Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
557,441  
634,709  
561,047  
569,751  
492,476  
497,505  
570,634  
494,698  
500,730  
428,483  
37,922  
74,620  
38,493  
35,597  
36,672  
0  
0  
0  
0  
0  
82,786  
114,729  
74,741  
120,323  
74,207  
376,751  
376,832  
375,704  
339,097  
312,135  
46  
4,453  
5,760  
5,712  
5,469  
59,936  
64,075  
66,349  
69,022  
63,993  
10  
10  
10  
10  
10  
53,387  
56,442  
57,627  
60,906  
57,084  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,371  
5,349  
6,070  
5,170  
4,163  
2,168  
2,274  
2,642  
2,936  
2,737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
557,441  
634,709  
561,047  
569,751  
492,476  
308,699  
380,519  
335,765  
349,807  
291,072  
304,631  
376,556  
331,904  
346,090  
287,506  
4,068  
3,963  
3,861  
3,717  
3,566  
248,742  
254,190  
225,282  
219,944  
201,404  
248,742  
254,190  
225,282  
219,944  
201,404  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0