Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,515  
56,787  
54,974  
54,450  
53,871  
253,460  
33,182  
30,729  
29,627  
28,840  
2,903  
1,676  
1,174  
1,271  
1,047  
0  
0  
0  
0  
0  
181,488  
31,058  
29,034  
28,129  
27,498  
68,640  
0  
0  
0  
0  
428  
449  
520  
226  
295  
38,055  
23,604  
24,245  
24,823  
25,031  
184  
0  
0  
0  
0  
36,015  
23,246  
23,862  
24,399  
25,017  
0  
0  
0  
0  
0  
94  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,762  
358  
383  
424  
14  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,515  
56,787  
54,974  
54,450  
53,871  
105,228  
5,728  
6,068  
6,593  
7,040  
86,679  
3,018  
3,358  
3,328  
3,775  
18,549  
2,710  
2,710  
3,265  
3,265  
186,287  
51,058  
48,906  
47,856  
46,831  
186,287  
51,058  
48,906  
47,856  
46,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0