Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,287  
151,014  
145,708  
124,674  
133,132  
88,211  
89,872  
95,926  
65,811  
72,369  
3,313  
3,782  
3,913  
726  
1,776  
0  
0  
0  
0  
0  
64,669  
66,725  
71,469  
44,593  
52,684  
18,952  
17,620  
20,250  
16,917  
16,835  
1,278  
1,744  
294  
3,575  
1,074  
59,076  
61,143  
49,782  
58,862  
60,762  
0  
0  
-2,877  
0  
0  
46,306  
47,756  
43,348  
44,979  
46,012  
0  
0  
0  
0  
0  
6,048  
6,048  
1,476  
6,055  
6,055  
4,570  
4,570  
4,491  
4,490  
5,102  
2,152  
2,769  
3,344  
3,338  
3,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,287  
151,014  
145,708  
124,674  
133,132  
85,878  
89,830  
84,768  
65,077  
74,187  
77,583  
81,718  
76,162  
54,963  
65,005  
8,295  
8,112  
8,606  
10,114  
9,182  
61,409  
61,185  
60,940  
59,597  
58,944  
61,409  
61,185  
60,940  
59,597  
58,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0