Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,949  
291,515  
56,787  
54,974  
54,450  
213,988  
253,460  
33,182  
30,729  
29,627  
3,069  
2,903  
1,676  
1,174  
1,271  
0  
0  
0  
0  
0  
168,165  
181,488  
31,058  
29,034  
28,129  
42,381  
68,640  
0  
0  
0  
374  
428  
449  
520  
226  
36,961  
38,055  
23,604  
24,245  
24,823  
184  
184  
0  
0  
0  
35,074  
36,015  
23,246  
23,862  
24,399  
0  
0  
0  
0  
0  
94  
94  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,608  
1,762  
358  
383  
424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,949  
291,515  
56,787  
54,974  
54,450  
61,106  
105,228  
5,728  
6,068  
6,593  
42,558  
86,679  
3,018  
3,358  
3,328  
18,549  
18,549  
2,710  
2,710  
3,265  
189,843  
186,287  
51,058  
48,906  
47,856  
189,843  
186,287  
51,058  
48,906  
47,856  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0