Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,850  
214,783  
191,358  
169,652  
159,725  
149,669  
155,853  
130,670  
106,867  
95,898  
3,599  
5,163  
2,112  
2,808  
2,013  
0  
0  
0  
0  
0  
121,669  
129,222  
110,543  
86,713  
73,494  
23,543  
20,349  
16,211  
17,049  
19,484  
858  
1,120  
1,803  
296  
906  
63,181  
58,930  
60,688  
62,785  
63,827  
0  
0  
0  
0  
0  
46,309  
47,858  
49,502  
50,376  
44,785  
0  
0  
0  
0  
0  
15,540  
9,514  
9,336  
6,666  
12,881  
999  
999  
999  
4,570  
4,570  
333  
559  
851  
1,173  
1,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,850  
214,783  
191,358  
169,652  
159,725  
122,186  
124,245  
100,789  
105,737  
97,798  
118,085  
120,144  
96,688  
101,636  
89,870  
4,101  
4,101  
4,101  
4,101  
7,928  
90,664  
90,538  
90,569  
63,915  
61,927  
90,664  
90,538  
90,569  
63,915  
61,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0