Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,335  
231,719  
231,751  
205,419  
211,496  
221,186  
221,835  
223,369  
196,174  
202,390  
31,329  
45,243  
56,982  
48,555  
52,493  
0  
0  
0  
0  
0  
125,343  
127,197  
118,217  
107,163  
116,916  
59,692  
46,356  
45,338  
38,454  
31,346  
4,822  
3,041  
2,832  
2,003  
1,635  
9,149  
9,883  
8,382  
9,245  
9,106  
20  
20  
20  
20  
20  
3,798  
4,005  
8,362  
1,641  
1,413  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,331  
5,858  
0  
7,584  
7,673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,335  
231,719  
231,751  
205,419  
211,496  
178,613  
179,588  
179,673  
151,982  
158,085  
178,613  
179,588  
179,673  
151,982  
158,085  
0  
0  
0  
0  
0  
51,722  
52,131  
52,078  
53,437  
53,411  
51,722  
52,131  
52,078  
53,437  
53,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0