Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,344,744  
287,598  
313,384  
247,282  
248,086  
1,993,657  
175,127  
203,678  
212,710  
212,350  
100,596  
2,714  
4,870  
4,736  
3,236  
0  
0  
0  
0  
0  
1,416,003  
126,941  
153,720  
163,129  
164,836  
451,038  
45,249  
44,733  
44,309  
43,751  
26,021  
224  
356  
536  
527  
351,087  
112,471  
109,705  
34,573  
35,736  
271,072  
80,184  
76,184  
184  
184  
22,649  
30,366  
31,465  
32,563  
33,662  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57,366  
1,921  
2,056  
1,825  
1,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,344,744  
287,598  
313,384  
247,282  
248,086  
1,288,017  
87,960  
118,069  
55,954  
57,945  
364,958  
74,804  
105,565  
42,135  
44,618  
923,059  
13,156  
12,505  
13,820  
13,327  
1,056,727  
199,638  
195,314  
191,328  
190,142  
1,056,727  
199,638  
195,314  
191,328  
190,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0