Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,855,060  
3,949,502  
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
2,661,156  
2,760,854  
2,398,685  
2,348,876  
2,290,300  
322,710  
602,451  
337,549  
272,454  
232,061  
907,041  
703,731  
759,186  
834,655  
795,831  
688,847  
688,568  
604,451  
539,155  
620,060  
722,570  
742,561  
689,635  
688,304  
630,040  
19,988  
23,543  
7,864  
14,308  
12,308  
1,193,905  
1,188,648  
1,149,086  
1,145,092  
1,128,274  
10,324  
5,099  
10,693  
14,005  
0  
1,082,664  
1,109,854  
1,045,579  
1,055,694  
1,054,948  
0  
0  
0  
0  
0  
24,331  
9,045  
36,869  
22,770  
22,264  
15,744  
15,744  
15,476  
15,476  
15,932  
60,841  
48,905  
40,469  
37,147  
35,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,855,060  
3,949,502  
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
786,947  
1,055,410  
896,050  
1,041,768  
745,196  
724,473  
997,810  
839,604  
982,389  
684,198  
62,474  
57,600  
56,446  
59,378  
60,998  
3,068,113  
2,894,092  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
3,068,113  
2,894,092  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0