Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,459,157  
1,441,933  
1,421,136  
1,504,146  
1,681,942  
1,163,480  
1,139,200  
1,122,216  
1,196,559  
1,373,139  
25,397  
8,171  
11,588  
13,371  
13,786  
50,410  
48,310  
37,000  
0  
135  
882,778  
830,035  
873,546  
991,947  
1,224,861  
187,689  
229,649  
181,411  
163,848  
112,602  
17,206  
23,035  
18,671  
27,393  
21,756  
295,677  
302,733  
298,920  
307,587  
308,803  
0  
0  
84  
0  
0  
198,260  
204,369  
200,090  
199,293  
185,415  
0  
0  
0  
0  
0  
5,589  
5,589  
5,172  
5,172  
19,506  
67,284  
67,284  
67,904  
71,913  
72,513  
24,544  
25,490  
25,669  
31,209  
31,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,459,157  
1,441,933  
1,421,136  
1,504,146  
1,681,942  
1,172,162  
1,156,524  
1,137,124  
1,210,979  
1,385,089  
1,113,925  
1,092,127  
1,093,069  
1,147,949  
1,324,539  
58,236  
64,398  
44,055  
63,030  
60,550  
286,996  
285,409  
284,012  
293,167  
296,854  
286,996  
285,409  
284,012  
293,167  
296,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0