Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
513,967  
444,641  
485,861  
415,782  
436,565  
452,961  
385,469  
421,825  
352,563  
372,831  
46,771  
33,323  
36,604  
35,025  
19,687  
0  
0  
0  
0  
0  
121,391  
70,630  
107,066  
66,424  
131,168  
282,215  
278,974  
275,809  
248,194  
219,727  
2,584  
2,542  
2,346  
2,920  
2,249  
61,006  
59,172  
64,036  
63,219  
63,734  
10  
10  
10  
10  
10  
52,606  
51,576  
55,163  
54,967  
55,950  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,470  
5,145  
5,145  
5,036  
5,036  
2,920  
2,441  
3,718  
3,205  
2,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
513,967  
444,641  
485,861  
415,782  
436,565  
311,619  
258,372  
308,989  
239,693  
266,413  
308,225  
255,157  
305,940  
237,180  
263,797  
3,394  
3,214  
3,050  
2,512  
2,617  
202,348  
186,269  
176,872  
176,089  
170,152  
202,348  
186,269  
176,872  
176,089  
170,152  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0