Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,641  
485,861  
415,782  
436,565  
365,208  
385,469  
421,825  
352,563  
372,831  
304,079  
33,323  
36,604  
35,025  
19,687  
23,378  
0  
0  
0  
0  
0  
70,630  
107,066  
66,424  
131,168  
65,386  
278,974  
275,809  
248,194  
219,727  
213,431  
2,542  
2,346  
2,920  
2,249  
1,884  
59,172  
64,036  
63,219  
63,734  
61,130  
10  
10  
10  
10  
10  
51,576  
55,163  
54,967  
55,950  
53,398  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,323  
5,145  
5,145  
5,036  
5,036  
4,661  
2,441  
3,718  
3,205  
2,738  
1,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,641  
485,861  
415,782  
436,565  
365,208  
258,372  
308,989  
239,693  
266,413  
196,085  
255,157  
305,940  
237,180  
263,797  
193,900  
3,214  
3,050  
2,512  
2,617  
2,184  
186,269  
176,872  
176,089  
170,152  
169,124  
186,269  
176,872  
176,089  
170,152  
169,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0