Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
398,666  
412,843  
393,468  
382,519  
386,324  
202,803  
223,139  
203,346  
161,201  
193,853  
76,621  
86,340  
77,161  
74,860  
62,304  
29,888  
29,888  
17,265  
25,583  
36,584  
72,384  
82,209  
82,587  
43,224  
75,540  
426  
192  
192  
234  
284  
23,484  
24,511  
26,140  
17,301  
19,142  
195,863  
189,704  
190,122  
221,317  
192,471  
6,768  
6,918  
7,067  
6,764  
6,764  
91,243  
93,152  
95,051  
97,706  
99,386  
0  
0  
0  
0  
0  
26,396  
25,781  
25,781  
26,651  
26,651  
0  
0  
0  
30,000  
0  
71,455  
63,853  
62,224  
60,197  
59,671  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
398,666  
412,843  
393,468  
382,519  
386,324  
28,672  
45,886  
21,766  
24,752  
24,623  
24,962  
42,344  
18,372  
21,468  
21,461  
3,709  
3,542  
3,394  
3,284  
3,161  
369,995  
366,957  
371,703  
357,767  
361,701  
369,995  
366,957  
371,703  
357,767  
361,701  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0