Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
632,849  
605,921  
577,154  
406,523  
403,264  
424,338  
389,739  
354,597  
174,578  
185,381  
12,735  
92,205  
113,739  
1,749  
3,101  
55,000  
55,000  
55,000  
5,000  
5,000  
259,415  
124,822  
98,059  
97,223  
100,708  
86,908  
108,876  
78,682  
57,753  
71,755  
10,279  
8,835  
9,117  
12,853  
4,817  
208,511  
216,182  
222,557  
231,945  
217,883  
0  
0  
0  
0  
0  
196,951  
205,728  
211,193  
219,015  
195,650  
0  
0  
0  
0  
0  
1,189  
872  
411  
13  
8,907  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
7,770  
6,982  
8,352  
10,318  
10,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
632,849  
605,921  
577,154  
406,523  
403,264  
136,361  
108,463  
96,723  
107,964  
113,320  
136,361  
108,463  
96,723  
107,964  
113,320  
0  
0  
0  
0  
0  
496,488  
497,458  
480,431  
298,559  
289,944  
496,488  
497,458  
480,431  
298,559  
289,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0