Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
1,276,856  
1,320,553  
1,083,417  
1,219,276  
1,215,405  
1,190,159  
1,232,859  
23,274  
32,823  
167,655  
16,092  
20,672  
0  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
426,201  
361,686  
442,673  
407,239  
417,606  
535,978  
714,276  
496,977  
645,915  
664,206  
97,964  
105,592  
103,200  
116,013  
125,475  
86,594  
87,736  
88,861  
86,697  
87,694  
2,324  
2,324  
2,324  
2,324  
2,324  
83,673  
84,786  
85,901  
83,757  
84,745  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
598  
626  
636  
616  
625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
1,276,856  
1,320,553  
531,846  
676,721  
685,444  
681,805  
737,027  
528,258  
672,668  
681,423  
657,382  
709,143  
3,588  
4,053  
4,020  
24,423  
27,885  
638,165  
630,291  
618,822  
595,051  
583,525  
638,165  
630,291  
618,822  
595,051  
583,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0