Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,691  
442,272  
357,434  
350,600  
396,483  
182,288  
240,934  
155,984  
147,765  
193,369  
7,548  
16,934  
8,483  
10,742  
10,584  
0  
0  
0  
0  
0  
88,081  
151,580  
73,714  
60,035  
97,125  
84,662  
71,698  
72,881  
76,472  
84,114  
1,996  
722  
906  
516  
1,547  
201,403  
201,338  
201,450  
202,835  
203,114  
118  
94  
56  
56  
36  
99,442  
99,675  
99,966  
100,279  
100,594  
0  
0  
0  
0  
0  
310  
307  
307  
356  
307  
100,278  
100,278  
100,164  
100,505  
100,505  
1,255  
984  
956  
1,639  
1,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,691  
442,272  
357,434  
350,600  
396,483  
94,344  
156,953  
76,186  
68,534  
114,379  
94,081  
156,690  
75,923  
68,271  
113,971  
263  
263  
263  
263  
409  
289,347  
285,319  
281,248  
282,066  
282,104  
289,347  
285,319  
281,248  
282,066  
282,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0