Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,180  
383,691  
442,272  
357,434  
350,600  
383,926  
182,288  
240,934  
155,984  
147,765  
9,532  
7,548  
16,934  
8,483  
10,742  
0  
0  
0  
0  
0  
282,175  
88,081  
151,580  
73,714  
60,035  
84,760  
84,662  
71,698  
72,881  
76,472  
7,458  
1,996  
722  
906  
516  
221,254  
201,403  
201,338  
201,450  
202,835  
12,193  
118  
94  
56  
56  
99,209  
99,442  
99,675  
99,966  
100,279  
0  
0  
0  
0  
0  
634  
310  
307  
307  
356  
108,128  
100,278  
100,278  
100,164  
100,505  
1,091  
1,255  
984  
956  
1,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,180  
383,691  
442,272  
357,434  
350,600  
312,513  
94,344  
156,953  
76,186  
68,534  
312,367  
94,081  
156,690  
75,923  
68,271  
146  
263  
263  
263  
263  
292,667  
289,347  
285,319  
281,248  
282,066  
292,667  
289,347  
285,319  
281,248  
282,066  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0