Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,459,947  
1,396,660  
1,596,605  
1,479,763  
1,315,534  
1,360,990  
1,298,056  
1,503,219  
1,386,711  
1,221,116  
107,951  
25,151  
34,097  
50,240  
42,682  
0  
0  
0  
0  
0  
485,342  
582,008  
481,976  
640,003  
442,304  
666,402  
597,005  
879,135  
597,611  
641,280  
101,295  
93,892  
108,012  
98,857  
94,850  
98,957  
98,604  
93,386  
93,052  
94,418  
5,914  
5,447  
2,340  
2,384  
2,384  
83,779  
83,916  
83,693  
83,668  
84,817  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,019  
3,002  
355  
0  
0  
6,245  
6,240  
6,997  
7,000  
7,217  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,459,947  
1,396,660  
1,596,605  
1,479,763  
1,315,534  
760,453  
687,724  
907,102  
815,992  
678,902  
757,352  
685,075  
903,894  
812,383  
675,443  
3,100  
2,649  
3,208  
3,608  
3,458  
699,495  
708,936  
689,503  
663,771  
636,632  
699,495  
708,936  
689,503  
663,771  
636,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0