Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến (DID: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,358  
169,652  
159,725  
147,287  
151,014  
130,670  
106,867  
95,898  
88,211  
89,872  
2,112  
2,808  
2,013  
3,313  
3,782  
0  
0  
0  
0  
0  
110,543  
86,713  
73,494  
64,669  
66,725  
16,211  
17,049  
19,484  
18,952  
17,620  
1,803  
296  
906  
1,278  
1,744  
60,688  
62,785  
63,827  
59,076  
61,143  
0  
0  
0  
0  
0  
49,502  
50,376  
44,785  
46,306  
47,756  
0  
0  
0  
0  
0  
9,336  
6,666  
12,881  
6,048  
6,048  
999  
4,570  
4,570  
4,570  
4,570  
851  
1,173  
1,590  
2,152  
2,769  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,358  
169,652  
159,725  
147,287  
151,014  
100,789  
105,737  
97,798  
85,878  
89,830  
96,688  
101,636  
89,870  
77,583  
81,718  
4,101  
4,101  
7,928  
8,295  
8,112  
90,569  
63,915  
61,927  
61,409  
61,185  
90,569  
63,915  
61,927  
61,409  
61,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0