Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
3,359,849  
3,095,898  
2,398,685  
2,348,876  
2,290,300  
2,217,718  
1,971,298  
337,549  
272,454  
232,061  
594,908  
580,867  
759,186  
834,655  
795,831  
333,193  
166,193  
604,451  
539,155  
620,060  
645,119  
553,419  
689,635  
688,304  
630,040  
634,925  
657,717  
7,864  
14,308  
12,308  
9,572  
13,101  
1,149,086  
1,145,092  
1,128,274  
1,142,130  
1,124,600  
10,693  
14,005  
0  
0  
0  
1,045,579  
1,055,694  
1,054,948  
1,066,072  
958,106  
0  
0  
0  
0  
0  
36,869  
22,770  
22,264  
16,991  
108,344  
15,476  
15,476  
15,932  
15,932  
16,842  
40,469  
37,147  
35,130  
43,135  
41,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,547,771  
3,493,968  
3,418,574  
3,359,849  
3,095,898  
896,050  
1,041,768  
745,196  
836,892  
732,081  
839,604  
982,389  
684,198  
774,562  
672,825  
56,446  
59,378  
60,998  
62,330  
59,256  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
2,522,956  
2,363,817  
2,651,721  
2,452,200  
2,673,378  
2,522,956  
2,363,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0