Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
875,895  
711,723  
626,542  
629,632  
632,849  
414,352  
491,696  
419,962  
426,643  
424,338  
17,972  
62,353  
62,623  
34,695  
12,735  
15,412  
15,412  
15,270  
65,270  
55,000  
241,139  
279,492  
267,829  
260,162  
259,415  
113,381  
127,145  
67,854  
55,931  
86,908  
26,448  
7,294  
6,386  
10,584  
10,279  
461,543  
220,027  
206,580  
202,990  
208,511  
2,944  
1,577  
0  
0  
0  
187,585  
178,093  
184,292  
189,048  
196,951  
0  
0  
0  
0  
0  
261,463  
29,883  
11,439  
5,177  
1,189  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
6,950  
7,874  
8,250  
6,164  
7,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
875,895  
711,723  
626,542  
629,632  
632,849  
313,195  
164,983  
91,807  
108,462  
136,361  
189,816  
164,983  
91,807  
108,462  
136,361  
123,379  
0  
0  
0  
0  
562,700  
546,740  
534,735  
521,170  
496,488  
562,700  
546,740  
534,735  
521,170  
496,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0