Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
5,329,523  
4,413,211  
4,183,844  
3,591,020  
3,562,080  
3,455,341  
290,458  
179,828  
45,172  
30,995  
49,213  
40,150  
40,050  
0  
0  
20,000  
987,281  
1,047,713  
819,647  
799,470  
800,244  
3,031,974  
2,854,926  
2,672,231  
2,684,228  
2,542,430  
63,348  
61,328  
53,970  
47,387  
43,455  
1,694,203  
1,716,835  
1,837,828  
1,844,108  
1,874,181  
296,238  
296,743  
304,743  
304,721  
308,717  
254,496  
257,973  
251,149  
241,526  
245,392  
120,380  
121,102  
121,824  
122,547  
123,269  
74,046  
68,782  
69,563  
82,156  
80,256  
898,797  
919,298  
1,042,597  
1,042,910  
1,066,152  
50,247  
52,937  
47,951  
50,248  
50,396  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
5,329,523  
3,322,462  
3,079,650  
2,741,807  
2,758,350  
2,663,091  
1,415,482  
1,173,763  
877,866  
1,040,858  
1,054,032  
1,906,981  
1,905,887  
1,863,942  
1,717,492  
1,609,059  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
2,666,432  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
2,666,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0