Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,304,265  
1,276,856  
1,320,553  
1,255,092  
1,229,474  
1,215,405  
1,190,159  
1,232,859  
1,170,848  
1,144,371  
167,655  
16,092  
20,672  
31,669  
124,016  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
442,673  
407,239  
417,606  
348,674  
379,299  
496,977  
645,915  
664,206  
669,576  
527,485  
103,200  
116,013  
125,475  
116,030  
108,672  
88,861  
86,697  
87,694  
84,243  
85,103  
2,324  
2,324  
2,324  
2,324  
0  
85,901  
83,757  
84,745  
81,295  
81,984  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
400  
636  
616  
625  
624  
2,719  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,304,265  
1,276,856  
1,320,553  
1,255,092  
1,229,474  
685,444  
681,805  
737,027  
645,990  
638,977  
681,423  
657,382  
709,143  
622,330  
609,716  
4,020  
24,423  
27,885  
23,660  
29,260  
618,822  
595,051  
583,525  
609,102  
590,498  
618,822  
595,051  
583,525  
609,102  
590,498  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0