Công ty Cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
615,792  
584,434  
615,471  
537,629  
557,654  
305,606  
279,145  
309,231  
230,380  
278,199  
9,175  
7,576  
7,701  
2,644  
4,894  
0  
0  
0  
0  
0  
217,327  
178,559  
213,579  
107,184  
187,374  
77,573  
91,061  
86,976  
115,729  
84,028  
1,532  
1,949  
975  
4,822  
1,903  
310,186  
305,289  
306,240  
307,248  
279,455  
8,857  
18,619  
18,854  
18,214  
18,133  
95,846  
96,895  
97,817  
99,292  
107,889  
847  
847  
0  
0  
0  
17,329  
1,107  
1,107  
787  
742  
183,000  
183,000  
183,000  
183,000  
145,404  
4,308  
4,821  
5,461  
5,955  
7,287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
615,792  
584,434  
615,471  
537,629  
557,654  
260,279  
231,155  
264,660  
189,380  
263,796  
259,675  
230,551  
259,056  
188,776  
263,191  
605  
605  
5,605  
605  
605  
355,513  
353,279  
350,811  
348,248  
293,858  
355,513  
353,279  
350,811  
348,248  
293,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0