Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,436  
212,850  
214,783  
191,358  
169,652  
142,105  
149,669  
155,853  
130,670  
106,867  
4,687  
3,599  
5,163  
2,112  
2,808  
0  
0  
0  
0  
0  
108,061  
121,669  
129,222  
110,543  
86,713  
27,315  
23,543  
20,349  
16,211  
17,049  
2,042  
858  
1,120  
1,803  
296  
82,331  
63,181  
58,930  
60,688  
62,785  
0  
0  
0  
0  
0  
44,506  
46,309  
47,858  
49,502  
50,376  
0  
0  
0  
0  
0  
37,067  
15,540  
9,514  
9,336  
6,666  
608  
999  
999  
999  
4,570  
150  
333  
559  
851  
1,173  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,436  
212,850  
214,783  
191,358  
169,652  
132,890  
122,186  
124,245  
100,789  
105,737  
128,501  
118,085  
120,144  
96,688  
101,636  
4,389  
4,101  
4,101  
4,101  
4,101  
91,546  
90,664  
90,538  
90,569  
63,915  
91,546  
90,664  
90,538  
90,569  
63,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0