Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,681,942  
1,537,095  
1,354,518  
1,275,861  
1,245,115  
1,373,139  
1,219,895  
1,029,971  
949,271  
926,870  
13,786  
26,229  
16,103  
30,465  
14,645  
135  
673  
2,824  
21,182  
21,258  
1,224,861  
898,453  
848,571  
582,184  
673,488  
112,602  
265,952  
146,858  
289,019  
188,545  
21,756  
28,588  
15,615  
26,420  
28,934  
308,803  
317,200  
324,547  
326,590  
318,246  
0  
0  
94  
0  
0  
185,415  
192,493  
197,927  
200,899  
202,000  
0  
0  
0  
0  
0  
19,506  
19,420  
17,179  
16,933  
16,691  
72,513  
71,913  
71,552  
72,775  
71,775  
31,370  
33,374  
37,795  
35,984  
27,779  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,681,942  
1,537,095  
1,354,518  
1,275,861  
1,245,115  
1,385,089  
1,242,370  
1,068,450  
982,099  
943,214  
1,324,539  
1,177,581  
1,000,897  
891,359  
846,296  
60,550  
64,789  
67,553  
90,740  
96,918  
296,854  
294,725  
286,068  
293,762  
301,901  
296,854  
294,725  
286,068  
293,762  
301,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0