Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,934  
407,076  
422,699  
419,257  
398,666  
241,940  
219,929  
230,670  
223,237  
202,803  
57,780  
30,120  
74,067  
95,753  
76,621  
86,640  
88,217  
53,187  
37,385  
29,888  
69,371  
71,069  
72,251  
67,697  
72,384  
140  
192  
192  
214  
426  
28,009  
30,331  
30,973  
22,188  
23,484  
181,995  
187,147  
192,028  
196,020  
195,863  
6,612  
6,712  
6,862  
6,720  
6,768  
81,259  
83,921  
86,244  
88,601  
91,243  
0  
0  
0  
0  
0  
25,201  
26,396  
26,396  
26,396  
26,396  
0  
0  
0  
0  
0  
68,923  
70,118  
72,526  
74,302  
71,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,934  
407,076  
422,699  
419,257  
398,666  
32,719  
31,428  
29,832  
32,869  
28,672  
28,302  
27,198  
25,774  
28,971  
24,962  
4,417  
4,229  
4,059  
3,898  
3,709  
391,215  
375,649  
392,866  
386,388  
369,995  
391,215  
375,649  
392,866  
386,388  
369,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0