Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,276,856  
1,320,553  
1,255,092  
1,229,474  
1,538,624  
1,190,159  
1,232,859  
1,170,848  
1,144,371  
1,454,087  
16,092  
20,672  
31,669  
124,016  
43,385  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
407,239  
417,606  
348,674  
379,299  
655,718  
645,915  
664,206  
669,576  
527,485  
662,552  
116,013  
125,475  
116,030  
108,672  
87,532  
86,697  
87,694  
84,243  
85,103  
84,538  
2,324  
2,324  
2,324  
0  
0  
83,757  
84,745  
81,295  
81,984  
81,786  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
400  
0  
616  
625  
624  
2,719  
2,752  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,276,856  
1,320,553  
1,255,092  
1,229,474  
1,538,624  
681,805  
737,027  
645,990  
638,977  
950,379  
657,382  
709,143  
622,330  
609,716  
923,918  
24,423  
27,885  
23,660  
29,260  
26,460  
595,051  
583,525  
609,102  
590,498  
588,245  
595,051  
583,525  
609,102  
590,498  
588,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0