Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,592,166  
9,584,367  
9,662,835  
9,710,550  
 
824,435  
1,399,967  
1,397,059  
1,352,181  
 
270,977  
328,443  
291,562  
236,586  
 
0  
0  
0  
0  
 
344,609  
845,731  
868,444  
884,368  
 
204,147  
221,504  
236,353  
227,106  
 
4,703  
4,289  
700  
4,122  
 
8,767,731  
8,184,400  
8,265,776  
8,358,369  
 
742,095  
134  
134  
134  
 
7,025,015  
7,329,805  
7,486,746  
7,644,727  
 
0  
0  
0  
0  
 
70,265  
73,850  
70,537  
70,248  
 
17,155  
15,172  
13,309  
19,968  
 
913,201  
765,439  
695,050  
623,292  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,592,166  
9,584,367  
9,662,835  
9,710,550  
 
9,484,362  
9,319,463  
9,316,576  
9,276,164  
 
2,848,775  
2,279,330  
1,857,841  
1,826,989  
 
6,635,587  
7,040,133  
7,458,735  
7,449,174  
 
107,804  
264,903  
346,259  
434,386  
 
107,804  
264,903  
346,259  
434,386  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0