Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,632  
632,849  
605,921  
577,154  
406,523  
426,643  
424,338  
389,739  
354,597  
174,578  
34,695  
12,735  
92,205  
113,739  
1,749  
65,270  
55,000  
55,000  
55,000  
5,000  
260,162  
259,415  
124,822  
98,059  
97,223  
55,931  
86,908  
108,876  
78,682  
57,753  
10,584  
10,279  
8,835  
9,117  
12,853  
202,990  
208,511  
216,182  
222,557  
231,945  
0  
0  
0  
0  
0  
189,048  
196,951  
205,728  
211,193  
219,015  
0  
0  
0  
0  
0  
5,177  
1,189  
872  
411  
13  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
6,164  
7,770  
6,982  
8,352  
10,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,632  
632,849  
605,921  
577,154  
406,523  
108,462  
136,361  
108,463  
96,723  
107,964  
108,462  
136,361  
108,463  
96,723  
107,964  
0  
0  
0  
0  
0  
521,170  
496,488  
497,458  
480,431  
298,559  
521,170  
496,488  
497,458  
480,431  
298,559  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0