Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,282  
248,086  
250,949  
291,515  
56,787  
212,710  
212,350  
213,988  
253,460  
33,182  
4,736  
3,236  
3,069  
2,903  
1,676  
0  
0  
0  
0  
0  
163,129  
164,836  
168,165  
181,488  
31,058  
44,309  
43,751  
42,381  
68,640  
0  
536  
527  
374  
428  
449  
34,573  
35,736  
36,961  
38,055  
23,604  
184  
184  
184  
184  
0  
32,563  
33,662  
35,074  
36,015  
23,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
94  
94  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,825  
1,889  
1,608  
1,762  
358  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,282  
248,086  
250,949  
291,515  
56,787  
55,954  
57,945  
61,106  
105,228  
5,728  
42,135  
44,618  
42,558  
86,679  
3,018  
13,820  
13,327  
18,549  
18,549  
2,710  
191,328  
190,142  
189,843  
186,287  
51,058  
191,328  
190,142  
189,843  
186,287  
51,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0