Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,335,859  
2,563,376  
2,344,744  
287,598  
313,384  
1,705,618  
2,222,578  
1,993,657  
175,127  
203,678  
12,729  
103,950  
100,596  
2,714  
4,870  
0  
0  
0  
0  
0  
1,173,849  
1,574,301  
1,416,003  
126,941  
153,720  
490,928  
512,452  
451,038  
45,249  
44,733  
28,112  
31,875  
26,021  
224  
356  
630,241  
340,798  
351,087  
112,471  
109,705  
554,567  
243,230  
271,072  
80,184  
76,184  
21,326  
21,979  
22,649  
30,366  
31,465  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,348  
75,589  
57,366  
1,921  
2,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,335,859  
2,563,376  
2,344,744  
287,598  
313,384  
1,265,553  
1,305,607  
1,288,017  
87,960  
118,069  
743,197  
411,235  
364,958  
74,804  
105,565  
522,356  
894,372  
923,059  
13,156  
12,505  
1,070,306  
1,257,770  
1,056,727  
199,638  
195,314  
1,070,306  
1,257,770  
1,056,727  
199,638  
195,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0