Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,561  
393,468  
382,519  
386,324  
369,506  
223,859  
203,346  
161,201  
193,853  
166,323  
86,340  
77,161  
74,860  
62,304  
26,094  
30,608  
17,265  
25,583  
36,584  
69,684  
82,209  
82,587  
43,224  
75,540  
50,508  
192  
192  
234  
284  
92  
24,511  
26,140  
17,301  
19,142  
19,946  
189,702  
190,122  
221,317  
192,471  
203,183  
6,917  
7,067  
6,764  
6,764  
6,914  
93,152  
95,051  
97,706  
99,386  
99,455  
0  
0  
0  
0  
0  
25,781  
25,781  
26,651  
26,651  
26,347  
0  
0  
30,000  
0  
20,000  
63,853  
62,224  
60,197  
59,671  
50,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,561  
393,468  
382,519  
386,324  
369,506  
46,030  
21,766  
24,752  
24,623  
23,688  
42,488  
18,372  
21,468  
21,461  
20,651  
3,542  
3,394  
3,284  
3,161  
3,037  
367,532  
371,703  
357,767  
361,701  
345,818  
367,532  
371,703  
357,767  
361,701  
345,818  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0