Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
634,709  
561,047  
569,751  
492,476  
513,967  
570,634  
494,698  
500,730  
428,483  
452,961  
74,620  
38,493  
35,597  
36,672  
46,771  
0  
0  
0  
0  
0  
114,729  
74,741  
120,323  
74,207  
121,391  
376,832  
375,704  
339,097  
312,135  
282,215  
4,453  
5,760  
5,712  
5,469  
2,584  
64,075  
66,349  
69,022  
63,993  
61,006  
10  
10  
10  
10  
10  
56,442  
57,627  
60,906  
57,084  
52,606  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,349  
6,070  
5,170  
4,163  
5,470  
2,274  
2,642  
2,936  
2,737  
2,920  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
634,709  
561,047  
569,751  
492,476  
513,967  
380,519  
335,765  
349,807  
291,072  
311,619  
376,556  
331,904  
346,090  
287,506  
308,225  
3,963  
3,861  
3,717  
3,566  
3,394  
254,190  
225,282  
219,944  
201,404  
202,348  
254,190  
225,282  
219,944  
201,404  
202,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0