Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,816,047  
6,406,797  
6,379,189  
6,251,599  
6,119,001  
5,667,397  
5,174,628  
5,184,843  
4,932,218  
4,807,557  
734,834  
392,016  
429,625  
249,865  
202,359  
800  
1,242  
41,242  
40,992  
41,250  
1,731,497  
1,616,629  
1,345,485  
1,020,536  
1,149,944  
3,127,521  
3,089,608  
3,296,971  
3,548,005  
3,362,652  
72,745  
75,134  
71,521  
72,819  
51,353  
1,148,651  
1,232,169  
1,194,346  
1,319,381  
1,311,444  
98,982  
271,409  
272,404  
291,833  
291,858  
360,182  
238,597  
230,100  
237,738  
230,853  
160,289  
161,238  
116,768  
117,491  
118,213  
90,965  
40,090  
45,573  
68,869  
68,283  
401,890  
488,600  
497,981  
571,740  
555,200  
36,343  
32,234  
31,520  
31,710  
47,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,816,047  
6,406,797  
6,379,189  
6,251,599  
6,119,001  
3,634,640  
3,403,553  
3,415,641  
3,360,118  
3,337,947  
3,033,845  
1,921,978  
2,892,260  
1,739,563  
1,611,451  
600,795  
1,481,575  
523,381  
1,620,556  
1,726,496  
3,181,408  
3,003,244  
2,963,548  
2,891,480  
2,781,053  
3,181,408  
3,003,244  
2,963,548  
2,891,480  
2,781,053  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0