Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
5,329,523  
5,074,616  
4,183,844  
3,591,020  
3,562,080  
3,455,341  
3,233,211  
179,828  
45,172  
30,995  
49,213  
64,548  
40,050  
0  
0  
20,000  
40,000  
1,047,713  
819,647  
799,470  
800,244  
653,173  
2,854,926  
2,672,231  
2,684,228  
2,542,430  
2,439,589  
61,328  
53,970  
47,387  
43,455  
35,901  
1,716,835  
1,837,828  
1,844,108  
1,874,181  
1,841,405  
296,743  
304,743  
304,721  
308,717  
227,345  
257,973  
251,149  
241,526  
245,392  
246,058  
121,102  
121,824  
122,547  
123,269  
123,991  
68,782  
69,563  
82,156  
80,256  
78,334  
919,298  
1,042,597  
1,042,910  
1,066,152  
1,120,001  
52,937  
47,951  
50,248  
50,396  
45,675  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
5,329,523  
5,074,616  
3,079,650  
2,741,807  
2,758,350  
2,663,091  
2,425,829  
1,173,763  
877,866  
1,040,858  
1,054,032  
995,334  
1,905,887  
1,863,942  
1,717,492  
1,609,059  
1,430,495  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
2,666,432  
2,648,787  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
2,666,432  
2,648,787  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0