Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,237,953  
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
1,276,856  
1,144,578  
1,083,417  
1,219,276  
1,215,405  
1,190,159  
42,682  
23,274  
32,823  
167,655  
16,092  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,900  
453,898  
426,201  
361,686  
442,673  
407,239  
552,518  
535,978  
714,276  
496,977  
645,915  
95,479  
97,964  
105,592  
103,200  
116,013  
93,374  
86,594  
87,736  
88,861  
86,697  
2,324  
2,324  
2,324  
2,324  
2,324  
84,817  
83,673  
84,786  
85,901  
83,757  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,233  
598  
626  
636  
616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,237,953  
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
1,276,856  
600,234  
531,846  
676,721  
685,444  
681,805  
596,776  
528,258  
672,668  
681,423  
657,382  
3,458  
3,588  
4,053  
4,020  
24,423  
637,718  
638,165  
630,291  
618,822  
595,051  
637,718  
638,165  
630,291  
618,822  
595,051  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0