Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,306,633  
1,374,375  
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
560,281  
613,660  
674,668  
602,495  
698,390  
169,447  
166,263  
162,823  
65,760  
11,685  
0  
0  
0  
0  
0  
305,737  
299,643  
348,857  
384,382  
593,256  
80,276  
140,870  
136,082  
122,863  
75,867  
4,821  
6,884  
26,906  
29,491  
17,582  
746,353  
760,715  
750,189  
694,764  
697,186  
0  
0  
0  
0  
0  
532,116  
523,447  
479,676  
484,052  
473,174  
0  
0  
0  
0  
0  
29,568  
50,040  
83,794  
45,950  
35,292  
168,357  
168,357  
168,357  
144,357  
168,357  
16,313  
18,871  
18,362  
20,406  
20,363  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,306,633  
1,374,375  
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
464,261  
557,783  
620,485  
528,695  
685,373  
464,261  
557,783  
620,485  
528,695  
685,373  
0  
0  
0  
0  
0  
842,372  
816,592  
804,372  
768,564  
710,203  
842,372  
816,592  
804,372  
768,564  
710,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0