Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,113  
207,964  
220,407  
181,704  
181,600  
119,270  
116,138  
126,317  
98,047  
96,937  
5,170  
3,198  
6,177  
5,001  
2,934  
0  
0  
0  
0  
0  
14,075  
13,490  
14,492  
13,909  
11,951  
99,217  
98,088  
102,470  
76,610  
78,360  
807  
1,362  
3,177  
2,528  
3,692  
89,843  
91,826  
94,090  
83,657  
84,663  
0  
0  
0  
0  
0  
89,843  
91,826  
82,128  
83,657  
84,663  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,963  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,113  
207,964  
220,407  
181,704  
181,600  
63,686  
58,157  
70,217  
35,795  
39,113  
51,651  
43,664  
55,091  
31,766  
36,118  
12,036  
14,493  
15,126  
4,029  
2,996  
145,426  
149,807  
150,191  
145,909  
142,486  
145,426  
149,807  
150,191  
145,909  
142,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0