Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,471  
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
309,231  
230,380  
278,199  
152,252  
238,977  
7,701  
2,644  
4,894  
4,526  
7,628  
0  
0  
0  
0  
0  
213,579  
107,184  
187,374  
53,752  
160,486  
86,976  
115,729  
84,028  
91,397  
69,707  
975  
4,822  
1,903  
2,577  
1,156  
306,240  
307,248  
279,455  
290,719  
234,073  
18,854  
18,214  
18,133  
26,542  
19,765  
97,817  
99,292  
107,889  
49,876  
45,257  
0  
0  
0  
54,270  
54,270  
1,107  
787  
742  
717  
717  
183,000  
183,000  
145,404  
153,059  
108,059  
5,461  
5,955  
7,287  
6,254  
6,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,471  
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
264,660  
189,380  
263,796  
149,566  
180,878  
259,056  
188,776  
263,191  
148,583  
180,732  
5,605  
605  
605  
983  
146  
350,811  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
350,811  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0