Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,428  
212,704  
199,832  
195,393  
211,764  
120,097  
131,984  
117,084  
110,845  
125,140  
4,924  
6,121  
3,511  
1,871  
1,855  
0  
16,000  
0  
0  
0  
23,231  
20,205  
10,527  
12,849  
12,569  
91,570  
89,354  
102,616  
95,806  
110,126  
372  
304  
430  
318  
590  
79,331  
80,720  
82,748  
84,548  
86,624  
0  
0  
0  
0  
0  
79,331  
80,720  
82,748  
84,548  
86,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,428  
212,704  
199,832  
195,393  
211,764  
49,674  
61,353  
47,646  
43,750  
63,444  
45,246  
55,589  
43,218  
37,961  
57,655  
4,428  
5,765  
4,428  
5,789  
5,789  
149,754  
151,351  
152,186  
151,643  
148,321  
149,754  
151,351  
152,186  
151,643  
148,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0