Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,404,652  
3,321,274  
1,483,790  
1,401,149  
1,306,633  
1,403,480  
1,276,696  
671,600  
646,317  
560,281  
119,382  
201,096  
196,562  
192,881  
169,447  
49,600  
0  
0  
0  
0  
535,915  
559,950  
313,551  
319,118  
305,737  
639,415  
470,108  
146,909  
121,549  
80,276  
59,168  
45,543  
14,578  
12,769  
4,821  
2,001,171  
2,044,578  
812,189  
754,832  
746,353  
0  
0  
0  
0  
0  
1,926,750  
1,970,053  
542,574  
521,120  
532,116  
0  
0  
0  
0  
0  
16,788  
18,092  
86,305  
50,171  
29,568  
0  
0  
168,357  
168,357  
168,357  
57,633  
56,433  
14,953  
15,184  
16,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,404,652  
3,321,274  
1,483,790  
1,401,149  
1,306,633  
1,288,446  
1,322,824  
581,852  
527,516  
464,261  
1,260,586  
1,294,964  
581,852  
527,516  
464,261  
27,860  
27,860  
0  
0  
0  
2,116,206  
1,998,451  
901,937  
873,633  
842,372  
2,116,206  
1,998,451  
901,937  
873,633  
842,372  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0