  
79,540  
81,231  
81,927  
82,678  
78,382  
79,540  
81,231  
81,927  
82,678  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0