Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,400,925  
2,379,035  
2,335,859  
2,563,376  
2,344,744  
1,797,711  
1,734,767  
1,705,618  
2,222,578  
1,993,657  
6,537  
9,186  
12,729  
103,950  
100,596  
0  
0  
0  
0  
0  
1,249,624  
1,205,073  
1,173,849  
1,574,301  
1,416,003  
512,751  
492,881  
490,928  
512,452  
451,038  
28,800  
27,628  
28,112  
31,875  
26,021  
603,213  
644,268  
630,241  
340,798  
351,087  
531,862  
570,766  
554,567  
243,230  
271,072  
20,026  
20,675  
21,326  
21,979  
22,649  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
51,326  
52,827  
54,348  
75,589  
57,366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,400,925  
2,379,035  
2,335,859  
2,563,376  
2,344,744  
1,328,730  
1,308,631  
1,265,553  
1,305,607  
1,288,017  
321,203  
325,367  
743,197  
411,235  
364,958  
1,007,527  
983,265  
522,356  
894,372  
923,059  
1,072,195  
1,070,404  
1,070,306  
1,257,770  
1,056,727  
1,072,195  
1,070,404  
1,070,306  
1,257,770  
1,056,727  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0