Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,862  
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
187,102  
139,695  
150,599  
158,189  
155,986  
38,228  
80,025  
77,013  
70,371  
64,699  
78,812  
3,253  
3,253  
18,253  
24,385  
49,051  
42,336  
53,647  
52,533  
49,009  
0  
0  
0  
0  
0  
21,011  
14,081  
16,686  
17,032  
17,893  
181,760  
224,920  
227,801  
231,086  
216,818  
7,106  
6,272  
7,088  
7,238  
7,338  
97,203  
99,681  
115,971  
117,913  
124,120  
0  
0  
0  
0  
0  
26,347  
20,341  
17,135  
17,135  
13,849  
0  
46,758  
46,758  
46,758  
35,767  
51,104  
51,867  
40,849  
42,042  
35,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,862  
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
22,151  
24,050  
41,552  
59,756  
38,541  
19,242  
21,258  
38,867  
57,176  
36,072  
2,909  
2,792  
2,685  
2,580  
2,469  
346,711  
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
346,711  
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0