Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
382,519  
386,324  
369,506  
368,862  
364,615  
161,201  
193,853  
166,323  
187,102  
139,695  
74,860  
62,304  
26,094  
38,228  
80,025  
25,583  
36,584  
69,684  
78,812  
3,253  
43,224  
75,540  
50,508  
49,051  
42,336  
234  
284  
92  
0  
0  
17,301  
19,142  
19,946  
21,011  
14,081  
221,317  
192,471  
203,183  
181,760  
224,920  
6,764  
6,764  
6,914  
7,106  
6,272  
97,706  
99,386  
99,455  
97,203  
99,681  
0  
0  
0  
0  
0  
26,651  
26,651  
26,347  
26,347  
20,341  
30,000  
0  
20,000  
0  
46,758  
60,197  
59,671  
50,467  
51,104  
51,867  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
382,519  
386,324  
369,506  
368,862  
364,615  
24,752  
24,623  
23,688  
22,151  
24,050  
21,468  
21,461  
20,651  
19,242  
21,258  
3,284  
3,161  
3,037  
2,909  
2,792  
357,767  
361,701  
345,818  
346,711  
340,565  
357,767  
361,701  
345,818  
346,711  
340,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0