Công ty Cổ phần Hóa Chất Đức Giang - Lào Cai (DGL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,374,375  
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
1,365,030  
613,660  
674,668  
602,495  
698,390  
669,452  
166,263  
162,823  
65,760  
11,685  
8,253  
0  
0  
0  
0  
0  
299,643  
348,857  
384,382  
593,256  
500,312  
140,870  
136,082  
122,863  
75,867  
136,589  
6,884  
26,906  
29,491  
17,582  
24,298  
760,715  
750,189  
694,764  
697,186  
695,577  
0  
0  
0  
0  
0  
523,447  
479,676  
484,052  
473,174  
507,747  
0  
0  
0  
0  
0  
50,040  
83,794  
45,950  
35,292  
25,956  
168,357  
168,357  
144,357  
168,357  
144,357  
18,871  
18,362  
20,406  
20,363  
17,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,374,375  
1,424,857  
1,297,259  
1,395,576  
1,365,030  
557,783  
620,485  
528,695  
685,373  
521,315  
557,783  
620,485  
528,695  
685,373  
521,315  
0  
0  
0  
0  
0  
816,592  
804,372  
768,564  
710,203  
843,714  
816,592  
804,372  
768,564  
710,203  
843,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0