Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,050  
678,618  
605,180  
383,691  
442,272  
238,977  
457,093  
383,926  
182,288  
240,934  
7,628  
8,160  
9,532  
7,548  
16,934  
0  
0  
0  
0  
0  
160,486  
365,417  
282,175  
88,081  
151,580  
69,707  
77,422  
84,760  
84,662  
71,698  
1,156  
6,094  
7,458  
1,996  
722  
234,073  
221,525  
221,254  
201,403  
201,338  
19,765  
12,234  
12,193  
118  
94  
45,257  
44,960  
99,209  
99,442  
99,675  
54,270  
54,270  
0  
0  
0  
717  
620  
634  
310  
307  
108,059  
108,059  
108,128  
100,278  
100,278  
6,004  
1,381  
1,091  
1,255  
984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,050  
678,618  
605,180  
383,691  
442,272  
180,878  
385,801  
312,513  
94,344  
156,953  
180,732  
385,655  
312,367  
94,081  
156,690  
146  
146  
146  
263  
263  
292,172  
292,817  
292,667  
289,347  
285,319  
292,172  
292,817  
292,667  
289,347  
285,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0