Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,751  
205,419  
211,496  
229,108  
234,372  
223,369  
196,174  
202,390  
222,655  
232,667  
56,982  
48,555  
52,493  
45,134  
78,938  
0  
0  
0  
0  
0  
118,217  
107,163  
116,916  
113,538  
94,956  
45,338  
38,454  
31,346  
60,762  
53,301  
2,832  
2,003  
1,635  
3,221  
5,471  
8,382  
9,245  
9,106  
6,453  
1,705  
20  
20  
20  
20  
241  
8,362  
1,641  
1,413  
1,323  
1,463  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,584  
7,673  
5,109  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,751  
205,419  
211,496  
229,108  
234,372  
179,673  
151,982  
158,085  
176,045  
181,441  
179,673  
151,982  
158,085  
176,045  
181,441  
0  
0  
0  
0  
0  
52,078  
53,437  
53,411  
53,064  
52,931  
52,078  
53,437  
53,411  
53,064  
52,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0