Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,744,094  
4,549,047  
743,505  
751,663  
887,321  
2,133,941  
2,091,411  
190,887  
227,823  
371,741  
274,287  
165,127  
3,652  
45,922  
82,617  
245,600  
244,300  
76,500  
0  
0  
749,414  
593,868  
51,641  
120,167  
239,518  
796,665  
925,218  
49,372  
41,999  
34,545  
67,975  
162,898  
9,722  
19,735  
15,062  
2,610,153  
2,457,637  
552,618  
523,840  
515,580  
0  
0  
0  
0  
0  
2,344,597  
2,202,573  
38,388  
37,629  
36,037  
0  
0  
0  
0  
0  
157,061  
148,906  
45,081  
17,431  
10,533  
0  
0  
439,282  
439,282  
439,282  
108,495  
106,158  
29,866  
29,498  
29,728  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,744,094  
4,549,047  
743,505  
751,663  
887,321  
1,562,922  
1,628,256  
61,105  
74,736  
117,386  
1,562,922  
1,628,256  
61,105  
74,736  
117,386  
0  
0  
0  
0  
0  
3,181,172  
2,920,791  
682,400  
676,927  
769,936  
3,181,172  
2,920,791  
682,400  
676,927  
769,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0