Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,794,950  
1,770,722  
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
564,539  
615,940  
565,229  
489,564  
566,752  
28,532  
29,539  
29,475  
74,259  
111,182  
7,860  
7,712  
7,712  
7,563  
7,563  
166,574  
175,309  
158,971  
153,389  
164,282  
337,191  
374,352  
325,082  
230,150  
227,868  
24,382  
29,028  
43,988  
24,203  
55,857  
1,230,411  
1,154,782  
1,076,793  
935,099  
724,049  
16,327  
21,285  
3,915  
3,915  
4,312  
133,406  
141,734  
166,380  
175,834  
184,128  
0  
0  
0  
0  
0  
1,070,793  
981,249  
899,936  
748,167  
527,449  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
2,600  
7,284  
7,914  
3,962  
4,583  
5,559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,794,950  
1,770,722  
1,642,022  
1,424,663  
1,290,800  
952,985  
959,156  
869,972  
690,146  
579,677  
394,662  
421,049  
373,491  
275,905  
330,910  
558,323  
538,107  
496,481  
414,241  
248,766  
841,965  
811,566  
772,049  
734,517  
711,124  
841,965  
811,566  
772,049  
734,517  
711,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0