Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,372  
187,302  
190,439  
207,210  
225,070  
232,667  
186,347  
189,289  
206,215  
224,021  
78,938  
19,024  
7,977  
6,908  
33,837  
0  
0  
0  
0  
0  
94,956  
85,066  
83,023  
96,004  
96,757  
53,301  
81,472  
96,174  
103,156  
92,668  
5,471  
785  
2,115  
147  
759  
1,705  
955  
1,149  
995  
1,049  
241  
20  
20  
20  
20  
1,463  
881  
977  
945  
1,029  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54  
153  
30  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,372  
187,302  
190,439  
207,210  
225,070  
181,441  
133,754  
137,269  
154,420  
172,340  
181,441  
133,754  
137,269  
154,420  
172,340  
0  
0  
0  
0  
0  
52,931  
53,548  
53,169  
52,790  
52,730  
52,931  
53,548  
53,169  
52,790  
52,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0