Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
678,618  
230,380  
278,199  
152,252  
238,977  
457,093  
2,644  
4,894  
4,526  
7,628  
8,160  
0  
0  
0  
0  
0  
107,184  
187,374  
53,752  
160,486  
365,417  
115,729  
84,028  
91,397  
69,707  
77,422  
4,822  
1,903  
2,577  
1,156  
6,094  
307,248  
279,455  
290,719  
234,073  
221,525  
18,214  
18,133  
26,542  
19,765  
12,234  
99,292  
107,889  
49,876  
45,257  
44,960  
0  
0  
54,270  
54,270  
54,270  
787  
742  
717  
717  
620  
183,000  
145,404  
153,059  
108,059  
108,059  
5,955  
7,287  
6,254  
6,004  
1,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
678,618  
189,380  
263,796  
149,566  
180,878  
385,801  
188,776  
263,191  
148,583  
180,732  
385,655  
605  
605  
983  
146  
146  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
292,817  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
292,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0