Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,152  
209,113  
207,964  
220,407  
181,704  
127,589  
119,270  
116,138  
126,317  
98,047  
2,531  
5,170  
3,198  
6,177  
5,001  
10,000  
0  
0  
0  
0  
11,179  
14,075  
13,490  
14,492  
13,909  
102,285  
99,217  
98,088  
102,470  
76,610  
1,594  
807  
1,362  
3,177  
2,528  
88,563  
89,843  
91,826  
94,090  
83,657  
0  
0  
0  
0  
0  
88,563  
89,843  
91,826  
82,128  
83,657  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,963  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,152  
209,113  
207,964  
220,407  
181,704  
67,659  
63,686  
58,157  
70,217  
35,795  
59,123  
51,651  
43,664  
55,091  
31,766  
8,536  
12,036  
14,493  
15,126  
4,029  
148,493  
145,426  
149,807  
150,191  
145,909  
148,493  
145,426  
149,807  
150,191  
145,909  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0