Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
618,131  
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
310,314  
230,380  
278,199  
152,252  
238,977  
7,469  
2,644  
4,894  
4,526  
7,628  
0  
0  
0  
0  
0  
214,540  
107,184  
187,374  
53,752  
160,486  
87,114  
115,729  
84,028  
91,397  
69,707  
1,191  
4,822  
1,903  
2,577  
1,156  
307,817  
307,248  
279,455  
290,719  
234,073  
17,914  
18,214  
18,133  
26,542  
19,765  
98,022  
99,292  
107,889  
49,876  
45,257  
0  
0  
0  
54,270  
54,270  
1,107  
787  
742  
717  
717  
183,000  
183,000  
145,404  
153,059  
108,059  
7,774  
5,955  
7,287  
6,254  
6,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
618,131  
537,629  
557,654  
442,971  
473,050  
264,721  
189,380  
263,796  
149,566  
180,878  
264,116  
188,776  
263,191  
148,583  
180,732  
605  
605  
605  
983  
146  
353,410  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
353,410  
348,248  
293,858  
293,405  
292,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0