Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
875,895  
711,723  
565,229  
489,564  
566,752  
414,352  
491,696  
29,475  
74,259  
111,182  
17,972  
62,353  
7,712  
7,563  
7,563  
15,412  
15,412  
158,971  
153,389  
164,282  
241,139  
279,492  
325,082  
230,150  
227,868  
113,381  
127,145  
43,988  
24,203  
55,857  
26,448  
7,294  
1,076,793  
935,099  
724,049  
461,543  
220,027  
3,915  
3,915  
4,312  
2,944  
1,577  
166,380  
175,834  
184,128  
187,585  
178,093  
0  
0  
0  
0  
0  
899,936  
748,167  
527,449  
261,463  
29,883  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
3,962  
4,583  
5,559  
6,950  
7,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
875,895  
711,723  
869,972  
690,146  
579,677  
313,195  
164,983  
373,491  
275,905  
330,910  
189,816  
164,983  
496,481  
414,241  
248,766  
123,379  
0  
772,049  
734,517  
711,124  
562,700  
546,740  
772,049  
734,517  
711,124  
562,700  
546,740  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0