Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
584,434  
615,471  
537,629  
557,654  
442,971  
279,145  
309,231  
230,380  
278,199  
152,252  
7,576  
7,701  
2,644  
4,894  
4,526  
0  
0  
0  
0  
0  
178,559  
213,579  
107,184  
187,374  
53,752  
91,061  
86,976  
115,729  
84,028  
91,397  
1,949  
975  
4,822  
1,903  
2,577  
305,289  
306,240  
307,248  
279,455  
290,719  
18,619  
18,854  
18,214  
18,133  
26,542  
96,895  
97,817  
99,292  
107,889  
49,876  
847  
0  
0  
0  
54,270  
1,107  
1,107  
787  
742  
717  
183,000  
183,000  
183,000  
145,404  
153,059  
4,821  
5,461  
5,955  
7,287  
6,254  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
584,434  
615,471  
537,629  
557,654  
442,971  
231,155  
264,660  
189,380  
263,796  
149,566  
230,551  
259,056  
188,776  
263,191  
148,583  
605  
5,605  
605  
605  
983  
353,279  
350,811  
348,248  
293,858  
293,405  
353,279  
350,811  
348,248  
293,858  
293,405  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0