Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,251,599  
6,119,001  
6,133,062  
6,086,648  
6,107,415  
4,932,218  
4,807,557  
4,820,992  
4,401,744  
4,413,211  
249,865  
202,359  
256,489  
234,517  
290,458  
40,992  
41,250  
40,150  
40,150  
40,150  
1,020,536  
1,149,944  
951,108  
913,086  
987,281  
3,548,005  
3,362,652  
3,504,354  
3,154,200  
3,031,974  
72,819  
51,353  
68,891  
59,791  
63,348  
1,319,381  
1,311,444  
1,312,070  
1,684,904  
1,694,203  
291,833  
291,858  
291,805  
291,835  
296,238  
237,738  
230,853  
223,254  
227,225  
254,496  
117,491  
118,213  
118,935  
119,658  
120,380  
68,869  
68,283  
74,575  
74,080  
74,046  
571,740  
555,200  
555,628  
919,982  
898,797  
31,710  
47,037  
47,873  
52,124  
50,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,251,599  
6,119,001  
6,133,062  
6,086,648  
6,107,415  
3,360,118  
3,337,947  
3,297,662  
3,285,298  
3,322,462  
1,739,563  
1,611,451  
1,494,700  
1,453,103  
1,415,482  
1,620,556  
1,726,496  
1,802,962  
1,832,195  
1,906,981  
2,891,480  
2,781,053  
2,835,400  
2,801,350  
2,784,953  
2,891,480  
2,781,053  
2,835,400  
2,801,350  
2,784,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0