Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,479,763  
1,315,534  
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
1,386,711  
1,221,116  
1,083,417  
1,219,276  
1,215,405  
50,240  
42,682  
23,274  
32,823  
167,655  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
640,003  
442,304  
426,201  
361,686  
442,673  
597,611  
641,280  
535,978  
714,276  
496,977  
98,857  
94,850  
97,964  
105,592  
103,200  
93,052  
94,418  
86,594  
87,736  
88,861  
2,384  
2,384  
2,324  
2,324  
2,324  
83,668  
84,817  
83,673  
84,786  
85,901  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,000  
7,217  
598  
626  
636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,479,763  
1,315,534  
1,170,011  
1,307,013  
1,304,265  
815,992  
678,902  
531,846  
676,721  
685,444  
812,383  
675,443  
528,258  
672,668  
681,423  
3,608  
3,458  
3,588  
4,053  
4,020  
663,771  
636,632  
638,165  
630,291  
618,822  
663,771  
636,632  
638,165  
630,291  
618,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0