Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,971  
473,050  
678,618  
605,180  
383,691  
152,252  
238,977  
457,093  
383,926  
182,288  
4,526  
7,628  
8,160  
9,532  
7,548  
0  
0  
0  
0  
0  
53,752  
160,486  
365,417  
282,175  
88,081  
91,397  
69,707  
77,422  
84,760  
84,662  
2,577  
1,156  
6,094  
7,458  
1,996  
290,719  
234,073  
221,525  
221,254  
201,403  
26,542  
19,765  
12,234  
12,193  
118  
49,876  
45,257  
44,960  
99,209  
99,442  
54,270  
54,270  
54,270  
0  
0  
717  
717  
620  
634  
310  
153,059  
108,059  
108,059  
108,128  
100,278  
6,254  
6,004  
1,381  
1,091  
1,255  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,971  
473,050  
678,618  
605,180  
383,691  
149,566  
180,878  
385,801  
312,513  
94,344  
148,583  
180,732  
385,655  
312,367  
94,081  
983  
146  
146  
146  
263  
293,405  
292,172  
292,817  
292,667  
289,347  
293,405  
292,172  
292,817  
292,667  
289,347  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0