Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
1,365,030  
1,396,290  
674,668  
602,495  
698,390  
669,452  
813,142  
162,823  
65,760  
11,685  
8,253  
3,261  
0  
0  
0  
0  
0  
348,857  
384,382  
593,256  
500,312  
632,971  
136,082  
122,863  
75,867  
136,589  
140,929  
26,906  
29,491  
17,582  
24,298  
35,981  
750,189  
694,764  
697,186  
695,577  
583,148  
0  
0  
0  
0  
0  
479,676  
484,052  
473,174  
507,747  
478,132  
0  
0  
0  
0  
0  
83,794  
45,950  
35,292  
25,956  
35,910  
168,357  
144,357  
168,357  
144,357  
63,170  
18,362  
20,406  
20,363  
17,518  
5,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
1,365,030  
1,396,290  
620,485  
528,695  
685,373  
521,315  
609,695  
620,485  
528,695  
685,373  
521,315  
609,695  
0  
0  
0  
0  
0  
804,372  
768,564  
710,203  
843,714  
786,595  
804,372  
768,564  
710,203  
843,714  
786,595  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0