Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,949,502  
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
3,359,849  
2,760,854  
2,398,685  
2,348,876  
2,290,300  
2,217,718  
602,451  
337,549  
272,454  
232,061  
594,908  
703,731  
759,186  
834,655  
795,831  
333,193  
688,568  
604,451  
539,155  
620,060  
645,119  
742,561  
689,635  
688,304  
630,040  
634,925  
23,543  
7,864  
14,308  
12,308  
9,572  
1,188,648  
1,149,086  
1,145,092  
1,128,274  
1,142,130  
5,099  
10,693  
14,005  
0  
0  
1,109,854  
1,045,579  
1,055,694  
1,054,948  
1,066,072  
0  
0  
0  
0  
0  
9,045  
36,869  
22,770  
22,264  
16,991  
15,744  
15,476  
15,476  
15,932  
15,932  
48,905  
40,469  
37,147  
35,130  
43,135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,949,502  
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
3,359,849  
1,055,410  
896,050  
1,041,768  
745,196  
836,892  
997,810  
839,604  
982,389  
684,198  
774,562  
57,600  
56,446  
59,378  
60,998  
62,330  
2,894,092  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
2,522,956  
2,894,092  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
2,522,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0