Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,091  
229,619  
224,436  
212,850  
214,783  
129,842  
123,494  
142,105  
149,669  
155,853  
4,812  
2,023  
4,687  
3,599  
5,163  
0  
0  
0  
0  
0  
94,880  
91,293  
108,061  
121,669  
129,222  
26,751  
26,213  
27,315  
23,543  
20,349  
3,399  
3,964  
2,042  
858  
1,120  
113,249  
106,125  
82,331  
63,181  
58,930  
0  
0  
0  
0  
0  
44,748  
42,978  
44,506  
46,309  
47,858  
0  
0  
0  
0  
0  
55,264  
49,873  
37,067  
15,540  
9,514  
13,208  
13,208  
608  
999  
999  
29  
67  
150  
333  
559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,091  
229,619  
224,436  
212,850  
214,783  
151,198  
137,423  
132,890  
122,186  
124,245  
142,590  
133,299  
128,501  
118,085  
120,144  
8,608  
4,124  
4,389  
4,101  
4,101  
91,893  
92,196  
91,546  
90,664  
90,538  
91,893  
92,196  
91,546  
90,664  
90,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0