Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,409  
257,515  
243,091  
229,619  
224,436  
139,930  
135,014  
129,842  
123,494  
142,105  
3,035  
3,262  
4,812  
2,023  
4,687  
0  
0  
0  
0  
0  
124,516  
106,579  
94,880  
91,293  
108,061  
10,583  
22,739  
26,751  
26,213  
27,315  
1,795  
2,435  
3,399  
3,964  
2,042  
145,479  
122,501  
113,249  
106,125  
82,331  
0  
0  
0  
0  
0  
61,242  
51,380  
44,748  
42,978  
44,506  
0  
0  
0  
0  
0  
71,485  
57,913  
55,264  
49,873  
37,067  
12,752  
13,208  
13,208  
13,208  
608  
0  
0  
29  
67  
150  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,409  
257,515  
243,091  
229,619  
224,436  
186,916  
164,636  
151,198  
137,423  
132,890  
179,237  
151,286  
142,590  
133,299  
128,501  
7,679  
13,350  
8,608  
4,124  
4,389  
98,493  
92,879  
91,893  
92,196  
91,546  
98,493  
92,879  
91,893  
92,196  
91,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0