Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,206,938  
4,091,401  
4,245,208  
4,190,612  
4,089,605  
3,148,610  
3,010,954  
3,069,655  
3,052,835  
2,941,310  
75,836  
60,047  
74,378  
445,603  
543,652  
1,459,722  
1,478,758  
1,564,544  
1,248,621  
930,559  
674,994  
554,393  
608,302  
642,440  
807,659  
887,241  
870,829  
780,468  
686,475  
634,012  
50,818  
46,927  
41,963  
29,696  
25,428  
1,058,328  
1,080,448  
1,175,553  
1,137,777  
1,148,295  
1,560  
2,900  
2,817  
3,002  
3,510  
976,866  
989,089  
1,002,381  
1,020,517  
1,027,000  
0  
0  
0  
0  
0  
14,088  
35,100  
37,113  
32,771  
36,308  
25,220  
14,500  
94,038  
14,538  
14,538  
40,594  
38,859  
39,204  
66,949  
66,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,206,938  
4,091,401  
4,245,208  
4,190,612  
4,089,605  
1,062,172  
1,149,758  
1,311,608  
1,393,866  
1,330,374  
1,001,957  
1,088,052  
1,249,448  
1,330,753  
1,266,925  
60,215  
61,706  
62,159  
63,114  
63,449  
3,144,767  
2,941,644  
2,933,600  
2,796,746  
2,759,231  
3,144,767  
2,941,644  
2,933,600  
2,796,746  
2,759,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0