Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,640  
188,286  
199,428  
212,704  
199,832  
110,234  
110,984  
120,097  
131,984  
117,084  
4,290  
2,106  
4,924  
6,121  
3,511  
0  
3,312  
0  
16,000  
0  
17,788  
18,573  
23,231  
20,205  
10,527  
87,590  
86,658  
91,570  
89,354  
102,616  
567  
335  
372  
304  
430  
84,405  
77,302  
79,331  
80,720  
82,748  
0  
0  
0  
0  
0  
64,366  
77,302  
79,331  
80,720  
82,748  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,039  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,640  
188,286  
199,428  
212,704  
199,832  
35,961  
36,496  
49,674  
61,353  
47,646  
31,766  
32,069  
45,246  
55,589  
43,218  
4,195  
4,428  
4,428  
5,765  
4,428  
158,678  
151,789  
149,754  
151,351  
152,186  
158,678  
151,789  
149,754  
151,351  
152,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0