Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
561,047  
569,751  
492,476  
513,967  
444,641  
494,698  
500,730  
428,483  
452,961  
385,469  
38,493  
35,597  
36,672  
46,771  
33,323  
0  
0  
0  
0  
0  
74,741  
120,323  
74,207  
121,391  
70,630  
375,704  
339,097  
312,135  
282,215  
278,974  
5,760  
5,712  
5,469  
2,584  
2,542  
66,349  
69,022  
63,993  
61,006  
59,172  
10  
10  
10  
10  
10  
57,627  
60,906  
57,084  
52,606  
51,576  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,070  
5,170  
4,163  
5,470  
5,145  
2,642  
2,936  
2,737  
2,920  
2,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
561,047  
569,751  
492,476  
513,967  
444,641  
335,765  
349,807  
291,072  
311,619  
258,372  
331,904  
346,090  
287,506  
308,225  
255,157  
3,861  
3,717  
3,566  
3,394  
3,214  
225,282  
219,944  
201,404  
202,348  
186,269  
225,282  
219,944  
201,404  
202,348  
186,269  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0