Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,832  
195,393  
211,764  
216,152  
209,113  
117,084  
110,845  
125,140  
127,589  
119,270  
3,511  
1,871  
1,855  
2,531  
5,170  
0  
0  
0  
10,000  
0  
10,527  
12,849  
12,569  
11,179  
14,075  
102,616  
95,806  
110,126  
102,285  
99,217  
430  
318  
590  
1,594  
807  
82,748  
84,548  
86,624  
88,563  
89,843  
0  
0  
0  
0  
0  
82,748  
84,548  
86,624  
88,563  
89,843  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,832  
195,393  
211,764  
216,152  
209,113  
47,646  
43,750  
63,444  
67,659  
63,686  
43,218  
37,961  
57,655  
59,123  
51,651  
4,428  
5,789  
5,789  
8,536  
12,036  
152,186  
151,643  
148,321  
148,493  
145,426  
152,186  
151,643  
148,321  
148,493  
145,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0