Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
569,751  
492,476  
513,967  
444,641  
485,861  
500,730  
428,483  
452,961  
385,469  
421,825  
35,597  
36,672  
46,771  
33,323  
36,604  
0  
0  
0  
0  
0  
120,323  
74,207  
121,391  
70,630  
107,066  
339,097  
312,135  
282,215  
278,974  
275,809  
5,712  
5,469  
2,584  
2,542  
2,346  
69,022  
63,993  
61,006  
59,172  
64,036  
10  
10  
10  
10  
10  
60,906  
57,084  
52,606  
51,576  
55,163  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,170  
4,163  
5,470  
5,145  
5,145  
2,936  
2,737  
2,920  
2,441  
3,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
569,751  
492,476  
513,967  
444,641  
485,861  
349,807  
291,072  
311,619  
258,372  
308,989  
346,090  
287,506  
308,225  
255,157  
305,940  
3,717  
3,566  
3,394  
3,214  
3,050  
219,944  
201,404  
202,348  
186,269  
176,872  
219,944  
201,404  
202,348  
186,269  
176,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0