Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,764  
216,152  
209,113  
207,964  
220,407  
125,140  
127,589  
119,270  
116,138  
126,317  
1,855  
2,531  
5,170  
3,198  
6,177  
0  
10,000  
0  
0  
0  
12,569  
11,179  
14,075  
13,490  
14,492  
110,126  
102,285  
99,217  
98,088  
102,470  
590  
1,594  
807  
1,362  
3,177  
86,624  
88,563  
89,843  
91,826  
94,090  
0  
0  
0  
0  
0  
86,624  
88,563  
89,843  
91,826  
82,128  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,963  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,764  
216,152  
209,113  
207,964  
220,407  
63,444  
67,659  
63,686  
58,157  
70,217  
57,655  
59,123  
51,651  
43,664  
55,091  
5,789  
8,536  
12,036  
14,493  
15,126  
148,321  
148,493  
145,426  
149,807  
150,191  
148,321  
148,493  
145,426  
149,807  
150,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0