Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,190,612  
4,089,605  
4,078,798  
4,205,900  
3,855,060  
3,052,835  
2,941,310  
2,907,687  
3,006,639  
2,661,156  
445,603  
543,652  
808,515  
752,770  
322,710  
1,248,621  
930,559  
674,662  
812,603  
907,041  
642,440  
807,659  
663,799  
659,410  
688,847  
686,475  
634,012  
730,992  
753,369  
722,570  
29,696  
25,428  
29,719  
28,487  
19,988  
1,137,777  
1,148,295  
1,171,111  
1,199,261  
1,193,905  
3,002  
3,510  
13,281  
13,776  
10,324  
1,020,517  
1,027,000  
1,044,414  
1,070,660  
1,082,664  
0  
0  
0  
0  
0  
32,771  
36,308  
28,542  
26,023  
24,331  
14,538  
14,538  
14,954  
14,357  
15,744  
66,949  
66,940  
69,920  
74,445  
60,841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,190,612  
4,089,605  
4,078,798  
4,205,900  
3,855,060  
1,393,866  
1,330,374  
1,242,332  
1,358,347  
786,947  
1,330,753  
1,266,925  
1,179,632  
1,295,726  
724,473  
63,114  
63,449  
62,701  
62,621  
62,474  
2,796,746  
2,759,231  
2,836,466  
2,847,553  
3,068,113  
2,796,746  
2,759,231  
2,836,466  
2,847,553  
3,068,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0