Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
385,017  
139,695  
150,599  
158,189  
155,986  
165,741  
80,025  
77,013  
70,371  
64,699  
73,530  
3,253  
3,253  
18,253  
24,385  
24,385  
42,336  
53,647  
52,533  
49,009  
57,744  
0  
0  
0  
0  
223  
14,081  
16,686  
17,032  
17,893  
9,858  
224,920  
227,801  
231,086  
216,818  
219,276  
6,272  
7,088  
7,238  
7,338  
6,968  
99,681  
115,971  
117,913  
124,120  
122,653  
0  
0  
0  
0  
0  
20,341  
17,135  
17,135  
13,849  
18,539  
46,758  
46,758  
46,758  
35,767  
35,123  
51,867  
40,849  
42,042  
35,745  
35,993  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
364,615  
378,400  
389,276  
372,804  
385,017  
24,050  
41,552  
59,756  
38,541  
44,776  
21,258  
38,867  
57,176  
36,072  
42,400  
2,792  
2,685  
2,580  
2,469  
2,376  
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
340,240  
340,565  
336,848  
329,520  
334,263  
340,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0