Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,406,797  
6,379,189  
6,251,599  
6,119,001  
6,133,062  
5,174,628  
5,184,843  
4,932,218  
4,807,557  
4,820,992  
392,016  
429,625  
249,865  
202,359  
256,489  
1,242  
41,242  
40,992  
41,250  
40,150  
1,616,629  
1,345,485  
1,020,536  
1,149,944  
951,108  
3,089,608  
3,296,971  
3,548,005  
3,362,652  
3,504,354  
75,134  
71,521  
72,819  
51,353  
68,891  
1,232,169  
1,194,346  
1,319,381  
1,311,444  
1,312,070  
271,409  
272,404  
291,833  
291,858  
291,805  
238,597  
230,100  
237,738  
230,853  
223,254  
161,238  
116,768  
117,491  
118,213  
118,935  
40,090  
45,573  
68,869  
68,283  
74,575  
488,600  
497,981  
571,740  
555,200  
555,628  
32,234  
31,520  
31,710  
47,037  
47,873  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,406,797  
6,379,189  
6,251,599  
6,119,001  
6,133,062  
3,403,553  
3,415,641  
3,360,118  
3,337,947  
3,297,662  
1,921,978  
2,892,260  
1,739,563  
1,611,451  
1,494,700  
1,481,575  
523,381  
1,620,556  
1,726,496  
1,802,962  
3,003,244  
2,963,548  
2,891,480  
2,781,053  
2,835,400  
3,003,244  
2,963,548  
2,891,480  
2,781,053  
2,835,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0