Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,286  
199,428  
212,704  
199,832  
195,393  
110,984  
120,097  
131,984  
117,084  
110,845  
2,106  
4,924  
6,121  
3,511  
1,871  
3,312  
0  
16,000  
0  
0  
18,573  
23,231  
20,205  
10,527  
12,849  
86,658  
91,570  
89,354  
102,616  
95,806  
335  
372  
304  
430  
318  
77,302  
79,331  
80,720  
82,748  
84,548  
0  
0  
0  
0  
0  
77,302  
79,331  
80,720  
82,748  
84,548  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,286  
199,428  
212,704  
199,832  
195,393  
36,496  
49,674  
61,353  
47,646  
43,750  
32,069  
45,246  
55,589  
43,218  
37,961  
4,428  
4,428  
5,765  
4,428  
5,789  
151,789  
149,754  
151,351  
152,186  
151,643  
151,789  
149,754  
151,351  
152,186  
151,643  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0