Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,496  
229,108  
234,372  
187,302  
190,439  
202,390  
222,655  
232,667  
186,347  
189,289  
52,493  
45,134  
78,938  
19,024  
7,977  
0  
0  
0  
0  
0  
116,916  
113,538  
94,956  
85,066  
83,023  
31,346  
60,762  
53,301  
81,472  
96,174  
1,635  
3,221  
5,471  
785  
2,115  
9,106  
6,453  
1,705  
955  
1,149  
20  
20  
241  
20  
20  
1,413  
1,323  
1,463  
881  
977  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,673  
5,109  
0  
54  
153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,496  
229,108  
234,372  
187,302  
190,439  
158,085  
176,045  
181,441  
133,754  
137,269  
158,085  
176,045  
181,441  
133,754  
137,269  
0  
0  
0  
0  
0  
53,411  
53,064  
52,931  
53,548  
53,169  
53,411  
53,064  
52,931  
53,548  
53,169  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0