Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,662,835  
9,710,550  
9,803,588  
 
 
1,397,059  
1,352,181  
647,827  
 
 
291,562  
236,586  
163,091  
 
 
0  
0  
0  
 
 
868,444  
884,368  
144,989  
 
 
236,353  
227,106  
332,845  
 
 
700  
4,122  
6,902  
 
 
8,265,776  
8,358,369  
9,155,760  
 
 
134  
134  
134  
 
 
7,486,746  
7,644,727  
8,540,841  
 
 
0  
0  
0  
 
 
70,537  
70,248  
70,578  
 
 
13,309  
19,968  
13,309  
 
 
695,050  
623,292  
530,898  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,662,835  
9,710,550  
9,803,588  
 
 
9,316,576  
9,276,164  
9,250,941  
 
 
1,857,841  
1,826,989  
1,768,811  
 
 
7,458,735  
7,449,174  
7,482,129  
 
 
346,259  
434,386  
552,647  
 
 
346,259  
434,386  
552,647  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0