Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,297  
250,869  
230,335  
231,719  
231,751  
294,048  
242,986  
221,186  
221,835  
223,369  
41,438  
29,461  
31,329  
45,243  
56,982  
0  
0  
0  
0  
0  
165,817  
151,354  
125,343  
127,197  
118,217  
80,147  
58,839  
59,692  
46,356  
45,338  
6,646  
3,332  
4,822  
3,041  
2,832  
8,249  
7,883  
9,149  
9,883  
8,382  
20  
20  
20  
20  
20  
4,712  
3,591  
3,798  
4,005  
8,362  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,517  
4,272  
5,331  
5,858  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,297  
250,869  
230,335  
231,719  
231,751  
210,031  
198,944  
178,613  
179,588  
179,673  
210,031  
198,944  
178,613  
179,588  
179,673  
0  
0  
0  
0  
0  
92,265  
51,925  
51,722  
52,131  
52,078  
92,265  
51,925  
51,722  
52,131  
52,078  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0