Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,078,798  
4,205,900  
3,855,060  
3,949,502  
3,547,771  
2,907,687  
3,006,639  
2,661,156  
2,760,854  
2,398,685  
808,515  
752,770  
322,710  
602,451  
337,549  
674,662  
812,603  
907,041  
703,731  
759,186  
663,799  
659,410  
688,847  
688,568  
604,451  
730,992  
753,369  
722,570  
742,561  
689,635  
29,719  
28,487  
19,988  
23,543  
7,864  
1,171,111  
1,199,261  
1,193,905  
1,188,648  
1,149,086  
13,281  
13,776  
10,324  
5,099  
10,693  
1,044,414  
1,070,660  
1,082,664  
1,109,854  
1,045,579  
0  
0  
0  
0  
0  
28,542  
26,023  
24,331  
9,045  
36,869  
14,954  
14,357  
15,744  
15,744  
15,476  
69,920  
74,445  
60,841  
48,905  
40,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,078,798  
4,205,900  
3,855,060  
3,949,502  
3,547,771  
1,242,332  
1,358,347  
786,947  
1,055,410  
896,050  
1,179,632  
1,295,726  
724,473  
997,810  
839,604  
62,701  
62,621  
62,474  
57,600  
56,446  
2,836,466  
2,847,553  
3,068,113  
2,894,092  
2,651,721  
2,836,466  
2,847,553  
3,068,113  
2,894,092  
2,651,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0