Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,366,217  
1,275,861  
1,245,115  
1,339,455  
1,304,666  
1,041,341  
949,271  
926,870  
1,030,835  
982,955  
21,642  
30,465  
14,645  
27,409  
21,864  
1,273  
21,182  
21,258  
21,163  
20,002  
853,903  
582,184  
673,488  
743,310  
641,722  
146,853  
289,019  
188,545  
201,856  
245,960  
17,670  
26,420  
28,934  
37,096  
53,407  
324,876  
326,590  
318,246  
308,620  
321,711  
0  
0  
0  
0  
99  
198,090  
200,899  
202,000  
185,464  
189,665  
0  
0  
0  
0  
0  
17,179  
16,933  
16,691  
24,253  
21,591  
71,710  
72,775  
71,775  
71,775  
71,775  
37,896  
35,984  
27,779  
27,128  
38,581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,366,217  
1,275,861  
1,245,115  
1,339,455  
1,304,666  
1,069,780  
982,099  
943,214  
1,048,606  
1,019,607  
985,208  
891,359  
846,296  
946,274  
950,186  
84,572  
90,740  
96,918  
102,332  
69,422  
296,437  
293,762  
301,901  
290,849  
285,059  
296,437  
293,762  
301,901  
290,849  
285,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0