Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
398,683  
374,652  
 
 
 
286,023  
302,450  
 
 
 
3,114  
4,931  
 
 
 
0  
2,000  
 
 
 
253,759  
228,652  
 
 
 
24,861  
60,749  
 
 
 
4,288  
6,117  
 
 
 
112,660  
72,202  
 
 
 
1,414  
1,720  
 
 
 
39,335  
68,990  
 
 
 
7,815  
0  
 
 
 
62,917  
0  
 
 
 
1,000  
1,000  
 
 
 
180  
493  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
398,683  
374,652  
 
 
 
351,577  
326,528  
 
 
 
144,287  
136,922  
 
 
 
207,291  
189,605  
 
 
 
47,106  
48,124  
 
 
 
47,106  
48,124  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0