Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,406,188  
5,329,523  
5,074,616  
5,120,036  
4,869,155  
3,562,080  
3,455,341  
3,233,211  
3,240,743  
3,017,942  
30,995  
49,213  
64,548  
93,499  
77,738  
0  
20,000  
40,000  
190,000  
100,371  
799,470  
800,244  
653,173  
665,109  
661,678  
2,684,228  
2,542,430  
2,439,589  
2,267,615  
2,160,947  
47,387  
43,455  
35,901  
24,520  
17,207  
1,844,108  
1,874,181  
1,841,405  
1,879,293  
1,851,213  
304,721  
308,717  
227,345  
260,344  
266,164  
241,526  
245,392  
246,058  
234,456  
203,176  
122,547  
123,269  
123,991  
124,714  
125,436  
82,156  
80,256  
78,334  
78,720  
74,314  
1,042,910  
1,066,152  
1,120,001  
1,132,178  
1,137,658  
50,248  
50,396  
45,675  
48,882  
44,466  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,406,188  
5,329,523  
5,074,616  
5,120,036  
4,869,155  
2,758,350  
2,663,091  
2,425,829  
2,446,799  
2,432,275  
1,040,858  
1,054,032  
995,334  
882,297  
877,496  
1,717,492  
1,609,059  
1,430,495  
1,564,501  
1,554,778  
2,647,838  
2,666,432  
2,648,787  
2,620,238  
2,390,347  
2,647,838  
2,666,432  
2,648,787  
2,620,238  
2,390,347  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
52,999  
46,534