Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,396,660  
1,596,605  
1,479,763  
1,315,534  
1,170,011  
1,298,056  
1,503,219  
1,386,711  
1,221,116  
1,083,417  
25,151  
34,097  
50,240  
42,682  
23,274  
0  
0  
0  
0  
0  
582,008  
481,976  
640,003  
442,304  
426,201  
597,005  
879,135  
597,611  
641,280  
535,978  
93,892  
108,012  
98,857  
94,850  
97,964  
98,604  
93,386  
93,052  
94,418  
86,594  
5,447  
2,340  
2,384  
2,384  
2,324  
83,916  
83,693  
83,668  
84,817  
83,673  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,002  
355  
0  
0  
0  
6,240  
6,997  
7,000  
7,217  
598  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,396,660  
1,596,605  
1,479,763  
1,315,534  
1,170,011  
687,724  
907,102  
815,992  
678,902  
531,846  
685,075  
903,894  
812,383  
675,443  
528,258  
2,649  
3,208  
3,608  
3,458  
3,588  
708,936  
689,503  
663,771  
636,632  
638,165  
708,936  
689,503  
663,771  
636,632  
638,165  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0