Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,229,788  
2,082,130  
1,924,835  
1,991,639  
1,992,462  
928,492  
859,867  
757,856  
831,293  
870,965  
261,524  
222,397  
189,616  
186,292  
194,727  
0  
0  
0  
0  
0  
469,081  
460,580  
450,269  
460,719  
472,414  
178,957  
159,554  
109,731  
172,923  
166,596  
18,929  
17,336  
8,239  
11,358  
37,229  
1,301,297  
1,222,263  
1,166,979  
1,160,347  
1,121,497  
0  
0  
0  
0  
0  
640,077  
622,595  
637,966  
628,307  
588,070  
0  
0  
0  
0  
0  
96,838  
60,123  
38,883  
58,825  
84,481  
490,878  
465,747  
443,571  
420,737  
396,356  
73,504  
73,798  
46,559  
52,478  
52,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,229,788  
2,082,130  
1,924,835  
1,991,639  
1,992,462  
674,458  
603,057  
516,966  
632,786  
689,262  
674,458  
603,057  
516,966  
632,786  
689,262  
0  
0  
0  
0  
0  
1,555,330  
1,479,074  
1,407,869  
1,358,853  
1,303,201  
1,555,330  
1,479,074  
1,407,869  
1,358,853  
1,303,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0