Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,619  
224,436  
212,850  
214,783  
191,358  
123,494  
142,105  
149,669  
155,853  
130,670  
2,023  
4,687  
3,599  
5,163  
2,112  
0  
0  
0  
0  
0  
91,293  
108,061  
121,669  
129,222  
110,543  
26,213  
27,315  
23,543  
20,349  
16,211  
3,964  
2,042  
858  
1,120  
1,803  
106,125  
82,331  
63,181  
58,930  
60,688  
0  
0  
0  
0  
0  
42,978  
44,506  
46,309  
47,858  
49,502  
0  
0  
0  
0  
0  
49,873  
37,067  
15,540  
9,514  
9,336  
13,208  
608  
999  
999  
999  
67  
150  
333  
559  
851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,619  
224,436  
212,850  
214,783  
191,358  
137,423  
132,890  
122,186  
124,245  
100,789  
133,299  
128,501  
118,085  
120,144  
96,688  
4,124  
4,389  
4,101  
4,101  
4,101  
92,196  
91,546  
90,664  
90,538  
90,569  
92,196  
91,546  
90,664  
90,538  
90,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0