Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
751,663  
887,321  
2,229,788  
2,082,130  
1,924,835  
227,823  
371,741  
928,492  
859,867  
757,856  
45,922  
82,617  
261,524  
222,397  
189,616  
0  
0  
0  
0  
0  
120,167  
239,518  
469,081  
460,580  
450,269  
41,999  
34,545  
178,957  
159,554  
109,731  
19,735  
15,062  
18,929  
17,336  
8,239  
523,840  
515,580  
1,301,297  
1,222,263  
1,166,979  
0  
0  
0  
0  
0  
37,629  
36,037  
640,077  
622,595  
637,966  
0  
0  
0  
0  
0  
17,431  
10,533  
96,838  
60,123  
38,883  
439,282  
439,282  
490,878  
465,747  
443,571  
29,498  
29,728  
73,504  
73,798  
46,559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
751,663  
887,321  
2,229,788  
2,082,130  
1,924,835  
74,736  
117,386  
674,458  
603,057  
516,966  
74,736  
117,386  
674,458  
603,057  
516,966  
0  
0  
0  
0  
0  
676,927  
769,936  
1,555,330  
1,479,074  
1,407,869  
676,927  
769,936  
1,555,330  
1,479,074  
1,407,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0