Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (DFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
412,439  
 
 
 
 
276,286  
 
 
 
 
75,987  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
125,323  
 
 
 
 
73,069  
 
 
 
 
1,908  
 
 
 
 
136,153  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
87,595  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
36,721  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,837  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
412,439  
 
 
 
 
268,296  
 
 
 
 
200,590  
 
 
 
 
67,705  
 
 
 
 
144,144  
 
 
 
 
144,144  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0