Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,086,648  
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
4,401,744  
4,413,211  
4,183,844  
3,591,020  
3,562,080  
234,517  
290,458  
179,828  
45,172  
30,995  
40,150  
40,150  
40,050  
0  
0  
913,086  
987,281  
1,047,713  
819,647  
799,470  
3,154,200  
3,031,974  
2,854,926  
2,672,231  
2,684,228  
59,791  
63,348  
61,328  
53,970  
47,387  
1,684,904  
1,694,203  
1,716,835  
1,837,828  
1,844,108  
291,835  
296,238  
296,743  
304,743  
304,721  
227,225  
254,496  
257,973  
251,149  
241,526  
119,658  
120,380  
121,102  
121,824  
122,547  
74,080  
74,046  
68,782  
69,563  
82,156  
919,982  
898,797  
919,298  
1,042,597  
1,042,910  
52,124  
50,247  
52,937  
47,951  
50,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,086,648  
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
5,406,188  
3,285,298  
3,322,462  
3,079,650  
2,741,807  
2,758,350  
1,453,103  
1,415,482  
1,173,763  
877,866  
1,040,858  
1,832,195  
1,906,981  
1,905,887  
1,863,942  
1,717,492  
2,801,350  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
2,801,350  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
2,647,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0