Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
 
139,695  
150,599  
158,189  
155,986  
 
80,025  
77,013  
70,371  
64,699  
 
3,253  
3,253  
18,253  
24,385  
 
42,336  
53,647  
52,533  
49,009  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,081  
16,686  
17,032  
17,893  
 
224,920  
227,801  
231,086  
216,818  
 
6,272  
7,088  
7,238  
7,338  
 
99,681  
115,971  
117,913  
124,120  
 
0  
0  
0  
0  
 
20,341  
17,135  
17,135  
13,849  
 
46,758  
46,758  
46,758  
35,767  
 
51,867  
40,849  
42,042  
35,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
 
24,050  
41,552  
59,756  
38,541  
 
21,258  
38,867  
57,176  
36,072  
 
2,792  
2,685  
2,580  
2,469  
 
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
 
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0