Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,290,800  
875,895  
711,723  
626,542  
629,632  
566,752  
414,352  
491,696  
419,962  
426,643  
111,182  
17,972  
62,353  
62,623  
34,695  
7,563  
15,412  
15,412  
15,270  
65,270  
164,282  
241,139  
279,492  
267,829  
260,162  
227,868  
113,381  
127,145  
67,854  
55,931  
55,857  
26,448  
7,294  
6,386  
10,584  
724,049  
461,543  
220,027  
206,580  
202,990  
4,312  
2,944  
1,577  
0  
0  
184,128  
187,585  
178,093  
184,292  
189,048  
0  
0  
0  
0  
0  
527,449  
261,463  
29,883  
11,439  
5,177  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
5,559  
6,950  
7,874  
8,250  
6,164  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,290,800  
875,895  
711,723  
626,542  
629,632  
579,677  
313,195  
164,983  
91,807  
108,462  
330,910  
189,816  
164,983  
91,807  
108,462  
248,766  
123,379  
0  
0  
0  
711,124  
562,700  
546,740  
534,735  
521,170  
711,124  
562,700  
546,740  
534,735  
521,170  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0