Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,992,462  
1,815,988  
1,818,573  
1,809,580  
1,773,464  
870,965  
782,048  
799,406  
756,591  
910,290  
194,727  
78,835  
14,058  
10,915  
6,437  
0  
0  
0  
0  
0  
472,414  
503,687  
634,120  
538,067  
685,959  
166,596  
162,930  
124,472  
177,357  
177,764  
37,229  
36,597  
26,755  
30,253  
40,129  
1,121,497  
1,033,939  
1,019,167  
1,052,989  
863,173  
0  
0  
0  
0  
0  
588,070  
586,997  
578,863  
612,212  
585,444  
0  
0  
0  
0  
0  
84,481  
46,636  
36,454  
28,781  
38,376  
396,356  
348,885  
352,175  
362,915  
201,568  
52,591  
51,420  
51,675  
49,080  
37,786  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,992,462  
1,815,988  
1,818,573  
1,809,580  
1,773,464  
689,262  
592,581  
620,770  
583,001  
632,913  
689,262  
592,581  
620,770  
583,001  
632,913  
0  
0  
0  
0  
0  
1,303,201  
1,223,406  
1,197,804  
1,226,578  
1,140,551  
1,303,201  
1,223,406  
1,197,804  
1,226,578  
1,140,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0