Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,275,861  
1,245,115  
1,339,455  
1,304,666  
1,442,066  
949,271  
926,870  
1,030,835  
982,955  
1,156,982  
30,465  
14,645  
27,409  
21,864  
33,386  
21,182  
21,258  
21,163  
20,002  
163  
582,184  
673,488  
743,310  
641,722  
702,706  
289,019  
188,545  
201,856  
245,960  
299,592  
26,420  
28,934  
37,096  
53,407  
121,134  
326,590  
318,246  
308,620  
321,711  
285,084  
0  
0  
0  
99  
0  
200,899  
202,000  
185,464  
189,665  
192,356  
0  
0  
0  
0  
0  
16,933  
16,691  
24,253  
21,591  
14,457  
72,775  
71,775  
71,775  
71,775  
38,195  
35,984  
27,779  
27,128  
38,581  
40,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,275,861  
1,245,115  
1,339,455  
1,304,666  
1,442,066  
982,099  
943,214  
1,048,606  
1,019,607  
1,139,389  
891,359  
846,296  
946,274  
950,186  
1,047,268  
90,740  
96,918  
102,332  
69,422  
92,122  
293,762  
301,901  
290,849  
285,059  
302,677  
293,762  
301,901  
290,849  
285,059  
302,677  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0