Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,476  
513,967  
444,641  
485,861  
415,782  
428,483  
452,961  
385,469  
421,825  
352,563  
36,672  
46,771  
33,323  
36,604  
35,025  
0  
0  
0  
0  
0  
74,207  
121,391  
70,630  
107,066  
66,424  
312,135  
282,215  
278,974  
275,809  
248,194  
5,469  
2,584  
2,542  
2,346  
2,920  
63,993  
61,006  
59,172  
64,036  
63,219  
10  
10  
10  
10  
10  
57,084  
52,606  
51,576  
55,163  
54,967  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,163  
5,470  
5,145  
5,145  
5,036  
2,737  
2,920  
2,441  
3,718  
3,205  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,476  
513,967  
444,641  
485,861  
415,782  
291,072  
311,619  
258,372  
308,989  
239,693  
287,506  
308,225  
255,157  
305,940  
237,180  
3,566  
3,394  
3,214  
3,050  
2,512  
201,404  
202,348  
186,269  
176,872  
176,089  
201,404  
202,348  
186,269  
176,872  
176,089  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0