Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
557,654  
442,971  
473,050  
678,618  
605,180  
278,199  
152,252  
238,977  
457,093  
383,926  
4,894  
4,526  
7,628  
8,160  
9,532  
0  
0  
0  
0  
0  
187,374  
53,752  
160,486  
365,417  
282,175  
84,028  
91,397  
69,707  
77,422  
84,760  
1,903  
2,577  
1,156  
6,094  
7,458  
279,455  
290,719  
234,073  
221,525  
221,254  
18,133  
26,542  
19,765  
12,234  
12,193  
107,889  
49,876  
45,257  
44,960  
99,209  
0  
54,270  
54,270  
54,270  
0  
742  
717  
717  
620  
634  
145,404  
153,059  
108,059  
108,059  
108,128  
7,287  
6,254  
6,004  
1,381  
1,091  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
557,654  
442,971  
473,050  
678,618  
605,180  
263,796  
149,566  
180,878  
385,801  
312,513  
263,191  
148,583  
180,732  
385,655  
312,367  
605  
983  
146  
146  
146  
293,858  
293,405  
292,172  
292,817  
292,667  
293,858  
293,405  
292,172  
292,817  
292,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0