Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,526,795  
3,404,652  
3,321,274  
1,483,790  
1,401,149  
1,493,798  
1,403,480  
1,276,696  
671,600  
646,317  
120,757  
119,382  
201,096  
196,562  
192,881  
93,100  
49,600  
0  
0  
0  
549,315  
535,915  
559,950  
313,551  
319,118  
661,056  
639,415  
470,108  
146,909  
121,549  
69,571  
59,168  
45,543  
14,578  
12,769  
2,032,997  
2,001,171  
2,044,578  
812,189  
754,832  
0  
0  
0  
0  
0  
1,887,344  
1,926,750  
1,970,053  
542,574  
521,120  
0  
0  
0  
0  
0  
18,573  
16,788  
18,092  
86,305  
50,171  
71,440  
0  
0  
168,357  
168,357  
55,641  
57,633  
56,433  
14,953  
15,184  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,526,795  
3,404,652  
3,321,274  
1,483,790  
1,401,149  
1,217,149  
1,288,446  
1,322,824  
581,852  
527,516  
1,217,149  
1,260,586  
1,294,964  
581,852  
527,516  
0  
27,860  
27,860  
0  
0  
2,309,645  
2,116,206  
1,998,451  
901,937  
873,633  
2,309,645  
2,116,206  
1,998,451  
901,937  
873,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0