Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,704  
199,832  
195,393  
211,764  
216,152  
131,984  
117,084  
110,845  
125,140  
127,589  
6,121  
3,511  
1,871  
1,855  
2,531  
16,000  
0  
0  
0  
10,000  
20,205  
10,527  
12,849  
12,569  
11,179  
89,354  
102,616  
95,806  
110,126  
102,285  
304  
430  
318  
590  
1,594  
80,720  
82,748  
84,548  
86,624  
88,563  
0  
0  
0  
0  
0  
80,720  
82,748  
84,548  
86,624  
88,563  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,704  
199,832  
195,393  
211,764  
216,152  
61,353  
47,646  
43,750  
63,444  
67,659  
55,589  
43,218  
37,961  
57,655  
59,123  
5,765  
4,428  
5,789  
5,789  
8,536  
151,351  
152,186  
151,643  
148,321  
148,493  
151,351  
152,186  
151,643  
148,321  
148,493  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0