Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
600,109  
641,099  
557,441  
634,709  
561,047  
532,250  
582,711  
497,505  
570,634  
494,698  
46,373  
67,917  
37,922  
74,620  
38,493  
0  
0  
0  
0  
0  
102,661  
130,631  
82,786  
114,729  
74,741  
382,777  
383,450  
376,751  
376,832  
375,704  
439  
713  
46  
4,453  
5,760  
67,859  
58,388  
59,936  
64,075  
66,349  
0  
0  
10  
10  
10  
59,446  
50,307  
53,387  
56,442  
57,627  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,949  
5,949  
4,371  
5,349  
6,070  
2,465  
2,132  
2,168  
2,274  
2,642  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
600,109  
641,099  
557,441  
634,709  
561,047  
330,216  
391,764  
308,699  
380,519  
335,765  
325,865  
387,565  
304,631  
376,556  
331,904  
4,351  
4,199  
4,068  
3,963  
3,861  
269,894  
249,335  
248,742  
254,190  
225,282  
269,894  
249,335  
248,742  
254,190  
225,282  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0