Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,515  
243,091  
229,619  
224,436  
212,850  
135,014  
129,842  
123,494  
142,105  
149,669  
3,262  
4,812  
2,023  
4,687  
3,599  
0  
0  
0  
0  
0  
106,579  
94,880  
91,293  
108,061  
121,669  
22,739  
26,751  
26,213  
27,315  
23,543  
2,435  
3,399  
3,964  
2,042  
858  
122,501  
113,249  
106,125  
82,331  
63,181  
0  
0  
0  
0  
0  
51,380  
44,748  
42,978  
44,506  
46,309  
0  
0  
0  
0  
0  
57,913  
55,264  
49,873  
37,067  
15,540  
13,208  
13,208  
13,208  
608  
999  
0  
29  
67  
150  
333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,515  
243,091  
229,619  
224,436  
212,850  
164,636  
151,198  
137,423  
132,890  
122,186  
151,286  
142,590  
133,299  
128,501  
118,085  
13,350  
8,608  
4,124  
4,389  
4,101  
92,879  
91,893  
92,196  
91,546  
90,664  
92,879  
91,893  
92,196  
91,546  
90,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0