Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (DGT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,588  
398,683  
 
 
 
95,163  
286,023  
 
 
 
3,031  
3,114  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
70,337  
253,759  
 
 
 
18,749  
24,861  
 
 
 
3,047  
4,288  
 
 
 
67,425  
112,660  
 
 
 
2,174  
1,414  
 
 
 
15,839  
39,335  
 
 
 
0  
7,815  
 
 
 
48,389  
62,917  
 
 
 
1,000  
1,000  
 
 
 
23  
180  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,588  
398,683  
 
 
 
119,530  
351,577  
 
 
 
87,074  
144,287  
 
 
 
32,456  
207,291  
 
 
 
43,058  
47,106  
 
 
 
43,058  
47,106  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0