Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,421,136  
1,504,146  
1,681,942  
1,537,095  
1,354,518  
1,122,216  
1,196,559  
1,373,139  
1,219,895  
1,029,971  
11,588  
13,371  
13,786  
26,229  
16,103  
37,000  
0  
135  
673  
2,824  
873,546  
991,947  
1,224,861  
898,453  
848,571  
181,411  
163,848  
112,602  
265,952  
146,858  
18,671  
27,393  
21,756  
28,588  
15,615  
298,920  
307,587  
308,803  
317,200  
324,547  
84  
0  
0  
0  
94  
200,090  
199,293  
185,415  
192,493  
197,927  
0  
0  
0  
0  
0  
5,172  
5,172  
19,506  
19,420  
17,179  
67,904  
71,913  
72,513  
71,913  
71,552  
25,669  
31,209  
31,370  
33,374  
37,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,421,136  
1,504,146  
1,681,942  
1,537,095  
1,354,518  
1,137,124  
1,210,979  
1,385,089  
1,242,370  
1,068,450  
1,093,069  
1,147,949  
1,324,539  
1,177,581  
1,000,897  
44,055  
63,030  
60,550  
64,789  
67,553  
284,012  
293,167  
296,854  
294,725  
286,068  
284,012  
293,167  
296,854  
294,725  
286,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0