Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắk (DLD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
193,396  
194,389  
194,015  
204,889  
196,555  
30,252  
28,802  
26,014  
34,904  
24,333  
1,201  
1,554  
1,646  
2,945  
2,337  
300  
300  
300  
300  
300  
27,000  
25,459  
22,073  
29,094  
19,466  
1,737  
1,475  
1,995  
2,559  
2,223  
15  
14  
0  
7  
6  
163,144  
165,587  
168,001  
169,984  
172,222  
507  
507  
500  
500  
500  
161,887  
164,265  
166,652  
164,398  
166,407  
0  
0  
0  
4,059  
4,177  
0  
0  
0  
0  
0  
184  
184  
184  
184  
184  
567  
631  
666  
844  
955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
193,396  
194,389  
194,015  
204,889  
196,555  
120,436  
120,591  
119,091  
127,826  
117,964  
51,604  
51,760  
34,011  
42,746  
32,584  
68,831  
68,831  
85,080  
85,080  
85,380  
72,961  
73,798  
74,925  
77,062  
78,590  
72,961  
73,798  
74,925  
77,062  
78,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0