Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,133,062  
6,086,648  
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
4,820,992  
4,401,744  
4,413,211  
4,183,844  
3,591,020  
256,489  
234,517  
290,458  
179,828  
45,172  
40,150  
40,150  
40,150  
40,050  
0  
951,108  
913,086  
987,281  
1,047,713  
819,647  
3,504,354  
3,154,200  
3,031,974  
2,854,926  
2,672,231  
68,891  
59,791  
63,348  
61,328  
53,970  
1,312,070  
1,684,904  
1,694,203  
1,716,835  
1,837,828  
291,805  
291,835  
296,238  
296,743  
304,743  
223,254  
227,225  
254,496  
257,973  
251,149  
118,935  
119,658  
120,380  
121,102  
121,824  
74,575  
74,080  
74,046  
68,782  
69,563  
555,628  
919,982  
898,797  
919,298  
1,042,597  
47,873  
52,124  
50,247  
52,937  
47,951  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,133,062  
6,086,648  
6,107,415  
5,900,679  
5,428,847  
3,297,662  
3,285,298  
3,322,462  
3,079,650  
2,741,807  
1,494,700  
1,453,103  
1,415,482  
1,173,763  
877,866  
1,802,962  
1,832,195  
1,906,981  
1,905,887  
1,863,942  
2,835,400  
2,801,350  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
2,835,400  
2,801,350  
2,784,953  
2,821,029  
2,687,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0