Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,725  
147,287  
151,014  
145,708  
124,674  
95,898  
88,211  
89,872  
95,926  
65,811  
2,013  
3,313  
3,782  
3,913  
726  
0  
0  
0  
0  
0  
73,494  
64,669  
66,725  
71,469  
44,593  
19,484  
18,952  
17,620  
20,250  
16,917  
906  
1,278  
1,744  
294  
3,575  
63,827  
59,076  
61,143  
49,782  
58,862  
0  
0  
0  
-2,877  
0  
44,785  
46,306  
47,756  
43,348  
44,979  
0  
0  
0  
0  
0  
12,881  
6,048  
6,048  
1,476  
6,055  
4,570  
4,570  
4,570  
4,491  
4,490  
1,590  
2,152  
2,769  
3,344  
3,338  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,725  
147,287  
151,014  
145,708  
124,674  
97,798  
85,878  
89,830  
84,768  
65,077  
89,870  
77,583  
81,718  
76,162  
54,963  
7,928  
8,295  
8,112  
8,606  
10,114  
61,927  
61,409  
61,185  
60,940  
59,597  
61,927  
61,409  
61,185  
60,940  
59,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0