Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,770,722  
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
875,895  
615,940  
565,229  
489,564  
566,752  
414,352  
29,539  
29,475  
74,259  
111,182  
17,972  
7,712  
7,712  
7,563  
7,563  
15,412  
175,309  
158,971  
153,389  
164,282  
241,139  
374,352  
325,082  
230,150  
227,868  
113,381  
29,028  
43,988  
24,203  
55,857  
26,448  
1,154,782  
1,076,793  
935,099  
724,049  
461,543  
21,285  
3,915  
3,915  
4,312  
2,944  
141,734  
166,380  
175,834  
184,128  
187,585  
0  
0  
0  
0  
0  
981,249  
899,936  
748,167  
527,449  
261,463  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
7,914  
3,962  
4,583  
5,559  
6,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,770,722  
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
875,895  
959,156  
869,972  
690,146  
579,677  
313,195  
421,049  
373,491  
275,905  
330,910  
189,816  
538,107  
496,481  
414,241  
248,766  
123,379  
811,566  
772,049  
734,517  
711,124  
562,700  
811,566  
772,049  
734,517  
711,124  
562,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0