Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,245,208  
4,190,612  
4,089,605  
4,078,798  
4,205,900  
3,069,655  
3,052,835  
2,941,310  
2,907,687  
3,006,639  
74,378  
445,603  
543,652  
808,515  
752,770  
1,564,544  
1,248,621  
930,559  
674,662  
812,603  
608,302  
642,440  
807,659  
663,799  
659,410  
780,468  
686,475  
634,012  
730,992  
753,369  
41,963  
29,696  
25,428  
29,719  
28,487  
1,175,553  
1,137,777  
1,148,295  
1,171,111  
1,199,261  
2,817  
3,002  
3,510  
13,281  
13,776  
1,002,381  
1,020,517  
1,027,000  
1,044,414  
1,070,660  
0  
0  
0  
0  
0  
37,113  
32,771  
36,308  
28,542  
26,023  
94,038  
14,538  
14,538  
14,954  
14,357  
39,204  
66,949  
66,940  
69,920  
74,445  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,245,208  
4,190,612  
4,089,605  
4,078,798  
4,205,900  
1,311,608  
1,393,866  
1,330,374  
1,242,332  
1,358,347  
1,249,448  
1,330,753  
1,266,925  
1,179,632  
1,295,726  
62,159  
63,114  
63,449  
62,701  
62,621  
2,933,600  
2,796,746  
2,759,231  
2,836,466  
2,847,553  
2,933,600  
2,796,746  
2,759,231  
2,836,466  
2,847,553  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0