Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,257  
398,666  
412,843  
393,468  
382,519  
223,237  
202,803  
223,139  
203,346  
161,201  
95,753  
76,621  
86,340  
77,161  
74,860  
37,385  
29,888  
29,888  
17,265  
25,583  
67,697  
72,384  
82,209  
82,587  
43,224  
214  
426  
192  
192  
234  
22,188  
23,484  
24,511  
26,140  
17,301  
196,020  
195,863  
189,704  
190,122  
221,317  
6,720  
6,768  
6,918  
7,067  
6,764  
88,601  
91,243  
93,152  
95,051  
97,706  
0  
0  
0  
0  
0  
26,396  
26,396  
25,781  
25,781  
26,651  
0  
0  
0  
0  
30,000  
74,302  
71,455  
63,853  
62,224  
60,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,257  
398,666  
412,843  
393,468  
382,519  
32,869  
28,672  
45,886  
21,766  
24,752  
28,971  
24,962  
42,344  
18,372  
21,468  
3,898  
3,709  
3,542  
3,394  
3,284  
386,388  
369,995  
366,957  
371,703  
357,767  
386,388  
369,995  
366,957  
371,703  
357,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0