Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,304,666  
1,442,066  
1,279,559  
1,434,956  
1,343,296  
982,955  
1,156,982  
968,575  
1,114,570  
1,030,575  
21,864  
33,386  
37,682  
17,753  
21,433  
20,002  
163  
2,314  
2,785  
113  
641,722  
702,706  
563,130  
702,629  
695,527  
245,960  
299,592  
291,825  
278,448  
208,876  
53,407  
121,134  
73,624  
112,957  
104,626  
321,711  
285,084  
310,984  
320,386  
312,722  
99  
0  
1,963  
1,963  
2,062  
189,665  
192,356  
195,452  
197,723  
192,407  
0  
0  
0  
0  
0  
21,591  
14,457  
1,736  
4,867  
1,026  
71,775  
38,195  
71,403  
78,775  
78,775  
38,581  
40,077  
40,431  
37,057  
38,450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,304,666  
1,442,066  
1,279,559  
1,434,956  
1,343,296  
1,019,607  
1,139,389  
969,438  
1,111,035  
1,031,762  
950,186  
1,047,268  
893,157  
1,028,039  
942,882  
69,422  
92,122  
76,281  
82,996  
88,880  
285,059  
302,677  
310,121  
323,921  
311,534  
285,059  
302,677  
310,121  
323,921  
311,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0