Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,221,838  
1,661,484  
1,459,947  
1,396,660  
1,596,605  
2,122,916  
1,563,637  
1,360,990  
1,298,056  
1,503,219  
71,264  
39,113  
107,951  
25,151  
34,097  
0  
0  
0  
0  
0  
601,220  
761,275  
485,342  
582,008  
481,976  
1,313,695  
668,012  
666,402  
597,005  
879,135  
136,737  
95,237  
101,295  
93,892  
108,012  
98,922  
97,847  
98,957  
98,604  
93,386  
4,120  
3,947  
5,914  
5,447  
2,340  
84,395  
84,350  
83,779  
83,916  
83,693  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,553  
3,507  
3,019  
3,002  
355  
6,854  
6,044  
6,245  
6,240  
6,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,221,838  
1,661,484  
1,459,947  
1,396,660  
1,596,605  
1,455,680  
927,072  
760,453  
687,724  
907,102  
1,450,729  
922,228  
757,352  
685,075  
903,894  
4,951  
4,844  
3,100  
2,649  
3,208  
766,158  
734,412  
699,495  
708,936  
689,503  
766,158  
734,412  
699,495  
708,936  
689,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0